Du är här

2018-09-08

Clas Ohlson: Kommuniké från årsstämma i Clas Ohlson AB (publ) 8 september 2018

Clas Ohlson AB höll under lördagen den 8 september 2018 sin årsstämma
för verksamhetsåret 2017/18 i Leksand varvid följande huvudsakliga
beslut fattades.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till
pressmeddelande som offentliggjordes den 6 augusti 2018 och den
fullständiga kallelsen till årsstämman. Kallelse till årsstämma samt
fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt nedan finns
tillgängliga på Clas Ohlsons hemsida,
about.clasohlson.com/arsstamma2018
(https://about.clasohlson.com/sv/investerare/arsstamma/arsstamma-2018/).

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för
moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2017/18.

Utdelning

Vid årsstämman fastställdes föreslagen utdelning till aktieägarna med
6,25 kr per aktie. Avstämningsdag för utdelningen beslutades vara den
11 september 2018. Utdelningen beräknas sändas ut från Euroclear
Sweden AB den 14 september 2018.

Styrelse

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande
direktörerna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017/18.

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av åtta ordinarie
styrelseledamöter.

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Kenneth Bengtsson, Mathias
Haid, Göran Näsholm, Charlotte Strömberg, Göran Sundström och Anne
Thorstvedt Sjöberg.

Margareta Lehmann och Håkan Lundstedt valdes till nya
styrelseledamöter. Kenneth Bengtsson omvaldes till styrelsens
ordförande.

Årsstämman beslutade om en revisor utan revisorssuppleant. Årsstämman
valde revisor Deloitte med Kent Åkerlund som huvudansvarig revisor
för tiden till slutet av nästa årsstämma.

Styrelsearvode

Årsstämman fastställde att styrelsearvode (inklusive ersättning för
utskottsarbete) ska utgå med totalt 3 425 000 kronor varav 640 000
kronor ska tilldelas ordföranden och 320 000 kronor ska tilldelas var
och en av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna. Vidare
fastställde årsstämman att ersättning ska utgå till ledamöterna i
revisionsutskottet med 145 000 kronor till ordföranden och 75 000
kronor till övriga ledamöter i utskottet (för närvarande två
ledamöter). Slutligen fastställde årsstämman att ersättning till
ledamöterna i ersättningsutskottet ska utgå med 125 000 kronor till
ordföranden och 62 500 kronor till var och en av övriga två
ledamöterna i utskottet. Arvode utbetalas som lön.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för
ersättning till ledande befattningshavare.

Långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2019)

Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att anta
ett prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram, ("LTI 2019").
Beslutade ersättningsprinciper inklusive det långsiktiga
incitamentsprogrammet, LTI 2019, syftar bl.a. till att kunna
attrahera och behålla ledande befattningshavare på ett
kostnadseffektivt och konkurrenskraftigt sätt. Styrelsen kommer att
på årlig basis utvärdera huruvida ett långsiktigt incitamentsprogram
ska föreslås kommande stämmor.

Förvärv och överlåtelser av egna aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga
styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om

A. Förvärv av egna aktier i bolaget enligt följande:

· Förvärv får ske av högst 860 000 aktier av serie B.
· Aktierna får förvärvas på Nasdaq Stockholm.
· Förvärv av aktier genom handel på reglerad marknad får ske endast
till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade
kursintervallet.

· Betalning av aktierna ska erläggas kontant.
Förvärv får ske i syfte att säkra bolagets förpliktelser (inklusive
sociala avgifter) i anledning av föreslaget incitamentsprogram (LTI
2019) och tidigare implementerade incitamentsprogram.

B. Överlåtelse av egna aktier i bolaget enligt följande:

· Överlåtelse får ske av högst det antal aktier av serie B som
bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut.

· Aktierna får överlåtas på Nasdaq Stockholm.
· Överlåtelse av aktier på Nasdaq Stockholm får ske endast till ett
pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

· Betalning för aktierna ska ske kontant.
Skälet är att bolaget ska ges möjlighet att kontinuerligt anpassa det
antal aktier som förvärvats för att säkra förpliktelser (inklusive
kostnader för sociala avgifter) inom ramen för LTI 2019 och tidigare
implementerade incitamentsprogram.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om

C. Överlåtelse av egna aktier i bolaget enligt följande:

· Högst 656 000 aktier av serie B får överlåtas.
· Rätt att erhålla aktier ska tillkomma deltagarna i LTI 2019.
· Aktier ska kunna förvärvas tidigast den 30 april (avseende
aktierätter) respektive den 15 juni 2022 (avseende personaloptioner)
och senast den 22 april 2026. Betalning för aktierna ska ske tidigast
den 15 juni 2022 och senast den 10 maj 2026.

· Överlåtelser av aktier enligt aktierätter utställda enligt LTI
2019 kommer att ske vederlagsfritt.

· Överlåtelser av aktier enligt optioner utställda enligt LTI 2019
kommer att ske till ett pris som motsvarar 100 procent av medeltalet
av för var börsdag fastställd volymviktad genomsnittlig betalkurs för
bolagets B-aktie på Nasdaq Stockholm under en period av 10 börsdagar
före förvärvsperiodens början i LTI 2019.

· Överlåtelse av egna aktier och skälet till avvikelsen från
aktieägarnas företrädesrätt är ett led i LTI 2019.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av
punkten 13 i bolagsordningen avseende hembud av A-aktier innebärandes
att en överlåtelse av A-aktie till eller mellan juridiska personer
som i sin helhet ägs direkt eller indirekt av en A-aktieägare
och/eller dennes bröstarvingar inte ska utlösa ett hembud, samt att
en tvistemekanik införs om förvärvare och inlösare inte kan komma
överens.

Styrelsen för Clas Ohlson AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:
Sara Kraft Westrell, Informations- och IR-direktör, telefon 0247-649
13

Clas Ohlson grundades 1918 som en postorderfirma i Insjön, Dalarna.
När vi i år firar 100 år som företag gör vi det med kunder på fem
marknader, med drygt 5 000 medarbetare och med en omsättning om cirka
8 miljarder kronor. Vår aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Mycket
har hänt sedan starten, men en sak har varit densamma genom alla år:
att vi varje dag vill hjälpa och inspirera människor att förbättra
sin vardag genom att erbjuda smarta, enkla, praktiska lösningar till
attraktiva priser. Läs mer om vår historia på clasohlson100.com
(http://media.ne.cision.com/l/thfaauky/www.clasohlson100.com) eller
om var vi står idag på about.clasohlson.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/clas-ohlson/r/kommunike-fran-arsstamma-i-clas-...
http://mb.cision.com/Main/1116/2613501/905875.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.