Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-23

Calmark Sweden AB: Calmark publicerar delårsrapport för kvartal 1 2019

Calmark Sweden AB (publ) meddelar härmed att bolagets delårsrapport
för kvartal 1 2019 nu offentliggjorts.

Sammanfattning av delårsrapporten

· Designskydd för Calmarks avläsare avseende den kinesiska marknaden
beviljades

· Avtal tecknades med Frohe AB för att starta upp produktionen av
engångsartikeln och under kvartalet levererades de första
engångsartiklarna från denna produktionslinje.

· Första avläsaren producerad av Note levererades
· Beslut om preliminär lanseringsplan avseende globala marknader togs
av styrelsen

· Styrelsen beslutade att prioritera bilirubin före de andra
biomarkörerna och CE-märka den tidigare.

Rapporteringsperiod

Rapporten avser perioden 1 januari - 31 mars 2019.

Väsentliga händelser under perioden

Den 11 januari fick Calmark godkännande från kinesiska myndigheter av
sin ansökan av designskydd för avläsaren i Kina. Designen är sedan
tidigare skyddad i Europa och USA, vilket innebär att ingen kan
kopiera den ergonomiska och estetiska utformningen av produkten.
Ansökan och godkännandet i Kina var en viktig del i den strategin då
den kinesiska marknaden bedömts som intressant med tanke på storlek
och infrastruktur för vårdsektorn.

Den 18 januari tecknade Calmark avtal med Frohe AB, en ledande svensk
produktionspartner för tillverkning av avancerade plastdetaljer.
Avtalet avser produktion av Calmarks engångsartikel. Frohe är
specialiserade på tillverkning av komplexa och avancerade
plastdetaljer som kräver mycket hög precision. Bolaget innehar ISO -
13 485 certifiering, vilken krävs för att tillverka Calmarks
produkter. Frohe har också lång erfarenhet av tillverkning av
liknande produkter för kunder inom det medicintekniska området.

Den 21 januari meddelade styrelsen för Calmark Sweden AB att man
beslutat prioritera att CE-märka testet för bilirubin separat, före
de andra testerna, för att snabbare komma ut på marknaden och få
intäkter tidigare. Den ursprungliga planen var att lansera de tre
första testerna samtidigt. Beslutet innebär att Calmarks läsare kan
komma ut på marknaden snabbare och därefter kompletteras med fler och
fler engångstester. Tidplanen för CE-märkning av testerna för LDH och
glukos kvarstår och lansering av dessa kommer att ske i början av
2020.

Den 22 januari meddelades att man i och med tidigareläggandet av
CE-märkningen för bilirubintestet nu går in i en ny fas med
förstärkning av organisationen inför lansering och försäljning. Först
ut var rollen som Clinical Director vilken innehas av Emma Lif.

Den 31 januari tecknade Calmark avtal med Emergo by UL, ett
internationellt ledande bolag inom det regulatoriska området. Avtalet
avser konsulttjänster angående registrering av Calmarks produkter i
Asien inför kommande lansering.

Den 8 februari fick Calmark leverans av den första avläsaren som
tillverkats i produktionsmiljö av Note AB i Norrtälje vilka man
tidigare tecknat avtal med.

Den 12 februari tecknade Calmark Sweden AB avtal med Luctor Medical i
Holland, ett internationellt ledande konsultbolag specialiserat på
att hitta distributörer för medicinsktekniska produkter. Avtalet
avser konsulttjänster angående distributörsnätverk i Asien inför
kommande lansering.

Den 14 februari fick Calmark levererat de första engångsartiklarna som
producerats i produktionsmiljö av Frohe AB.

Den 22 februari beslutade styrelsen i Calmark Sweden AB om en
preliminär lanseringsplan för bolagets produkter. I första fasen sker
lansering i Norden, UK och Vietnam för att sedan utökas i steg två
med fler länder i Europa samt i Singapore, Malaysia och Indien.

Den 25 februari godkände Ministry of Science and Technology i Vietnam
Calmarks patentansökan angående 'Testing system for determining
hypoxia induced cellular damage'. Patentet ingår i Calmarks
patentfamilj angående metodiken runt biomarkören LDH och är giltigt
till 2030.

Den 28 februari presenterades Calmarks Bokslutskommuniké 2018 och
delårsrapport för det fjärde kvartalet 2018.

Väsentliga händelser efter periodens slut

Den 15 april meddelades att Calmark har blivit nominerat till bästa
IPO-bolag 2018 i kategorin Mikrobolag, av IPO-guiden som anordnas av
SvD Börsplus.

Den 17 april offentliggjorde Calmark Sweden AB (publ) sin
årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse för 2018.

Den 8 maj presenterades en aktieanalys av Analyst group där man bland
annat skriver att marknaden för patientnära analys (PNA) är en snabbt
växande nisch inom medicinteknik, som globalt väntas växa från 14
mdUSD 2017 till 24 mdUSD 2024 samt att "Calmarks provtest sparar upp
till en och en halv timme i välutvecklade länder per lyckat test och
är det enda alternativet i många utvecklingsländer. Kombinerat med
enkelheten att använda både läsare och engångstest samt det
konkurrenskraftiga priset gentemot slutkund, torde en lyckad
lansering medföra en med tiden signifikant marknadsandel".

Den 9 maj 2019, hölls årsstämma i Calmark Sweden AB (publ).

Den 16 maj meddelades att förhandlingar kommer inledas med Triolab
avseende ett avtal om försäljningsrättigheterna i Norden för Calmarks
produkt Calmark NEO. Parterna hade sedan tidigare ett letter of
intent. Triolab är ledande inom human diagnostik och tillhandahåller
instrument och reagenser. Bolaget säljer även blodgasutrustning till
förlossningar och intensivvårdsavdelningar och är verksamma inom de
kundsegment där Calmark kommer att sälja sina produkter.

VD Anna Söderlund har ordet

2018 var ett fantastiskt år i Calmarks historia och 2019 har börjat
lika bra. Under januari månad fick vi den första avläsaren levererad
från produktion, något som vi hade som milstolpe för 2020. Det var en
fantastisk känsla att hålla den i handen. Designen och materialet som
vi brottats med, och sen kom den levererad - välfungerande och
supersnygg!

Utvecklingsprojektet går som planerat, vi beslutade under början av
året att prioritera bilirubin först. Dels för att det är den enklaste
produkten att ta fram, men även den produkt som har störst
marknadspotential för oss. Även om bilirubin är prioriterat, så
räknar vi fortfarande med att vi ska kunna vara klara med alla tre
testerna innan detta år är till ända.

Lanseringen av våra produkter närmar sig och jag ser fram emot att se
dem på marknaden. Vi har under detta kvartal även prioriterat
byggandet av organisationen, för att vara redo för internationell
försäljning under 2020, med allt vad det innebär. Vi förbereder
registreringsprocesser av våra produkter i Asien och har påbörjat
utvärdering av distributörer i på de marknader som vi har valt att
prioritera. I en första lanseringsfas kommer vi att sälja produkterna
i Norden och Baltikum, men även i Vietnam. I en andra fas planerar vi
att utöka försäljningen till Malaysia, Singapore och Indien,
samtidigt som vi arbetar oss söderut i Europa. Rekrytering av en
internationell försäljningschef pågår och vi beräknar att den
personen kommer att vara på plats i slutet på Q3. Redan nu inleds
förhandlingar med Triolab om distributörsavtal för Norden och
Baltikum, ett bolag som vi tidigare har ett letter of intent med.
Triolab är en stor aktör på marknaden som har goda relationer med
Calmarks kundsegment. Jag är väldigt glad att detta samarbete går in
i en ny fas, och ser det som ett ytterligare bevis på att våra
produkter både har ett kommersiellt värde och en nytta för våra
kunder.

Idag påbörjas inlösen av de teckningsoptioner som gavs ut under
emissionen förra året. Om alla optioner tecknas kommer det att
tillföra bolaget ca 16 miljoner före emissionskostnader. De stora
ägarna i Calmark och bolagets ledning har redan skrivit på
teckningsförbindelser, vilket innebär att xx % av optionerna är
garanterade. Jag vill passa på att tacka våra långsiktiga ägare i
bolaget, som varit med oss under många år och som ger oss fortsatt
stöd och förtroende. Pengarna ska vi använda till att slutföra
CE-märkningen, starta kliniska studier, investera i produktion och
bygga säljorganisation via distributörer.

Ibland tänker jag att jag måste ha världens roligaste jobb. Att med
den här ägargruppen, styrelsen och det otroligt kompetenta teamet
runt mig, få möjligheten att ta världens coolaste idé till produkt
och världslansering - det är sannerligen svårslaget.

Calmark Sweden AB

Calmark Sweden AB är ett medicintekniskt bolag som utvecklar en
patientnära analysmetod (PNA) med enklare och snabbare provtagningar
av medicinska tillstånd hos nyfödda. Den unika testplattformen, som
består av en avläsare och engångsprodukter, beräknas vara redo för
lansering under 2020, då tre viktiga patientnära tester introduceras.
Fram till 2030 beräknar WHO att det kommer födas 1,5 miljarder barn i
världen. I västvärlden medför införandet av PNA-tester stora
besparingar och kortare vårdkedjor. I mindre utvecklade
sjukvårdssystem bidrar produkten till att rädda liv. Calmark siktar
på att bli den globala ledaren och att långsiktigt erbjuda alla
relevanta tester för nyfödda oavsett var i världen de föds. B-aktien
är noterad på Spotlight Stock Market och handlas under namnet CALMA
B. Läs mer om Calmark på www.calmark.se.

Aktien

Aktien i Calmark Sweden AB noterades på Spotlight Stockmarket den 6
juli 2018. Spotlight Stockmarket är en bifirma till ATS Finans AB,
som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn.
Spotlight Stockmarket driver en handelsplattform (MTF). Antalet
aktier i Calmark Sweden AB uppgår till 10 404 500, varav 540 450
A-aktier och 9 864 050 B-aktier.

Ägarförteckning

Ägarförteckning kan tillhandahållas genom skriftlig begäran till
Bolagets VD Anna Söderlund.

Antal aktier vid periodens utgång
Antal utestående aktier per 2017-12-31: 5 404 500 aktier.*
Antal utestående aktier per 2018-12-31: 10 404 500 aktier.
Antal utestående aktier per 2018-03-31: 5 404 500 aktier.*
Antal utestående aktier per 2019-03-31: 10 404 500 aktier.
*Justerat för aktiesplit 1:1500
Resultat per aktie

Resultat per aktie för perioden januari - mars 2019: -0,17 kronor
Resultat per aktie för perioden januari - mars 2018: -0,17 kronor

Principer för delårsrapportens upprättande

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med principerna i
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd
2012:1-Årsredovisning och koncernredovisning. Redovisningsprinciperna
är oförändrade i förhållande till den senast avlämnade
årsredovisningen.

Sedan andra kvartalet 2018 har en ny bedömning gjorts gällande
redovisning av forskning- och utvecklingskostnader som utförs med
anställd personal. 418 272 kr avseende personalkostnader för
laboratoriepersonal har aktiverats under perioden vilket redovisas i
resultaträkningen. Detta har i tidigare perioder bokförts som löpande
kostnad. Utvecklingskostnader för u...

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.