Du är här

2018-04-26

Catena: Kommuniké från Catenas årsstämma 2018

2018-04-26 kl. 18:15

Catena AB (publ) avhöll årets årsstämma den 26 april 2018. I sitt
anförande vid stämman redogjorde verkställande direktör Benny
Thögersen för verksamhetsåret 2017.

Efter det att årsredovisningens balans- och resultaträkningar
fastställts, beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag om
en utdelning på 4,50 kronor per aktie. Avstämningsdag fastställdes
till den 30 april 2018 och utdelningen beräknas bli utbetald den 4
maj 2018.

Årsstämman fastställde att antalet på årsstämman valda
styrelseledamöter ska vara sju ordinarie ledamöter utan suppleanter.
Stämman antog valberedningens förslag till omval av ledamöterna Bo
Forsén, Gustaf Hermelin, Henry Klotz, Katarina Wallin och Hélène
Briggert (f d Hélène Nathhorst Spångberg) och nyval av Tomas
Andersson och Ingela Bendrot som ordinarie styrelseledamöter, samt
omval av Gustaf Hermelin som styrelseordförande. Till revisor valdes
det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB med
auktoriserade revisorn Mats Åkerlund som huvudansvarig revisor.
Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Stämman godkände valberedningens förslag till arvoden med 300 000 kr
(tidigare 250 000 kr) för styrelsens ordförande och 150 000 kr
(tidigare 125 000 kr) för övriga styrelseledamöter som inte är
anställda i bolaget. Stämman beslutade att ersättning för arbete i
ersättningsutskottet tillkommer med 40 000 kr (tidigare 40 000 kr)
att fördelas med 20 000 kr till utskottets ordförande och 10 000 kr
vardera till två ledamöter, att ersättning för arbete i
revisionsutskottet tillkommer med 100 000 kr (tidigare 100 000 kr)
att fördelas med 50 000 kr till utskottets ordförande och 25 000 kr
vardera till två ledamöter.

Arvode till revisorn beslutades utgå enligt sedvanliga normer och
godkänd räkning. Styrelsens förslag till principer för ersättning
till ledande befattningshavare godkändes också. Stämman beslutade om
oförändrad instruktion för och utseende av valberedning och att
arvode inte ska utgå till ledamöterna i valberedningen.

Stämman bemyndigade styrelsen i enlighet med framlagda förslag att
förvärva och avyttra egna aktier. Förvärv respektive avyttring får
högst ske av 1/10 av bolagets samtliga aktier. Stämman bemyndigade
även styrelsen att besluta om nyemission av högst sammanlagt 1/10 av
totalt utestående antal aktier.

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen, innebärande ändring
av styrelsens säte, gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier,
ort för bolagsstämma samt avstämningsförbehåll enligt styrelsens
förslag, som intagits i sin helhet i kallelsen till årsstämman.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Gustaf Hermelin, Ordförande Benny Thögersen, VD

Tel. 0705-60 00 00 Tel. 0706-60 83 50

Gustaf.hermelin@catenafastigheter.se Benny.thogersen@catenafastigheter.se

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna
fastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande
kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att
i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt
god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 13 424,2
Mkr per 31 mars 2018.

Catena AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

Denna information är sådan information som Catena AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom i
detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/catena/r/kommunike-fran-catenas-arsstamma-2018...
http://mb.cision.com/Main/191/2507177/830794.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.