Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-28

Citycon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2021: Operatiivinen kehitys sekä pääomankierrättäminen jatkuivat vahvoina

Citycon Oyj   Osavuosikatsaus   28.10.2021 klo 09.00 

- Kolmannen vuosineljänneksen nettovuokratuotot olivat 51,3 miljoonaa euroa. Vertailukelpoiset nettovuokratuotot kasvoivat 0,4 % edellisvuoteen verrattuna.
- Q3/2021 oli kolmas peräkkäinen vuosineljännes, jossa nettovuokratuotot kasvoivat suhteessa edelliseen vuosineljännekseen samalla kuin nettovuokratuotot lähestyvät koronaa edeltävää tasoa.
- Ydinliiketoimintaa kuulumattoman kauppakeskus Columbuksen myynti 106,2 miljoonalla eurolla, joka ylittää selvästi kohteen vuodenvaihteen käyvän arvon, 96.3 miljoonaa euroa. Citycon harkitsee käyttävänsä osan myynnistä saatavista varoista omien osakkeidensa ostoon.
-Tammi-syyskuun vuokranmaksuaste on tällä hetkellä 96 %. Kolmannen vuosineljänneksen vuokrista on tällä hetkellä kerätty 96 % ja toisen vuosineljänneksen vuokrista 97 %.
-Vertailukelpoiset myynnit 2,2 % yli edellisvuoden tason ja vain -1.4% verrattuna koronaa edeltäneeseen vuoden 2019 tasoon.
HEINÄKUU - SYYSKUU 2021
- Nettovuokratuotot olivat 51,3 miljoonaa euroa (Q3/2020: 52,9). Lasku johtui ensimmäisellä kvartaalilla toteutetuista divestoinneista. Vahvemmat valuuttakurssit paransivat nettovuokratuottoja 0,8 miljoonalla eurolla. Vertailukelpoiset nettovuokratuotot kasvoivat 0,4 % edellisvuoteen verrattuna.
- Operatiivinen tulos (EPRA Earnings) laski 32,5 miljoonaan euroon (33,5) johtuen divestoinneista ja alhaisemmista operatiivisesta yhteis- ja osakkuusyritysten tuloksesta, joiden vaikutusta alhaisemmat operatiiviset rahoituskulut kompensoivat. Operatiivinen tulos/osake (EPRA EPS, basic) oli 0,183 euroa (0,188).
- Oikaistu operatiivinen tulos (adjusted EPRA Earnings) oli 24,9 miljoonaa euroa (29,4) johtuen hybridilainan koroista.
- IFRS-standardien mukainen tulos/osake oli 0,01 euroa (-0,00).
TAMMIKUU - SYYSKUU 2021
- Nettovuokratuotot olivat 152,5 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2020: 155,5). Nettovuokratuottojen vuosineljänneskohtainen kehitys on kuitenkin positiivinen kolmannen vuosineljänneksen nettovuokratuottojen ylittäessä Q2/2021 tason. COVID-19 pandemian vaikutukset näkyivät alhaisemman vuokrausasteen sekä jaksotettujen vuoden 2020 aikana annettujen alennusten johdosta. Korkeammat ylläpitokustannukset laskivat myös nettovuokratuottoja, mutta erikoisvuokraustuotoissa oli positiivista kehitystä.
- Operatiivinen tulos (EPRA Earnings) laski 96,8 miljoonaan euroon (104,5) johtuen hybridin liikkeeseenlaskusta seuranneista korkeammista operatiivisista rahoituskustannuksista sekä alhaisemmasta yhteis- ja osakkuusyritysten tuloksesta. Operatiivinen tulos/osake (EPRA EPS, basic) oli 0,544 euroa (0,587), vahvempien valuuttakurssien positiivinen vaikutus oli 0,017 euroa/ osake. 
- Oikaistu operatiivinen tulos (adjusted EPRA Earnings) oli 80,1 miljoonaa euroa (92,4) johtuen hybridilainan koroista.
- IFRS-standardien mukainen tulos/osake parani 0,32 euroon (-0,18) johtuen pääasiassa parantuneesta sijoituskiinteistöjen käypien arvojen muutoksesta.
AVAINLUVUT

Q3/2021 Q3/2020 % Vertailukelpoinen
muutos % 1)

Nettovuokratuotto Me 51,3 52,9 -3,1 % -4,5 %
Operatiivinen Me 44,7 47,1 -5,1 % -6,5 %
liikevoitto
(Direct Operating
profit) 2)
IFRS tulos/osake 3) EUR 0,01 0,00 - -
Sijoituskiinteistöjen Me 4215,3 4155,1 1,4 % -
käypä arvo
Luototusaste (LTV) 2) % 39,6 46,8 -15,3 % -
4)

EPRA:n mukaiset
tunnusluvut 2)
Operatiivinen tulos Me 32,5 33,5 -3,0 % -4,6 %
(EPRA Earnings)
Oikaistu Me 24,9 29,4 -15,2 % -16,8 %
operatiivinen tulos
(Adjusted EPRA
Earnings) 3)
Operatiivinen EUR 0,183 0,188 -3,0 % -4,6 %
tulos/osake
(EPRA EPS, basic)
Oikaistu EUR 0,140 0,165 -15,2 % -16,8 %
operatiivinen
tulos/osake
(Adjusted EPRA EPS,
basic) 3)
Nettovarallisuus/osake EUR 11,58 11,32 2,3 % -

(EPRA NRV per share)

Q1 Q1 % Vertailukelpoinen 2020
-Q3/202 -Q3/202 muutos % 1)

1 0
Nettovuokratuotto Me 152,5 155,5 -1,9 % -4,3 % 205,4
Operatiivinen Me 133,7 137,3 -2,6 % -5,1 % 180,4
liikevoitto
(Direct Operating
profit) 2)
IFRS tulos/osake 3) EUR 0,32 -0,18 - - -0,25
Sijoituskiinteistöjen Me 4215,3 4155,1 1,4 % - 4152,2
käypä arvo
Luototusaste (LTV) 2) % 39,6 46,8 -15,3 % - 46,9
4)

EPRA:n mukaiset
tunnusluvut 2)
Operatiivinen tulos Me 96,8 104,5 -7,4 % -10,1 % 136,6
(EPRA Earnings)
Oikaistu Me 80,1 92,4 -13,3 % -16,1 % 120,3
operatiivinen tulos
(Adjusted EPRA
Earnings) 3)
Operatiivinen EUR 0,544 0,587 -7,4 % -10,1 % 0,767
tulos/osake
(EPRA EPS, basic)
Oikaistu EUR 0,450 0,519 -13,3 % -16,1 % 0,676
operatiivinen
tulos/osake
(Adjusted EPRA EPS,
basic) 3)
Nettovarallisuus/osake EUR 11,58 11,32 2,3 % - 11.48

(EPRA NRV per share)

1) Muutos edeltävästä vuodesta (vertailukelpoisin kurssein). Muutosprosentti on laskettu tarkoista luvuista.
2)Citycon esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ohjeiden mukaisesti. Lisätietoja on esitetty liitetietojen laadinta- ja laskentaperiaatteissa.
3)Oikaistu tunnusluku sisältää hybridilainan korot ja jaksotetut palkkiot.
4) Erittäin likvidit rahamarkkinasijoitukset on laskettu mukaan nettovelkaan.
TOIMITUSJOHTAJA, F. SCOTT BALL:
Citycon saavutti jälleen hyvän vuosineljänneksen sekä operatiivisella että transaktiorintamalla samalla kun Pohjoismaiden markkinat jatkoivat elpymistään. Olemme tyytyväisiä päästessämme todistamaan kauppakeskustemme hyvää operatiivista kehitystä, joiden toiminta on jo lähes koronaa edeltävällä tasolla.
Jatkoimme hyvää operatiivista kehitystämme vuoden kolmannella vuosineljänneksellä ja vertailukelpoiset nettovuokratuotot ylittivät edellisvuoden tason 0,4%:lla. Erityisen tyytyväisiä olemme siihen, että keskuksiemme toiminta on palautunut lähes koronaa edeltävälle vuoden 2019 tasolle. Kokonaisnettovuokratuotot jatkoivat myös kvartaalikohtaista kasvuaan tämän vuosineljänneksen ollessa nyt kolmas peräkkäinen vuosineljännes, jonka nettovuokratuotot ylittävät edellisen vuosineljänneksen tuotot. Kolmannen vuosineljänneksen nettovuokratuotot ovat 51,3 miljoonaa euroa, joka ylittää Q2/2021 tason noin 1,0 %:lla. Myös operatiivinen liikevoitto on vastaavasti edellä Q2 tasoa, ollen vuoden kolmannella vuosineljänneksellä 44,7 miljoonaa euroa.
Pohjoismaiset kiinteistökauppamarkkinat ovat olleet edelleen erittäin aktiivisia, ja suuri määrä sekä kotimaista että ulkomaista pääomaa tulvii markkinoille ja tuottovaatimuksien jatkaessa laskuaan. Yksi tämän vuosineljänneksen merkittävimmistä kaupoista oli hiljattain julkistettu Akelius -asuntokiinteistökauppa, jonka arvo oli yli 9 miljardia euroa ja joka oli hinnoiteltu noin 2 %:n tuottovaatimukselle. Tämän perusteella nykyiset asuinrakennusoikeutemme ovat nykyarvostustaan merkittävästi arvokkaampia, ja toisaalta osoittaa sen, että meidän välttämättömyyshyödykkeisiin ja päivittäistavarakauppaan nojautuvien keskuksiemme tuottovaatimuksien tulisi laskea kansainvälisten sijoittajien etsiessä vakaata tuottoa. Kolmannella vuosineljänneksellä keskuksiemme, pois lukien kehityshankkeet, käyvät arvot jatkoivat kasvuaan kolmatta peräkkäistä vuosineljännestä, mutta IFRS16 -oikaisu ja ylimääräiset Lippulaivaan kohdistuvat rakennuskustannukset vaikuttivat kokonaisuuteen negatiivisesti. Lippulaivan osalta olemme päättäneet rakentaa itse kaksi jäljellä olevaa asuintornia, mikä tarkoittaa, että rakennamme yhteensä kuusi kahdeksasta tornista itse vuokra-asunnoiksi.
Lokakuussa sovimme myyvämme Columbus kauppakeskuksen Suomesta bruttokauppahinnalla, joka ylittää kohteen vuodenvaihteen arvon 10 miljoonalla eurolla. Tämä on erinomainen esimerkki kyvystämme luoda lisäarvoa kohteen elinkaaren jokaisessa vaiheessa. Meidän keskustiimimme on tehnyt erittäin hyvää työtä aktivoidessaan keskuksen luomalla alueen tarpeen huomioiden optimaalisen vuokralaiskannan samalla työskennellen erittäin tiiviissä yhteistyössä kiinteistökehitystiimin kanssa. Tämä on heijastunut kiinteistön arvoon, sijoittajien kiinnostukseen sekä lopulta kohteen myyntiin erittäin houkuttelevaan hintaan. Viimeinen askel pääoman kierrätysprosessissa on kohdentaa pääomaa tehokkaasti, ja kuten eilen julkaistussa tiedotteessamme totesimme, harkitsemme käyttävämme osan Columbuksen myynnistä saatavista varoista omien osakkeidemme hankkimiseen. Tämä opportunistinen pääoman kierrätys hyödyntää osakkeemme aliarvostusta suhteessa nettovarallisuuteemme sekä korostaa uskoamme, että nykyinen osakekurssimme ei heijasta ainutlaatuisen portfoliomme ja siihen sisältyvien kehitysmahdollisuuksien luontaista arvoa.
Nämä kehitysmahdollisuudet tarjoavat meille huomattavaa orgaanista kasvupotentiaalia jo olemassa olevien keskuksiamme läheisyydessä. Kuten aiemmin olemme todenneet, kaupunkikeskuksiemme tiivistymisen ja monipuolistuminen lisäävät sekä nykyisen portfoliomme vakautta että tarjoavat erinomaisen kasvu- ja arvonluontimahdollisuuden. Asuinrakentamisemme ensimmäinen merkittävä virstanpylväs on ensikeväänä avautuva Lippulaiva-projektimme, joka tulee pitämään sisällään kokonaisuudessaan n. 550 asuinhuoneistoa. Tämä tulee kasvattamaan asuntojen osuuden portfoliossamme 2,8 %:iin portfoliomme vuokrattavasta pinta-alasta. 
Vertailukelpoiset vuokralaisten myynnit ovat piristyneet Q1-Q3/2021 aikana, ja kasvoivat 2,2 % edellisvuoteen verrattuna. Huomionarvoista on, että vuokralaisten myynnit lähestyvät Covid-19 pandemiaa edeltävää tasoa, mikä mielestämme erottaa meidät selvästi kilpailijoistamme ja osoittaa välttämättömyyshyödykkeisiin keskittyviin ja liikenteen solmukohdissa sijaitseviin päivittäistavarakeskuksiin keskittyvän strategiamme toimivuuden. Tämä näkyi myös vuokralaisten kiinnostuksena keskuksiamme kohtaan, joka on ilmennyt korkeana vuokrausaktiivisuutena läpi kuluvan vuoden. Kolmannen kvartaalin aikana uusia vuokrasopimuksia allekirjoitettiin 41 000 neliömetrin edestä. Olemme erityisen tyytyväisiä erikoistilavuokrauksen kehityksestä, joka on ollut strateginen painopistealueemme. Erikoistilavuokraus on osoittanut huomattavaa kasvua samalla, kun vuokralaisten kiinnostus pop-up tiloja ja yleisten tilojen vuokrausta kohtaan on kasvanut viime aikoina merkittävästi talouden toipuessa. Erikoistilavuokraus on meille tärkeä operatiivinen osa-alue, joka tarjoaa meille lisätuottojen lisäksi uutta vuokrattavaa pinta-alaa sekä muodostaa merkittävän kasvualustan, jota hyödyntämällä voimme löytää ja luoda suhteita tulevaisuuden pitkäaikaisiin vuokralaisiin. 
Kuten koko pandemian ajan, Cityconin vuokranmaksuaste on pysynyt korkealla tasolla. Viimeisen yhdeksän kuukauden osalta vuokranmaksuaste on 96 %. Huomion arvoista on myös, että Cityconin vuokrienmaksuasteet ovat oikaisemattomia lukuja.    Lopullisen vuokranmaksuasteen odotetaan ylittävän tämän jo entuudestaan korkean tason. Korkea vuokranmaksuaste on jälleen seurausta välttämättömyyshyödykeisiin nojautuvasta vuokralaiskantamme sekä kauppakeskuksiemme erinomaisesta sijoittumisesta Pohjoismaisissa kaupungeissa.
Rahoituksen osalta jatkoimme aktiivisia toimiamme ja syyskuussa päätimme lunastaa vuonna 2022 erääntyvän 161,7 miljoonan euron joukkovelkakirjalainamme. Lisäksi lunastimme lähes kaikki liikkeeseen laskemamme yritystodistukset, jonka seurauksena meillä ei ole merkittäv...

Författare Cision