Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-08

Cline: Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Cline Scientific AB org.nr 556867-8238, kallas härmed
till årsstämma tisdagen den 7 maj 2019, kl. 17:00. Årsstämman kommer
att hållas på Carl Skottsbergs gata 22B, Göteborg. Inregistrering
till stämman påbörjas klockan 16.30. Efter stämman bjuds på enklare
förtäring samt kaffe.

Rätt att deltaga samt anmälan

Rätt att deltaga på stämman har den som är registrerad som aktieägare
i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen 30 april 2019;
samt senast fredagen den 3 maj 2019 ha anmält sitt deltagande och
eventuellt biträde till bolaget; antingen skriftligen till bolaget på
adress Argongatan 2C, 431 53, Mölndal eller till:
info@clinescientific.com.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i
förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden.
Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen
vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter,
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter, som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om
ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för
registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt
stämmoprotokoll.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att
äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta
förvaltaren härom i god tid före tisdagen 30 april 2019, då sådan
införing ska vara verkställd.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad
fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska
bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen
bifogas. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman
genom ombud finns på bolagets hemsida www.clinescientific.com. En
kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid
före stämman insändas till Argongatan 2C, 431 53, Mölndal, 413 19,
Göteborg eller alternativt till: info@clinescientific.com. Fullmakten
i original ska även uppvisas på stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande för stämman
3. Val av protokollförare för stämman
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Framläggande och godkännande av dagordning
6. Val av justeringsmän
7. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
9. Beslut om följande:

a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

1. Fastställande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och
revisorer

2. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
3. Val av styrelse och val av revisor
4. Beslut om emissionsbemyndigande
5. Beslut om ändring av Bolagsordning: Byte av bolagets säte
6. Stämmans avslutande
______________________________

Förslag till beslut enligt punkten 9b).

Styrelsen föreslår att bolagets ansamlade förlust balanseras i ny
räkning och att det inte sker någon utdelning för räkenskapsåret
2018.

Förslag till beslut enligt punkten 10.

Till styrelse föreslås omval av Torleif Möllerström, Chris Steele,
Niklas Holmquist samt Patrik Sundh.

Förslag till beslut enligt punkten 11.

Till revisorerna föreslås arvode utgå enligt godkänd räkning för
utfört arbete.

Förslag till beslut enligt punkten 12.

Till revisor föreslås auktoriserad revisor Stefan Kylebäck som
huvudansvarig revisor.

Förslag till beslut enligt punkten 13.

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga
styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera
tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier och/eller
teckningsoptioner. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport,
genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets
aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med
ett belopp om 260 000 kronor. Avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt kan komma att ske för att vid behov kunna stärka
bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv av
bolag eller rörelse. Emissionskursen ska vid avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport vara så
nära aktiens marknadsvärde som möjligt. Styrelsen, verkställande
direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de
smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband
med registrering. För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs
att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de
avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Förslag till beslut enligt punkten 14.

Styrelsen föreslår att bolagets säte ändras från Göteborgs Kommun,
Västra Götalands län till Mölndals Kommun, Västra Götalands län.
Skälet är att Bolaget under 2018 valde att flytta verksamheten till
Astra Zeneca BioVentureHub samt Argongatan 2C i Mölndal.

Detta medför en ändring i paragraf 2 i Bolagsordningen.

Uppgift om antal aktier och röster samt om innehav av egna aktier

Det totala antalet aktier vid tidpunkten för denna kallelses
utfärdande var 500 000 A-aktier och 7 941 112 B-aktier.
Röstförhållandet A:B-aktie är 1:10, det vill säga 1 A-aktie har
röststyrkan av 10 B-aktier. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägare erinras om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen att
på årsstämman begära att styrelsen och verkställande direktören
lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av
ett ärende på dagordningen och om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

Handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar att
behandlas på stämman kommer att finnas tillgängliga på bolagets
hemsida www.clinescientific.com senast tre (3) veckor innan stämman.
Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på
stämman.

_______________________

Styrelsen i april 2019

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/cline/r/kallelse-till-arsstamma,c2783469
https://mb.cision.com/Main/12114/2783469/1021921.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.