Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-23

CLS: Clinical Laserthermia Systems AB (publ), halvårsrapport januari - juni 2018

Sammanfattning av halvårsrapport

Första halvåret (2018-01-01 - 2018-06-30)

· Nettoomsättning uppgick till 1 261 588 SEK (0).
· Projektbidrag uppgick till 5 965 020 SEK (4 816 593).
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -16 007 400 SEK
(-13 174 393).

· Resultatet per aktie uppgick till -0,47 SEK (-0,39).
· Soliditeten uppgick per den 30 juni 2018 till 89 % (79).
Andra kvartalet (2018-04-01 - 2018-06-30)

· Nettoomsättning uppgick till 845 104 SEK (0).
· Projektbidrag uppgick till 0 SEK (2 426 427).
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -15 034 957 SEK
(-5 445 837).

· Resultatet per aktie uppgick till -0,45 SEK (-0,16).
Definitioner

· Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 33 692 342
aktier (varav 600 000 icke-noterade

A-aktier) per 2018-06-30. Samtliga aktier från de under perioden
genomförda nyemissionerna var ej registrerade vid periodens slut.

· Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
· Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.
· "CLS" och"Bolaget": Clinical Laserthermia Systems AB.
Väsentliga händelser under andra kvartalet 2018

· I april meddelade CLS att de två första patienterna behandlats i
den kliniska studie vid Toronto General Hospital i Toronto, Kanada
där TRANBERG®|Thermal Therapy System ingår. Behandlingarna
genomfördes enligt studiens protokoll och utan några problem. Studien
vid Toronto General Hospital avser MR-bildledd fokal laserbehandling
(FLA) av prostatacancer.

· I april meddelade CLS vidare att det nu är möjligt för patienter
som får immunstimulerande läkemedel att ingå i den pågående studie,
avseende behandling av hudcancer, som Bolaget genomför i samarbete
med Karolinska universitetssjukhuset. Syftet med studien, som
omfattar fem patienter, med möjlighet att utöka antalet, är att
utvärdera CLS behandlingsmetod, imILT, gällande effekt, säkerhet och
handhavande.

· I maj beslutade styrelsen i CLS att genomföra en nyemission av
B-aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Vid fulltecknad
företrädesemission tillförs CLS cirka 61 MSEK före
emissionskostnader.Bolaget genomför företrädesemissionen för att
ytterligare påskynda de utvecklingsprojekt som ligger närmast i tiden
för marknadsintroduktion. Samtliga projekt bygger på den existerande
teknologin men som genom ytterligare specialisering ger helt nya
tillämpningar inom andra, kommersiellt intressanta
applikationsområden. Vidare avser Bolaget att expandera de
kommersiella aktiviteterna i USA och Europa.

· Den 18 maj hölls extra bolagsstämma i CLS, på vilken stämman
beslutade att godkänna styrelsens beslut om nyemission av nya
B-aktier med företrädesrätt för Bolagets samtliga aktieägare om cirka
61 MSEK. Stämmokommuniké finns tillgänglig på Bolagets hemsida,
www.clinicallaser.se.

· Den 23 maj publicerade CLS årsredovisning för 2017.
Årsredovisningen finns tillgänglig på Bolagets hemsida,
www.clinicallaser.se.

· I juni tecknade CLS och kanadensiska Exact Imaging ett
samförståndsavtal för att ingå ett kommersiellt samarbete. Målet är
att inom samarbetet erbjuda urologimarknaden en överlägsen produkt
för bildledd fokalterapi för patienter med lokal prostatacancer och
BPH. Produkten kommer att gemensamt optimeras för mikro-ultraljudledd
fokuserad laserablation (FLA).

· Den 14 juni meddelades utfallet i CLS företrädesemission.
Företrädesemissionen tecknades till cirka 80 procent och Bolaget
tillförs därmed cirka 49 MSEK före emissionskostnader.

· I juni fick CLS, genom sitt dotterbolag CLS Americas Inc.,
ytterligare en order avseende sterilt engångsmaterial för MR-bildledd
laserablation från University of Texas Medical Branch (UTMB).
Ordervärdet uppgick till cirka 400 000 SEK.

· Den 20 juni meddelades att CLS styrelse beslutat att, med stöd av
bemyndigande från den genomförda extra bolagsstämman, beslutat om en
riktad nyemission av aktier av serie B för att ersätta vissa
garantikostnader som uppkommit i anslutning till den nyligen
genomförda företrädesemissionen. Den riktade nyemission omfattar 186
871 nya B-aktier till de emissionsgaranter som valt att erhålla
garantiprovision i form av B-aktier i Bolaget i stället för genom
kontanta medel. De fordringar som kvittas genom den riktade
nyemissionen uppgår till sammanlagt cirka 1 638 889 SEK, vilket
motsvarar en teckningskurs för de nya aktierna om 8,77 SEK per aktie.

· Den 20 juni hölls ordinarie årsstämma i CLS. Stämmokommuniké finns
tillgänglig på Bolagets hemsida, www.clinicallaser.se.

· I slutet av juni undertecknade CLS och franska Image Guided
Therapy SA (IGT) ett så kallat "term sheet" där de huvudsakliga
delarna i det samarbetsavtal som parterna avser ingå beskrivs. Syftet
med samarbetet är att gemensamt utveckla och kommersialisera en
mjukvara som, med stöd av magnetröntgen (MR), ger läkaren optimala
förutsättningar att mäta och kontrollera temperaturer vid behandling
med fokuserad laserablation eller CLS imILT®-metod.

Övriga händelser under andra kvartalet 2018

· I april meddelade CLS att Bolaget fått ett gott omdöme av den
amerikanska myndigheten Food and Drug Administration (FDA) när en
granskning genomfördes hos Bolaget i Sverige.

· Den 12-15 april deltog CLS på konferensen "23rd Annual Southwest
Prostate Cancer Symposium" i Arizona, USA. På konferensen ställde
Bolaget ut och demonstrerade TRANBERG®|Thermal Therapy System, det
vill säga CLS mobila laserenhet och tillhörande engångsprodukter för
behandling med bildledd fokal laserablation.

· Den 20-24 april deltog CLS på European Conference on
Interventional Oncology i Wien, Österrike.

· Den 2 maj deltog CLS på Aktiedagen i Stockholm.
Väsentliga händelser efter periodens utgång

· I juli meddelades att CLS, genom sitt dotterbolag, CLS Americas
Inc., fått ytterligare en order avseende TRANBERG®|Laser Applicator
Non-cooled av diffusortyp
(http://clinicallaser.com/tranberg/applicators-accessories/) från det
ledande sjukhus i USA som bolaget sedan förra året har ett samarbete,
samt ett leverantörsavtal, med. Ordervärdet för den nya ordern uppgår
till cirka 110 000 SEK.

· I augusti meddelades att TRANBERG-systemet kommer att användas i en fas II studie, som genomförs av Desert Medical Imagning, avseende prostataablation hos patienter med lokaliserad prostatacancer. Produkter från andra företag kommer också att användas i studien.
· I augusti meddelade CLS att de tre kliniska studier som bedrivits
inom ramen för bolagets Horizon2020-projekt har avslutats och att en
interimsrapport kommer att vara klar i november 2018. Även bolagets
kliniska studie vid J W Goethe University i Frankfurt har avslutats.

Övriga händelser efter periodens utgång

· Den 3 juli publicerade CLS sitt nyhetsbrev för juli 2018.
Nyhetsbrevet finns tillgänglig på Bolagets hemsida,
www.clinicallaser.se.

· I juli publicerade Nordea Research en uppdragsanalys för CLS.
· I juli meddelade bolaget att TRANBERG®|Thermal Therapy System
kommer att visas på AdMeTech Annual Conference i Boston, 3-5 augusti
2018.

VD Lars-Erik Eriksson kommenterar

Periodens rörelseresultat för koncernen visar ett underskott på 16 004
kSEK jämfört med ett underskott på 13 174kSEK motsvarande period
föregående år. Detta sammanhänger med att periodiseringen av bidraget
från Horizon2020 upphört och att de resterande 4 MSEK från detta
bidrag kommer i samband med slutrapporteringen av projektet som avges
i november 2018. Vidare belastas vi av kostnader för den
kapitalanskaffning som genomfördes under perioden. Vår
nettoomsättning för perioden uppgick till 1 261kSEK.

Det har varit ett händelserikt kvartal för CLS. I linje med vår
målsättning att ta fram ett mer komplett produkterbjudande, som
omfattar hela arbetsflödet vid en behandling med TRANBERG-systemet,
har vi meddelat två nya spännande samarbeten - Exact Imaging och
Image Guided Therapy. Mer om detta nedan. Som jag tidigare sagt
kommer intäkterna från försäljning att variera mellan kvartalen och
en viktig förutsättning för bolagets utveckling är därför det kapital
som tillfördes genom den företrädesemission som genomfördes maj/juni.
49 MSEK, före emissionskostnader, innebär att vi nu står finansiellt
starka inför vår fortsatta marknadsetablering och tekniska
utveckling. Jag vill tacka våra aktieägare samt de investerare som
tecknade utan företräde. Jag har mött ett stort engagemang från våra
befintliga ägare och det är väldigt uppmuntrande. Detta är CLS
största kapitalanskaffning hittills. Även om inte emissionen
tecknades till 100 procent så kommer det tillförda kapitalet att ge
oss möjlighet att öka takten i våra affärsprocesser och genomföra en
stor del av den tekniska utveckling som vi planerat.

I april meddelade vi att patienter på Karolinska Sjukhuset i Stockholm
som får immunstimulerande läkemedel nu erbjuds att ingå i
imILT®-studien.Detta är första steget mot att ta reda på hur imILT
fungerar i kombination med immunstimulerande läkemedel. Det är ett
fåtal patienter inledningsvis, men det kan ge en vägledning om hur vi
kan gå vidare för att utvärdera potentialen hos imILT. Målsättningen
är att behandling ska ske under året, men detta beror naturligtvis på
tillgången på lämpliga patienter.

I juni hade vi glädjen att offentliggöra ett samförståndsavtal rörande
ett kommersiellt samarbete inom bildledd fokuserad laserablation av
lokal prostatacancer och BPH, som vi har ingått med Exact Imaging.
Exact Imaging är världsledande inom högupplösta ultraljudssystem för
urologimarknaden. Deras system möjliggör realtidsbilder och stöd för
att styra biopsier i prostata.Det planerade samarbetet kommer att
stärka båda bolagens produktutbud, bredda våra adresserbara marknader
och ytterligare öka fokus på försäljning. Ultraljudsutrustning finns
idag på nästan alla sjukhus. Vi menar att ExactVu, Exact Imagings 29
MHz mikro-ultraljudssystem, dramatiskt ökar användarens förmåga att
se sjuk vävnad, att korrekt placera CLS instrument och kanske
viktigast av allt, att bättre kunna övervaka FLA-behandlingen. Målet
är att erbjuda den säkraste, mest kompletta och kostnadseffektiva
lösningen för fokal terapi av prostatacancer och BPH.

Under kvartalet har vi även meddelat att vi förbereder ett avtal för
utveckling och kommersialisering av produkt inom MR-styrd
temperaturövervakning med franska Image Guided Therapy SA ("IGT"). Vi
har tillsammans tecknat ett term sheet där de huvudsakliga delarna i
det samarbetsavtal som vi avser ingå, beskrivs. Syftet med samarbetet
är att gemensamt utveckla och kommersialisera en mjukvara som, med
stöd av magnetröntgen (MR), ger läkaren optimala förutsättningar att
mäta och kontrollera temperaturer vid behandling med fokuserad
laserablation eller CLS imILT®-metod. IGT har stor ku...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.