Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-23

Cline: Halvårsrapport för Cline Scientific AB, 556867-8238, för period 1 januari - 30 juni 2019

Period januari - juni 2019 i sammandrag

Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period/tidpunkt föregående
år.

· Rörelseintäkter under perioden januari - juni 2019 uppgick till
124 kSEK (152 kSEK).

· Likvida medel uppgick till 2 916 kSEK (4 748 kSEK) vid periodens
slut.

· Resultat före skatt, -1 767 kSEK (-1 561 kSEK).
· Summa eget kapital uppgick till 2 854 kSEK (5 619 kSEK) vid
periodens slut.

Period april - juni 2019 i sammandrag

Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period/tidpunkt föregående
år.

· Rörelseintäkter under perioden april - juni 2019 uppgick till 72
kSEK (79 kSEK).

· Likvida medel uppgick till 2 916 kSEK (4 748 kSEK) vid periodens
slut.

· Resultat före skatt, -1 107 kSEK (-825 kSEK).
· Summa eget kapital uppgick till 2 854 kSEK (5 619 kSEK) vid
periodens slut.

Resultat och ställning

Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period/tidpunkt föregående
år.

· Resultat före skatt för perioden januari - juni uppgick till -1
107 kSEK (-825 kSEK) eller -0,13 kr (-0,10 kr) per aktie.

· Antal utestående aktier är 8 441 112 stycken (8 441 112 stycken).
· Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 2 916 kSEK (4 748
kSEK).

Väsentliga händelser under perioden

· Ett andra patent rörande gradientytor godkänns i Japan. Stärker
patentskyddet för gradientteknologin i Japan ytterligare.

· Erhåller notice-of-allowance på ytterligare en patentansökan i USA

· Dr. Stephen Minger anlitas som vetenskaplig rådgivare till bolaget

· Licenstagaren Liv Diagnostics uppnår värdehöjande milstolpe med
Clines teknologi

· Peter Ehrenheim anlitas som strategisk rådgivare till bolaget

· Empe Diagnostics AB inkluderar Clines nanopartiklar i sin första
produkt

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Avtalar om lånefinansiering om 6 MSEK

VD kommentar

Första hälften av 2019 har kantats av ett flertal viktiga milstolpar
helt i linje med vår plan. Under Q1 erhöll Cline godkänt på samtliga
patentansökningar i de länder där vi bedömer att Cline har en
marknad. Ytterligare två nya patentansökningar, utanför den
ursprungliga patent-planen, godkändes i Japan och USA under denna
period. Detta lyckade IP-och patentarbete har därmed givit Cline ett
starkt skydd och en viktig plattform att fortsätta bygga verksamheten
utifrån, något som vi är mycket stolta och nöjda över!

Tidigare meddelade vi att Cline fördjupat samarbetet med en
forskargrupp på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, där
spjutspetsforskning kring stamceller och bildandet av mänsklig
broskvävnad skall vidareutvecklas m.h.a. Clines teknologi, där målet
är terapeutiska produkter inom ortopedi. Marknaden för ortopediska
produkter är globalt sett mycket stor, där alternativa metoder till
operation som t.ex. stamcellsterapier ökar allt mer. Nyligen har
unika forskningsresultat från detta samarbete sammanställts och
skickats in för vetenskaplig publicering. Vi utreder dessutom
kontinuerligt möjligheter till nya patent med ursprung i just detta
forsknings-och utvecklingsarbete. Vi ser att detta projekt
fortskrider bra och enligt vår plan, där nästa steg blir att även
paketera denna R&D för kommersiell vidareutveckling och vi utvärderar
löpande sätt att fördjupa vårt samarbete ytterligare.

Vi meddelade under perioden i ett pressmeddelande att vår partner Liv
Diagnostics har avslutat en pre-klinisk fou-studie och med sin
prototyp kunnat uppvisa data där man med hög signifikans lyckats
särskilja tumörceller av elakartade cell-linjer, från celler av
godartade cell-linjer. Liv Diagnostics utvecklar ett världsunikt
system för analys av bröstcancerpatienters levande tumörceller med
syftet att fastställa tumörens förmåga att metastasera, långt
tidigare och med högre precision än idag tillgängliga metoder.
Responsen från läkare och kliniker är hittills mycket god där en
sådan produkt skall kunna tillhandahålla avgörande information som
hjälper vården att bedöma metastaseringspotentialen mycket tidigare
än idag, och därmed undvika att missa farliga tumörtyper och således
rädda fler liv. Den färdiga produkten bedöms ha en marknad på
åtminstone 10 miljarder SEK årligen, enbart inom bröstcancer. Vi
jobbar intensivt med detta projekt och utvärderar idag sätt för ännu
djupare samarbete för att realisera potentialen i denna produkt.

Vi har anslutit två erfarna rådgivare till bolaget som skall hjälpa
oss med strategiska frågor både inom vår RnD samt kommersiella
frågor. Dr. Stephen Minger har en lång meritlista och erfarenhet av
stamcellsområdet med specifik kunskap som kommer till stor användning
för vårt samarbetsprojekt inom stamcellsterapi för broskskador och
artros. Peter Ehrenheim med sin långa kommersiella erfarenhet, bl.a
som CEO för GE Life Sciences, har mycket att bidra med till Cline där
vi nu i närtid vet att hans kompetens och nätverk inom
cancerdiagnostik kommer bolaget till nytta.

Finansieringen av verksamheten är säkrad en bra bit in på 2020, vilket
innebär att vi kan fokusera på att avancera två av våra viktigaste
samarbetsprojekt inom cancerdiagnostik och stamcellsterapi.

Sammantaget har 2019 hittills inneburit flera milstolpar och kvitton
på att vårt arbete fram tills nu utförts framgångsrikt och att vi är
på rätt spår att skapa riktigt stora värden bland bolagets tillgångar
och för våra aktieägare. Under hösten ser vi fram emot att presentera
mer resultat av det arbete vi ägnat oss intensivt åt under senare
våren och sommaren.

Patrik Sundh

Verkställande direktör

Styrelsen för Cline Scientific AB,

Torleif Mölllerström, Styrelseordförande

Christopher Steele

Patrik Sundh, VD

Niklas Holmquist

Kommande rapport

8 november, 2019

Granskning av revisor

Denna redogörelse har inte varit föremål för särskild granskning av
företagets revisor.

Mölndal den 23 augusti 2019

Styrelsen för Cline Scientific AB,

Torleif Möllerström, Styrelseordförande

Patrik Sundh

Christopher Steele

Niklas Holmquist

Cline Scientific AB

Argongatan 2C
431 53 Mölndal

Telefon: 031-387 55 55
E-post: info@clinescientific.com
Hemsida: www.clinescientific.com

Kort om Cline Scientific

Cline Scientific säljer egentillverkade forskningsprodukter och
samarbetar med företag för att placera Clines teknologi i attraktiva
rutinprodukter inom Life Science.

Cline Scientific har utvecklat produkter från sin patenterade
nanoteknologi för att styra mänskliga cellers funktioner i
laboratorium. Med Clines teknologi skall det bli möjligt att både
använda stamceller på ett säkert sätt för att bota allvarliga
sjukdomar, men även för att mäta cancertumörers förmåga att sprida
sig för diagnostiska ändamål.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/cline/r/halvarsrapport-for-cline-scientific-a...
https://mb.cision.com/Main/12114/2887261/1094500.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.