Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-14

Corline Biomedical AB: Kommuniké från årsstämma i Corline Biomedical AB (publ)

Idag den 14 maj 2020 hölls årsstämma i Corline Biomedical AB (publ). Nedan
följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut
fattades enhälligt.

Fastställande av resultat
Bolagsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna och beslutade, i
enlighet med styrelsens förslag, att de disponibla vinstmedlen enligt den
fastställda resultaträkningen skulle överföras i ny räkning. Någon
utdelning lämnas inte.

Ansvarsfrihet
Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för förvaltningen av Bolagets angelägenheter under
räkenskapsåret 2019.

Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och antalet
revisorer
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra (4) styrelseledamöter
samt en (1) styrelsesuppleant. Vidare beslutades att bolaget ska fortsätta
ha ett registrerat revisionsbolag.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
Bolagsstämman beslutade att styrelsearvode skulle utgå med två
prisbasbelopp vardera till Gunilla Ekström och Henrik Krook. Vidare
beslutades att inget styrelsearvode ska utgå till de övriga
styrelseledamöterna eller till styrelsesuppleanten.

Bolagsstämman beslutade vidare att ersättning till revisorn skulle utgå
enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt revisor
Bolagsstämman beslutade att, för tiden intill utgången av nästa årsstämma,
omvälja Adam Dahlberg, Lars Sunnanväder, Gunilla Ekström och Henrik Krook
som styrelseledamöter. Bolagsstämman beslutade vidare att Adam Dahlberg
skulle utses till ordförande. Annika Sunnanväder omvaldes som
styrelsesuppleant.

Det beslutades att till revisor, för tiden intill utgången av nästa
årsstämma, utse PricewaterhouseCoopers AB, med Lars Kylberg som
huvudansvarig revisor.

Beslut av riktlinjer för tillsättande av valberedning inför årsstämman 2020
Årsstämman beslutade att anta riktlinjer för tillsättande av valberedning
inför årsstämman 2021. Det beslutades härvidlag att ledamöterna i
valberedningen inför årsstämman 2021 utses genom att styrelsens ordförande
kontaktar de tre största aktieägarna i Bolaget per den 1 september 2020 och
ber dem utse en representant vardera för att jämte styrelsens ordförande
utgöra valberedning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om
nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, motsvarande
(vid tänkt utövande av sådana teckningsoptioner eller konvertibler
förekommande fall) högst 20 procent av Bolagets antal utestående aktier vid
tiden för årsstämman 2020.
Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner
och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller med andra villkor i
enlighet med aktiebolagslagen.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga
villkor. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner
enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna,
teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska
kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares
företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- eller kvittning är att
Bolaget ska kunna införskaffa kapital till Bolaget, genomföra strategiskt
motiverade samarbeten eller företagsförvärv och underlätta genomförandet av
emissioner i syfte att stärka Bolagets finansiella ställning.

Stämman beslutade även att bemyndiga verkställande direktören att vidta de
smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i
samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

Vid frågor, vänligen kontakta
Henrik Nittmar, VD
Telefon: 018-71 30 90
E-post: henrik.nittmar@corline.se

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 (0)70 755 95 51
E-post: ca@skmg.se

 

Corline Biomedical AB arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har
utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning
till organ- och celltransplantation. Bolaget planerar kliniska studier inom
diabetes typ 1 och njurtransplantation, för vilket Corline även har
erhållit särläkemedelsstatus ("Orphan Drug"). Inom ramen för helägda
dotterbolaget Corline Pharma AB utvärderas in vivo-administration av
Corlines heparinsubstans och sedan tidigare ytbelägger bolaget
medicintekniska produkter och har bland annat behandlat över 100 000
hjärtstentar som implanterats i patienter. De nya läkemedelskandidaterna är
baserade på samma grundteknologi som de medicintekniska produkterna.

 

 

Bilaga

* 200514 Årsstämmokommuniké 2020 Corline Biomedical AB (publ)

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.