Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-13

CLS: Kallelse till årsstämma i Clinical Laserthermia Systems

Aktieägarna i Clinical Laserthermia Systems AB (publ) kallas till
årsstämma torsdagen den 11 juni 2020 kl. 14:00 på Medicon Village,
Scheelevägen 2, (Lokal: Gamla Gästmatsalen), i Lund.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
avseende förhållandena torsdagen den 4 juni 2020,

· dels anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 4 juni 2020,
skriftligen till Clinical Laserthermia Systems AB, Medicon Village,
Scheelevägen 2, 223 81 Lund. Anmälan kan också göras per telefon

046-15 21 00 eller per e-post info@clinicallaser.se. I anmälan ska
uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer,
aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall,
uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst två). Anmälan ska i
förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och
andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller
annan förvaltare, måste, för att ha rätt att delta vid bolagsstämman
registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan
registrering, som kan vara tillfällig, måste vara genomförd torsdagen
den 4 juni 2020, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan
registrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före
nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig,
daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med
aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för
den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av
fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till
stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida
www.clinicallaser.se och skickas med post till aktieägare som
kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Information med anledning av Coronaviruset

Mot bakgrund av coronaviruset och Folkhälsomyndighetens
rekommendationer vill Clinical Laserthermia Systems uppmana alla
aktieägare att använda sig av möjligheten att företrädas av ombud
eller förhandsrösta (se nedan), istället för att närvara fysiskt vid
årsstämman, detta för att minska risken för smittspridning. Stämman
kommer hållas så kort som möjligt och ingen förtäring kommer att
erbjudas i anslutning till stämman. Aktieägare, ombud och biträden
som uppvisar minsta sjukdomssymptom, har närstående som är sjuka
eller tillhör en riskgrupp bör inte delta i stämman. Aktieägare bör
överväga möjligheten att rösta via ombud. Bolaget följer
händelseutvecklingen noga och kan vid behov med kort varsel komma att
vidta ytterligare försiktighetsåtgärder. Notera att ingen
VD-presentation kommer att hållas under årsstämman. Eventuella frågor
som aktieägare vill ha besvarade kan med fördel skickas in till
bolaget före stämman på info@clinicallaser.se.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på
förhand. Clinical Laserthermia Systems uppmanar aktieägarna att
använda den möjligheten i syfte att minimera antalet deltagare som
närvarar personligen vid stämman.

Vid förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret
kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida
www.clinicallaser.se i god tid före stämman. En aktieägare som utövar
sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig
till stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara Clinical Laserthermia Systems
tillhanda senast torsdagen den 4 juni 2020. Det ifyllda formuläret
ska skickas till den postadress eller e-postadress som anges under
rubriken "Rätt att delta och anmälan" ovan. Om aktieägaren är en
juridisk person ska registreringsbevis eller annan
behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om
aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse
förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker
är rösten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av
förhandsröstningsformuläret.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna
kallelse till 45 457 500, varav 600 000 A-aktier med tio röster per
aktie och 44 857 500 B-aktier med en röst per aktie, motsvarande
totalt 50 857 500 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

8. Beslut
a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen.

c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande
direktör.

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer.
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
11. Val av styrelse och revisor.
12. Beslut avseende valberedning.
13. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande.
14. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Resultatdisposition (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019
och att bolagets ansamlade medel överförs i ny räkning.

Styrelse mm (punkterna 2 och 9-11)

Valberedningens förslag till beslut avseende dessa ärenden kommer att
offentliggöras genom separat pressmeddelande så snart möjligt.

Beslut om utseende av valberedning (punkt 12)

Valberedningen föreslår att årsstämman ska anta följande principer för
utseende av valberedning inför årsstämman 2021. Styrelsens ordförande
ska få i uppdrag att sammankalla en valberedning som består av en
ledamot utsedd av var och en av de tre största ägarna i bolaget,
tillsammans med styrelsens ordförande. För det fall en ledamot av
valberedningen inte längre representerar någon av de tre största
aktieägarna i bolaget får valberedningen entlediga ledamoten. För det
fall en ledamot av valberedningen avgår eller entledigas får
valberedningen utse en annan representant för de större aktieägarna
att ersätta sådan ledamot. Sammansättningen av valberedningen ska
offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2021.
Valberedningens mandattid löper intill nästkommande valberedning
utsetts. Valberedningen ska förbereda förslag till följande beslut
vid årsstämman 2021: (i) ordförande vid stämman, (ii) förslag till
val av styrelseledamöter, (iii) förslag till val av
styrelseordförande, (iv) förslag till styrelsearvoden med fördelning
mellan ordföranden och övriga ledamöter och (v) förslag till val av
bolagets revisorer och ersättning till bolagets revisorer samt
förslag till principer för utseende av valberedning för nästkommande
årsstämma. Inget arvode föreslås utgå till valberedningens ledamöter

Emissionsbemyndigande (punkt 13)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen
att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till
nästkommande årsstämma och med eller utan företrädesrätt för
aktieägarna, besluta om emission av nya
aktier/konvertibler/teckningsoptioner, dock att sådan emission inte
får medföra att bolagets aktiekapital överstiger bolagets högsta
tillåtna aktiekapital enligt bolagsordningen. Sådant emissionsbeslut
ska kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller annat
villkor.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet
med att säkerställa att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan
tillföras kapital för finansieringen av verksamheten samt, vid
nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, att
tillföra bolaget nya strategiska ägare. Emission med stöd av
bemyndigandet ska genomföras på marknadsmässiga villkor.

Övrigt

Fullständigt beslutsunderlag hålls tillgängligt på bolagets kontor,
Scheelevägen 2 i Lund och på bolagets hemsida www.clinicallaser.se
senast tre veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare
som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar i enlighet med
7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till
den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammorsvenska.pdf.
Clinical Laserthermia Systems AB (publ) har organisationsnummer

556705-8903 och säte i Lund.

________________

Lund i maj 2020

Clinical Laserthermia Systems AB (publ)

Styrelsen

Lars-Erik Eriksson, CEO, Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
T: +46 - (0)702 - 90 33 00 E-mail: lee@clinicallaser.se

Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och säljer
TRANBERG®|Thermal Therapy System, inklusive specialdesignat sterilt
engångsmaterial, för minimalinvasiv behandling av cancertumörer,
enligt regulatoriska godkännanden inom EU respektive USA. Produkterna
marknadsförs för bildstyrd laserablation samt för behandling med
imILT®, bolagets interstitiella lasertermoterapi med potentiellt
immunstimulerande effekt. CLS har sitt huvudkontor i Lund samt
dotterbolag i Tyskland och USA. CLS är noterat på Nasdaq First North
Growth Market under symbolen CLS B. Certified adviser (CA) är FNCA
Sweden AB, Tel: +46 8 528 00 399. E-mail: info@fnca.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/cls/r/kallelse-till-arsstamma-i-clinical-lase...
https://mb.cision.com/Main/11591/3109994/1246501.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.