Du är här

2018-04-20

Bravida Holding AB: Kommuniké från Bravida Holding AB (publ):s årsstämma den 20 april 2018

Vid årsstämman i Bravida Holding AB (publ) i Stockholm idag beslutade
aktieägarna följande:

Fastställande av resultat- och balansräkningar, resultatdisposition
och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde den i årsredovisningen för räkenskapsåret 2017
intagna resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Det beslutades
även, i enlighet med styrelsens förslag, att till årsstämmans
förfogande stående vinstmedel, 4 901 112 712 kronor, disponeras så
att 1,55 kronor per aktie, totalt 312 428 227 kronor, utbetalas till
aktieägarna, att 3 517 757 028 kronor överförs till överkursfond och
att bolagets återstående fria egna kapital, 1 070 927 457 kronor,
överförs i ny räkning. Tisdagen den 24 april 2018 fastslogs som
avstämningsdag för utdelning. Årsstämman beviljade även
styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2017.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att
antalet styrelseledamöter ska vara sex utan suppleanter och att
antalet revisorer ska vara en utan suppleanter. Till
styrelseledamöter omvaldes Jan Johansson, Staffan Påhlsson, Cecilia
Daun Wennborg och Mikael Norman. Till nya styrelseledamöter valdes
Fredrik Arp och Marie Nygren. Fredrik Arp valdes till
styrelseordförande. KPMG omvaldes som revisor.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
Årsstämman beslutade även om styrelsearvode i enlighet med
valberedningens förslag. Styrelsearvodet ska uppgå till högst 4 000
000 kronor, att fördelas med 1 100 000 kronor till ordföranden och
450 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter, med 180 000
kronor till ordförande i revisionsutskottet och 100 000 kronor
vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet, samt med 110 000
kronor till ordförande i ersättningsutskottet och 80 000 kronor
vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet. Arvodet till
revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare.

Valberedning
Årsstämman beslutade om en valberedningsprocess inför årsstämman 2019
enligt i huvudsak samma tillvägagångssätt som föregående år.

Återköps- och överlåtelsebemyndigande
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv av
så många egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger
10 procent av samtliga aktier i bolaget. Vidare beslutades att
bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller
flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier.

Bemyndigandet att förvärva egna aktier syftar dels till att ge
styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets
kapitalstruktur, dels att möjliggöra för bolaget att finansiera
förvärv med egna aktier. Bemyndigandet att överlåta egna aktier
syftar till att möjliggöra för bolaget att finansiera förvärv med
egna aktier.

Långsiktigt incitamentsprogram
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett
långsiktigt incitamentsprogram riktat till ledande befattningshavare
och andra nyckelpersoner inom Bravida-koncernen. Beslutet innefattade
även beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission
av C-aktier, bemyndigande till styrelsen att besluta om återköp av
C-aktier samt beslut om överlåtelse av egna stamaktier.

Ytterligare information från årsstämman
Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan finns
tillgängliga på www.bravida.se. Protokollet från årsstämman kommer
vidare hållas tillgängligt på www.bravida.se
(https://www.bravida.se/en) senast två veckor efter årsstämman.

Bravida är en ledande totalleverantör av installations- och
servicetjänster i Norden, med fler än 10 000 medarbetare. Bravida
levererar såväl specialisttjänster som helhetslösningar inom el, vs,
ventilation, säkerhet, kyla, sprinkler, teknisk fastighetsdrift och
kraft. Bravida finns representerade på drygt 150 orter i Sverige,
Norge, Danmark och Finland. www.bravida.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bravida-holding-ab/r/kommunike-fran-bravida-ho...
http://mb.cision.com/Main/8835/2501199/826103.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.