Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-09

Byggmax: Byggmax Group AB (publ) årsstämma 2019

Pressmeddelande 2019-05-09 kl 14:30

Byggmax årsstämma ägde rum torsdagen den 9 maj 2019 i Stockholm. I
samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med
styrelsens samt valberedningens förslag. I det följande redogörs för
de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

Beslut avseende resultatdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret
2018 och att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel ska
balanseras i ny räkning.

Beslut kring fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och
balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och
koncernbalansräkningen för 2018. Styrelsen och verkställande
direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Val av styrelse och styrelseordförande samt revisor
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval
av styrelseledamöterna Ullrika Eliasson, Hannele Kemppainen, Anders
Moberg, Daniel Mühlbach och Per Strömberg samt om nyval av Kjersti
Hobøl, Gunilla Spongh och Anders Berg som styrelseledamöter. Anders
Moberg omvaldes som styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att utse
det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslut avseende arvode

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode
till styrelsen ska utgå med 630 000 kronor till styrelsens ordförande
och vardera 300 000 kronor till övriga ledamöter. Till
revisionsutskottets ordförande ska ett arvode om 100 000 kronor utgå
och till utskottets två övriga ledamöter vardera 40 000 kronor.

Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för
ledande befattningshavare

Årsstämman fastställde styrelsens förslag beträffande riktlinjer för
ersättning och andra anställningsvillkor för ledande
befattningshavare i huvudsak innebärande att löner och övriga
ersättningsvillkor för ledande befattningshavare ska vara
marknadsmässiga och konkurrenskraftiga.

Beslut om incitamentsprogram, innefattande riktad nyemission samt
överlåtelse av teckningsoptioner

Årsstämman beslutade om ett långsiktigt incitamentsprogram för 12
högre befattningshavare i Byggmax-koncernen, innefattande en riktad
nyemission av högst 1 280 000 teckningsoptioner till Byggmax AB och
överlåtelse av teckningsoptionerna till deltagarna i
incitamentsprogrammet. Överlåtelsen av teckningsoptionerna till
deltagarna i incitamentsprogrammet ska ske till marknadsvärde.

Varje teckningsoption berättigar under perioden från och med den 10
juni 2024 till och med den 9 december 2024 till teckning av en (1) ny
aktie i Byggmax Group AB (publ) till en teckningskurs motsvarande 125
procent av ett medeltal av för varje börsdag framräknat volymvägt
genomsnitt av betalkursen för Byggmax-aktien på NASDAQ Stockholm
under perioden från och med den 14 maj 2019 till och med den 27 maj
2019. Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 426 666,67
kronor, vilket motsvarar en utspädningseffekt om högst cirka 2,1
procent.

Deltagarnas förvärv av teckningsoptioner subventioneras av
Byggmax-koncernen genom att deltagarna erhåller en kontant extra
ersättning efter skatt (bonus) motsvarande högst sammanlagt 50
procent av priset för de teckningsoptioner som respektive deltagare
förvärvar. Denna bonus kommer att utbetalas med 1/5 ett (1) år efter
teckning, 1/5 två (2) år efter teckning, 1/5 tre (3) år efter
teckning, 1/5 fyra (4) år efter teckning och 1/5 fem (5) år efter
teckning och förutsätter inför varje utbetalning att respektive
deltagare är fortsatt anställd i Byggmax-koncernen och innehar de
förvärvade teckningsoptionerna eller, i förekommande fall, aktier som
har tecknats efter utnyttjande av teckningsoptionerna.

För ytterligare information kontakta:

Mattias Ankarberg, CEO Byggmax Group
Tel: 076-119 09 85
E-post: mattias.ankarberg@byggmax.se

Om Byggmax Group

I Byggmax Group ingår Byggmax, Skånska Byggvaror och Buildor.
Koncernen omsatte 5,3 miljarder kronor år 2017 och Byggmax Group är
noterat på Nasdaq sedan 2010.

Byggmax startades 1993 och finns för närvarande med 105 butiker i
Sverige, 40 butiker i Norge och 11 i Finland. På hemsidan finns hela
butikssortimentet tillgängligt, tillsammans med ett omfattande
beställningssortiment. Sedan starten har Byggmax affärsidé varit att
vara det bästa och billigaste alternativet när konsumenten ska köpa
byggmaterial med bra kvalitet. Byggmax har ett så kallat
drive-in-system i alla sina butiker så att kunderna kan ta med bilen
och lasta på sina varor direkt. Detta gör det enkelt och effektivt
för kunden att handla, framför allt tyngre byggvaror. Byggmax har
under de senaste åren förvärvat Skånska Byggvarorkoncernen samt
Buildor AB. Skånska Byggvaror är ett expansivt distans- och
e-handelsföretag som bl a säljer uterum och växthus. Skånska
Byggvaror har verksamhet i Sverige, Norge och Danmark och har även
ett antal showroombutiker. Buildor är en snabbväxande e-handelsaktör
inom byggvaror, hem och trädgård.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/byggmax/r/byggmax-group-ab--publ--arsstamma-2...
https://mb.cision.com/Main/109/2808183/1040846.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.