Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-11-15

Cereno Scientific: Delårsrapport 2018-01-01 - 2018-09-30

Styrelsen och verkställande direktören för Cereno Scientific AB avger
härmed rapport för det tredje kvartalet 2018.

Sammanfattning av delårsrapport

Nio månader (2018-01-01 - 2018-09-30)

· Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK).
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -7 777 300 SEK
(-3 040 934 SEK).

· Resultatet per aktie uppgick till -0,60 SEK (-0,28 SEK) före
utspädning och -0,47 SEK*

(-0,27 SEK) efter utspädning.
· Soliditeten uppgick till 71,7 % (90,1 %).
Tre månader (2018-07-01 - 2018-09-30)

· Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK).
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 868 304 SEK
(-1 182 976 SEK).

· Resultatet per aktie uppgick till -0,22 SEK (-0,11 SEK) före
utspädning och -0,17 SEK*

(-0,11 SEK) efter utspädning.
Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.
Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 13 067 387 aktier
per 2018-09-30.

*Resultat per aktie efter utspädning: Periodens resultat dividerat med
utestående aktier och optioner per balansdagen 2018-09-30 samt
antalet nya aktier vid en konvertering av utelöpande konvertibler vid
en beräknad konverteringskurs på 3,0 kronor.

Med "Bolaget" eller "Cereno Scientific" avses Cereno Scientific AB med
organisationsnummer 556890-4071.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2018

· Den 12 september 2018 meddelas att Cereno Scientific och OCT Group
LLC (''OCT'') som sedan tidigare har tecknat en avsiktsförklaring nu
har nått en slutgiltig överenskommelse och satt upp ramarna för den
planerade fas II-studien. Samarbetet avser genomförande av en fas
II-studie som syftar till att undersöka de antitrombotiska effekterna
av Cerenos läkemedelskandidat CS1.

· Den 13 september 2018 meddelas att bolaget engagerat Björn Dahlöf
som Chief Medical Officer (CMO). Dahlöf, som är styrelseledamot och
huvudägare, har omfattande erfarenhet i kardiovaskulär forskning,
farmakologi, läkemedelsutveckling och kliniska prövningar inom
samtliga faser och har föreläst inom dessa områden internationellt.

· Den 13 september 2018 meddelas att Cereno Scientific har erhållit
ett så kallat "Notice of Allowance" för bolagets patentansökan med
titeln "Valproic acid for the treatment or prevention of pathological
conditions associated with excess fibrin deposition and/or thrombus
formation" från patentverket i USA, vilket innebär att patentverket
avser att bevilja bolagets patentansökan. Det kommande
patentgodkännandet ger Cereno Scientific immateriellt skydd för
bolagets behandlingskoncept och användning av dess läkemedelskandidat
CS1 i USA.

Finansiering

· Den 5 juli 2018 meddelades att European High Growth Opportunities
Securitization Fund genom meddelande till styrelsen för Cereno
Scientific har påkallat sin rätt till konvertering av konvertibler
till 188 679 B-aktier i Cereno, motsvarande 1 000 000 kronor av
konvertibellånet. Konverteringskurs per B-aktie uppgår till 5,3
kronor.

· Den 18 juli 2018 begärdes den fjärde tranchen från European High
Growth Opportunities Securitization Fund. Den fjärde tranchen av
konvertibler och teckningsoptioner uppgick till 3,5 MSEK.

· Den 18 juli 2018 meddelades att European High Growth Opportunities
Securitization Fund genom meddelande till styrelsen för Cereno
Scientific har påkallat sin rätt till konvertering av konvertibler
till 444 444 B-aktier i Cereno, motsvarande 2 000 000 kronor av
konvertibellånet. Konverteringskurs per B-aktie uppgår till 4,5
kronor.

· Den 10 augusti 2018 meddelades att European High Growth
Opportunities Securitization Fund genom meddelande till styrelsen för
Cereno Scientific har påkallat sin rätt till konvertering av
konvertibler till 540 540 B-aktier i Cereno, motsvarande 2 000 000
kronor av konvertibellånet. Konverteringskurs per B-aktie uppgår till
3,7 kronor.

· Den 11 september 2018 begärdes den femte tranchen från European
High Growth Opportunities Securitization Fund. Den femte tranchen av
konvertibler och teckningsoptioner uppgick till 3,5 MSEK.

· Den 13 september 2018 meddelades att European High Growth
Opportunities Securitization Fund genom meddelande till styrelsen för
Cereno Scientific har påkallat sin rätt till konvertering av
konvertibler till 483 870 B-aktier i Cereno, motsvarande 1 500 000
kronor av konvertibellånet. Konverteringskurs per B-aktie uppgår till
3,1 kronor.

· Den 18 september 2018 meddelades att European High Growth
Opportunities Securitization Fund genom meddelande till styrelsen för
Cereno Scientific har påkallat sin rätt till konvertering av
konvertibler till 419 354 B-aktier i Cereno, motsvarande 1 300 000
kronor av konvertibellånet. Konverteringskurs per B-aktie uppgår till
3,1 kronor.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Den 5 oktober 2018 meddelades att Anders Svensson föreslås som ny
styrelseledamot i Cereno Scientific. Bakom förslaget står aktieägare
som representerar en majoritet av aktierna och rösterna i bolaget.
Dessutom meddelades att styrelseledamoten Gunnar Olsson avsagt sig
sin plats i styrelsen men fortsätter engagemanget i bolaget som
Senior Adviser.

· Den 23 oktober 2018 hölls extra bolagsstämma i Cereno Scientific.
Stämman beslutade att välja Anders Svensson som ny styrelseledamot.
Vidare beslutade stämman att utge teckningsoptioner riktat till
Anders Svensson samt att utge teckningsoptioner och/eller
personaloptioner till nyckelpersoner och nyckelaktörer med avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt.

· Den 31 oktober meddelar Cereno Scientific att det amerikanska
patentverket har godkänt bolagets patentansökan med titeln "Valproic
acid for the treatment or prevention of pathological conditions
associated with excess fibrin deposition and/or thrombus formation".

Finansiering

· Den 23 oktober 2018 meddelades att European High Growth
Opportunities Securitization Fund genom meddelande till styrelsen för
Cereno Scientific har påkallat sin rätt till konvertering av
konvertibler till 384 614 B-aktier i Cereno, motsvarande 1 000 000
kronor av konvertibellånet. Konverteringskurs per B-aktie uppgår till
2,6 kronor.

· Den 31 oktober 2018 begärdes den sjätte tranchen från European
High Growth Opportunities Securitization Fund. Den sjätte tranchen av
konvertibler och teckningsoptioner uppgick till 3,5 MSEK.

· Den 31 oktober 2018 meddelades att European High Growth
Opportunities Securitization Fund genom meddelande till styrelsen för
Cereno Scientific har påkallat sin rätt till konvertering av
konvertibler till 269 230 B-aktier i Cereno, motsvarande 700 000
kronor av konvertibellånet. Konverteringskurs per B-aktie uppgår till
2,6 kronor.

· Den 5 november 2018 meddelades att European High Growth
Opportunities Securitization Fund genom meddelande till styrelsen för
Cereno Scientific har påkallat sin rätt till konvertering av
konvertibler till 307 692 B-aktier i Cereno, motsvarande 800 000
kronor av konvertibellånet. Konverteringskurs per B-aktie uppgår till
2,6 kronor.

VD Sten R. Sörensen kommenterar

Ytterligare ett kvartal har passerat och vi kan summera positiva
framsteg för Cereno Scientific och för vår läkemedelskandidat CS1.

Under det tredje kvartalet har vårt största fokus legat på att
slutföra förhandlingarna med kontraktsforskningsorganisationen OCT om
gemensamt genomförande av en fas II-studie med CS1 samt att förbereda
bolaget inför studiestart. I september kunde vi meddela att vi nått
en slutgiltig överenskommelse. Studien kommer att genomföras på
patienter som genomgår ortopedkirurgi där risken för blodproppar ökar
i samband med operation. Målet med studien är att visa CS1s
förebyggande effekt mot blodproppar.

Cereno Scientific eftersträvar alltid grundligt genomförda studier med
väl analyserade data vilket ger en trygghet och tillförlitlighet i
det fortsatta arbetet. Den planerade fas II-studien är en relativt
stor studie som kommer att genomföras på cirka 20 kliniker i
Östeuropa. Genomförandet av en studie i sådan omfattning ökar
studiens validitet och innebär att vi med större tillförlitlighet kan
fortsätta utvecklingen av CS1.

Arbetet med att skala upp produktionen av CS1 till fas II-studien
pågår för fullt. Där samarbetar vi med Galenica, vilket vi gjort
sedan 2016. Vi arbetar även med att sammanställa en ansökan om
studiestart till regulatoriska myndigheter och planerar att lämna in
denna vid slutet av året.

Under kvartalet har vi utökat kompentensen och kapaciteten i det
operationella arbetet. Exempel på detta är att vi engagerat Björn
Dahlöf som Chief Medical Officer (CMO) i bolaget. Björn Dahlöfs
erfarenhet av både kliniskt arbete, forskning och kliniska prövningar
för att förebygga trombotiska komplikationer ger oss bra stöd i vår
fortsatta utveckling.

Fortsatt förbereder vi bolaget inför kommersialisering och har varit
aktiva i att presentera Cereno Scientific och CS1 både i Sverige och
globalt och deltagit på ett flertal internationella
partneringkonferenser under perioden. Det är viktigt och spännande
att förmedla budskapet att CS1 är en unik läkemedelskandidat som har
potentialen att göra stor skillnad för många patienter. Den positiva
utvecklingen gör det möjligt för oss att lägga i nästa växel och
inleda diskussioner med licens- och samarbetspartners.

En annan mycket väsentlig händelse är att vi erhållit godkännande av
patent i USA. Det ger oss immateriellt skydd för vårt
behandlingskoncept och användning av CS1 på världens största
läkemedelsmarknad. Det är en marknad som för läkemedelsbehandling av
blodproppar (trombos) enskilt uppskattas omsätta cirka 10 miljarder
USD årligen och fortsatt växer. Godkännandet av detta patent är
således en viktig milstolpe för oss.

Det är helt uppenbart att det behövs bättre anti-trombotiska läkemedel
som har bättre balans mellan effektivitet och blödning. Cereno
Scientific har tydliga resultat som visar att CS1 har potentialen att
vara detta läkemedel. Med positiva resultat i bagaget, en stundande
fas II-studie och ökad fokusering på kommersialisering ser framtiden
onekligen spännande och ljus ut.

Göteborg, den 15 november 2018
Sten R. Sörensen, VD Cereno Scientific AB

Om Cereno Scientific

· Trombos - orsakar mest dödsfall i världen

Trombosrelaterad sjukdom (blockerande blodproppar) är den vanligaste
orsaken till sjukdom och död globalt. Hjärtinfarkt och stroke, som i
de flesta fall är orsakade av trombos, medför stort lidande för
individen och stora kostnader för samhället.

· Dagens behandlingar är bristfälliga - hög blödningsrisk och
suboptimal förebyggande effekt

Blodförtunnande mediciner används brett idag för ...

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.