Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-04

Concentric AB: Kommuniké från Concentric AB:s årsstämma den 4 april 2019

Concentric AB höll under torsdagen den 4 april 2019 sin årsstämma
varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till
den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga
förslagen. Kallelse till årsstämman samt fullständiga förslag finns
tillgängliga på bolagets hemsida, www.concentricab.com.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Bolagsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för
räkenskapsåret 2018.

Utdelning

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om
vinstutdelning om 4,25 kronor per aktie med avstämningsdag måndagen
den 8 april 2019. Utdelning beräknas utbetalas av Euroclear Sweden AB
torsdagen den 11 april 2019.

Ansvarsfrihet

Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande
direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under
2018.

Styrelse och revisorer

Bolagsstämman omvalde styrelseledamöterna Marianne Brismar, Kenth
Eriksson, Martin Lundstedt, Anders Nielsen, Susanna Schneeberger,
Martin Sköld, Claes Magnus Åkesson samt valde Karin Gunnarsson som ny
styrelseledamot. Bolagsstämman omvalde Kenth Eriksson till ordförande
i styrelsen.

Bolagsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget KPMG som
bolagets revisor till och med utgången av årsstämman 2020.

Beslutades att styrelsens ordförande ska erhålla 700 000 (tidigare 560
000) kronor och att var och en av de övriga ledamöterna ska erhålla
325 000 (tidigare 265 000) kronor. Därutöver ska ordföranden i
ersättningsutskottet erhålla 100 000 (tidigare 75 000) kronor och
ledamot i utskottet 50 000 (tidigare 30 000) kronor. Vidare
beslutades att ordföranden i revisionsutskottet ska erhålla 150 000
(tidigare 100 000 kronor och ledamot i utskottet 75 000 (tidigare 50
000) kronor. Beslutet innebär att den totala ersättningen till
styrelsen (ersättning för utskottsarbete inkluderat) ökar från 2 455
000 kronor till 3 425 000 kronor.

Beslutades att arvode till revisorn ska utgå för utfört arbete enligt
av bolaget godkänd löpande räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Bolagsstämman beslutade att fastställa de av styrelsen föreslagna
riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare, som i
allt väsentligt överensstämmer med de riktlinjer som gällde under
föregående år.

Indragning av återköpta egna aktier

Bolagsstämman beslutade att dra in 807 000 av de egna aktier som
bolaget har återköpt. Indragningen av aktier sker genom en minskning
av aktiekapitalet med indragning av aktier samt en efterföljande
fondemission som återställer aktiekapitalet. Besluten innebär
sammantaget att antalet aktier i bolaget minskar med 807 000 stycken
och att bolagets aktiekapital ökar sammantaget med 195 kronor.

Långsiktigt incitamentsprogram

I enlighet med styrelsens förslag, beslutade bolagsstämman att införa
ett långsiktigt incitamentsprogram, LTI 2019. Programmet riktar sig
till upp till nio ledande befattningshavare, inklusive VD, och övriga
nyckelpersoner i Concentric-koncernen som, förutsatt en egen
investering i Concentric-aktier, erbjuds personaloptioner som under
vissa förutsättningar ger deltagarna rätt att förvärva
Concentric-aktier efter en treårig inlåsningsperiod.

LTI 2019 förväntas medföra kostnader på 1,3 miljoner kronor årligen
för Concentric givet att deltagarna investerar i maximalt antal egna
aktier inom programmet, prestationskraven uppnås till fullo och en
årlig värdeökning om 15 procent antas för Concentric-aktien.
Därutöver tillkommer kostnader för sociala avgifter vid tilldelning
av aktierna, år 2022. De bokförda kostnaderna för sociala avgifter
förväntas uppgå till 0,6 miljoner kronor årligen, baserat på
ovanstående antaganden.

Emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av
teckningsoptioner

Som ett av flera alternativ att säkra en kostnadseffektiv tillgång på
Concentric-aktier för överlåtelse inom LTI 2019, antog bolagsstämman
styrelsens förslag om att vederlagsfritt emittera 172 000
teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget Concentric Skånes
Fagerhult AB. För det fall styrelsen väljer alternativet att utnyttja
teckningsoptionerna för leverans av aktier inom LTI 2019 kommer
utspädningseffekten uppgå till 0,4 procent, i annat fall kommer
optionerna förfalla och utspädningseffekten utebli.

Bolagsstämman beslutade också att godkänna att Concentric Skånes
Fagerhult AB vid ett eller flera tillfällen får överlåta
teckningsoptionerna till deltagarna i LTI 2019 i enlighet med
villkoren och riktlinjerna för LTI 2019 samt i övrigt förfoga över
teckningsoptionerna för att täcka kostnader för, eller fullgöra
åtaganden under, LTI 2019.

Förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier

I enlighet med styrelsens förslag, beslutade bolagsstämman att
bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden
fram till årsstämman 2020, besluta om förvärv och/eller överlåtelse
av bolagets egna aktier, som i det senare fallet får ske med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Förvärv av bolagets egna aktier ska ske på Nasdaq Stockholm och i
syfte att möjliggöra en förbättring av bolagets kapitalstruktur, att
möjliggöra överlåtelser av aktier i enlighet med beslut om
bemyndigande för styrelsen att överlåta egna aktier och beslut om att
överlåta egna aktier till deltagare i LTI 2016-2019, att ge styrelsen
ett ökat handlingsutrymme i samband med eventuella framtida
företagsförvärv samt att täcka kostnader för LTI 2016-2019 och
möjliggöra leverans av aktier inom ramen för LTI 2016-2019. Förvärv
av egna aktier får ske så att bolagets innehav av egna aktier
sammanlagt uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget.

Överlåtelse av bolagets egna aktier får ske i syfte att möjliggöra en
förbättring av bolagets kapitalstruktur, att täcka kostnader inom
ramen för LTI 2016-2019 samt att ge styrelsen ett ökat
handlingsutrymme i samband med eventuella framtida företagsförvärv
genom att underlätta en snabb och kostnadseffektiv finansiering genom
att avyttra egna aktier. Överlåtelser får ske antingen på Nasdaq
Stockholm eller på annat sätt, med högst det antal aktier som innehas
av bolaget vid beslutstidpunkten.

I enlighet med styrelsens förslag, beslutade bolagsstämman även om
överlåtelse av bolagets egna aktier till deltagare i LTI 2019 på de
villkor och under de förutsättningar som gäller för
incitamentsprogrammet.

Överlåtelse av bolagets egna aktier till en personalaktietrust

I enlighet med styrelsens förslag och i syfte att möjliggöra för en
skatteförmånlig leverans av aktier till de deltagare i LTI 2019 som
har hemvist i Storbritannien, beslutade bolagsstämman att bolaget ska
ha möjlighet att erbjuda sådana deltagare att delta i en så kallad
Joint Share Ownership Plan ("JSOP"). Leverans av aktier till
deltagarna genom JSOP kommer inte att ändra några villkor i LTI 2019
och kostnaderna för JSOP kommer inte att innebära att de beräknade
kostnaderna för LTI 2019 överskrids.

I syfte att möjliggöra genomförandet av JSOP, beslutade bolagsstämman
om överlåtelse av egna aktier, vilka har återköpts av bolaget, till
en för ändamålet uppsatt personalaktietrust, motsvarande det högsta
antalet aktieoptioner som kan tilldelas deltagarna i JSOP. I enlighet
med villkoren i ett joint share option-avtal, kommer dessa aktier
sedan att ägas gemensamt av personalaktietrusten och respektive
deltagare. Bolagsstämman beslutade att överlåtelse får ske med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antagande av valberedningsinstruktion

Bolagsstämman beslutade att anta valberedningsinstruktion i enlighet
med valberedningens förslag.

För ytterligare information, kontakta Lennart Lindell, 0766-104 004

Concentric AB är en innovatör inom flödeskontroll och flödeskraft, och
är en leverantör till ledande tillverkare av lastbilar,
lantbruksmaskiner, industriprodukter och entreprenadmaskiner.
Koncernen har en global närvaro med tillverkning i Storbritannien,
USA, Tyskland, Sverige, Indien, Kina och Argentina. Concentrics fokus
är att skapa ledande teknologi genom innovativa lösningar och
därigenom möta våra kunders hårda hållbarhetskrav. Concentric
erbjuder motorprodukter som smörjmedels-, kylmedels- och
bränslepumpar, hydraulikprodukter som omfattar kugghjulspumpar och
hydraulaggregat, och även flertalet lösningar för den snabbt växande
marknaden för el- och hybridfordon. Koncernen har en omsättning om
cirka 2 400 MSEK och cirka 1 000 anställda.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/concentric-ab/r/kommunike-fran-concentric-ab-...
https://mb.cision.com/Main/1643/2781219/1020270.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.