Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-04-12

Colabitoil: Kallelse till årsstämma i Colabitoil Sweden AB (publ)

Aktieägarna i Colabitoil Sweden AB (publ), 556478-4485, kallas härmed
till årsstämma torsdagen den 17 maj 2018 kl. 14.00 i bolagets
lokaler, Fabriksvägen 53 i Norrsundet.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

· vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen
den 11 maj 2018, och

· anmäla sig till bolaget senast fredagen den 11 maj 2018
skriftligen till Colabitoil Sweden AB, Fabriksvägen 53, 817 30
Norrsundet. Anmälan kan också göras per telefon 0771-1185965
alternativt 0771-1185969 eller per e-post till ir@colabitoil.com. I
anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller
organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt
ska, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde
(högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av
fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller
annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid
bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos
Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast
fredagen den 11 maj 2018, vilket innebär att aktieägare som önskar
sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid
före nämnda datum.

Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig,
daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman.
Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre
giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också medföra
aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för
den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av
fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till
stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida
www.colabitoil.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar
bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten
för denna kallelse till 8 854 378 stycken. Bolaget innehar inga egna
aktier.

Förslag till dagordning:

0. Stämman öppnas.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Verkställande direktörens anförande.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

8. Beslut om
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt
av antalet revisorer och revisorssuppleanter.

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
11. Val av styrelse, styrelsesuppleant och revisor.
12. Beslut om utseende av valberedning.
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om
företrädesemissioner.

14. Aktieägares förslag till beslut om riktad emission av
teckningsoptioner av serie 2018/2021 till anställda.

15. Aktieägares förslag till beslut om riktad emission av
teckningsoptioner av serie 2018/2021 till styrelseledamot.

16. Stämman avslutas.
Beslutsförslag i korthet:

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)
Valberedningen föreslår att årsstämman utser Björn Norrbom till
ordförande vid stämman.

Resultatdisposition (punkt 8 b)
Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat
enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår
vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av
antalet revisorer och revisorssuppleanter samt fastställande av
arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkterna 9 och 10)

Valberedningen förslår att årsstämman beslutar att antalet ordinarie
styrelseledamöter ska vara sju stycken, att en styrelsesuppleant ska
utses, att ett revisionsutskott ska inrättas samt att arvode ska utgå
med dels

100 000 kronor till styrelseordförande, dels 125 000 kronor vardera
till oberoende styrelseledamöter samt dels 70 000 kronor vardera till
övriga ordinarie styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.
Valberedningens förslag till arvode till ledamöter i styrelsens
revisionsutskott kommer presenteras i fullständiga förslag till
beslut som kommer hållas tillgängliga på bolagets hemsida. Vidare har
valberedningen föreslagit att en revisor och att ingen
revisorssuppleant ska utses samt att arvode till revisor ska utgå
enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

?
Val av styrelse, styrelsesuppleant och revisor (punkt 11)
Valberedningen förslår att årsstämman beslutar att Niclas Lundqvist,
Antonio Martinez, Jan Nordlöf, Björn Norrbom, Lennart Sjögren och
Christer Sundin omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Till ny
styrelseledamot föreslås Karin Svärd Hertel. Till styrelseordförande
föreslås omval av Björn Norrbom. Till styrelsesuppleant föreslås
Per-Erik Holmgren. Vidare har valberedningen föreslagit att bolagets
revisor Grant Thornton Sweden AB omväljs till slutet av den årsstämma
som hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om utseende av valberedning (punkt 12)
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att utse följande
ledamöter till valberedningen:

· Christer Sundin representerande eget innehav, och
· Lennart Sjögren representerande eget innehav.

Till ordförande i valberedningen föreslås Christer Sundin.

Valberedningen ska inför årsstämman 2019 arbeta fram förslag i
nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

a) förslag till ordförande vid årsstämman;
b) förslag till antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt
antalet revisorer och revisorssuppleanter;

c) förslag till arvode till ledamöter i styrelsen;
d) förslag till arvode till revisorer;
e) förslag till val av styrelsens ordförande och övriga
styrelseledamöter samt val av revisorer;

f) förslag till riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och
för valberedningens uppdrag.

Ingen ersättning föreslås utgå till valberedningens ledamöter, dock
ska ersättning för havda kostnader utbetalas.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om
företrädesemissioner (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen
att, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, under tiden fram till nästkommande
årsstämma besluta om emission av aktier som berättigar till
nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt 885 000 aktier.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll
för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning
ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller
genom kvittning, eller eljest med villkor.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att
tillföra bolaget rörelsekapital och/eller kapital för utveckling av
bolagets projekt. Om styrelsen beslutar om nyemission med avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget
rörelsekapital, kapital för utveckling av bolagets projekt och/eller
nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av
andra företag eller verksamheter.

Aktieägares förslag till beslut om riktad emission av
teckningsoptioner av serie 2018/2021 till anställda (punkt 14)

Aktieägaren Daniel Trabold föreslår att årsstämman i Colabitoil Sweden
AB AB (publ), org. nr. 556478-4485, ("Bolaget") beslutar om en riktad
emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i
Bolaget.

1. Emission av teckningsoptioner 2018/2021

Emissionen vilken omfattar högst 400 000 teckningsoptioner av serie
2018/2021, skall ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
på följande villkor:

1. Antal emitterade teckningsoptioner
Bolaget ska utge högst 400 000 teckningsoptioner vilka berättigar till
teckning av 400 000 nya aktier i Bolaget.

2. Teckningsrätt
Rätt att teckna teckningsoptionerna skall, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma anställda i Bolaget. Rätt att
teckna teckningsoptioner tillfaller även Colabitoil Fastigheter AB,
org.nr. 559075-2043, ("Colabitoil Fastigheter").

· Ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner, exkluderande
VD Jan Nordlöf och Daniel Trabold, får erbjudas och tilldelas totalt
högst 250 000 teckningsoptioner, med tilldelning om högst 70 000
teckningsoptioner per person eller det mindre antal som tecknaren
väljer att teckna. För det fall tilldelning inte kan ske fullt ut
till tecknaren, skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det
antal teckningsoptioner som var och en tecknat och, i den mån detta
inte kan ske, genom lottning.

· Övriga anställda får erbjudas och tilldelas totalt högst 50 000
teckningsoptioner, med tilldelning om högst 2 000 teckningsoptioner
per person eller det mindre antal som tecknaren väljer att teckna.
För det fall tilldelning inte kan ske fullt ut till tecknaren, skall
tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal
teckningsoptioner som var och en tecknat och, i den mån detta inte
kan ske, genom lottning.

· Colabitoil Fastigheter får teckna högst 80 000 teckningsoptioner
i enlighet med villkoren i punkt 6 nedan.

1. Emissionskurs
Teckningsoptionerna skall emitteras till en kurs motsvarande ett
beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna (optionspremie) med
tillämpning av Black & Scholes-modellen per den 17 maj 2018 baserat
på en teckningskurs vid utnyttjande av teckningsoptionerna om 135
procent av den genomsnittliga volymviktade kursen under perioden 3
maj 2018 till och med 17 maj 2018, dock ej under aktiens kvotvärde.
Den framräknade teckningskursen kommer att avrundas till närmast helt
öre. Beräkningen ska utföras av en oberoende värderingsexpert.

1. Tid för teckning
Teckningsoptionerna skall tecknas under perioden från den 18 maj 2018
till och med den 25 maj 2018 på separat teckningslista. Styrelsen ska
äga rätt att förlänga tiden för teckning.

2. Tilldelningsbeslut och betalning
Tilldelningsbeslut fattas snarast efter teckningstidens utgång och
meddelas tecknare omkring den 30 maj 2018. Betalning av
optionspremien för teckningsoptionerna skall ske kontant senast den 8
juni 2018. Styr...

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.