Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-24

Cortus Energy AB: Cortus Energy genomför en garanterad företrädesemission om 65 MSEK och tidigarelägger kvartalsrapport

Cortus Energy genomför en partiellt garanterad företrädesemission om cirka
65 MSEK för att färdigställa Höganäsprojektet samt för att påskynda
satsningarna i Kalifornien och Japan. Med anledning av företrädesemissionen
tidigarelägger Bolaget sin kvartalsrapport för perioden 1 januari 2018 – 30
september 2018 från 6 november 2018 till 23 oktober 2018.

Sammanfattning

* Styrelsen i Cortus Energy AB (publ) (”Cortus Energy” eller ”Bolaget”)
föreslår extra bolagsstämma den 30 oktober 2018 att besluta om en
emission av högst 250 884 167 units med företrädesrätt för Bolagets
befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Kallelsen till extra
bolagsstämma offentliggörs genom särskilt pressmeddelande.
* Samtliga befintliga aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje
aktie som ägs på avstämningsdagen. Två (2) uniträtter berättigar
innehavaren att teckna en (1) unit till en teckningskurs om 0,26 SEK.
* En (1) unit består av två (2) nyemitterade aktier och en (1)
teckningsoption. Företrädesemissionen innebär därmed emission av
högst 501 768 334 nya aktier och 250 884 167 teckningsoptioner.
Teckningskursen om 0,26 SEK per unit innebär således en teckningskurs
om 0,13 SEK per aktie, där två tecknade aktier ger en vederlagsfri
teckningsoption.
* Teckningsperiod för teckning av units kommer att vara från och med 8
november 2018 till och med 21 november 2018.
* Teckningsperiod för teckning av aktier med stöd av
teckningsoptionerna kommer att vara från och med 7 juni 2019 till och
med 20 juni 2019.
* Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner
kommer uppgå till den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien
under perioden från och med 22 maj 2019 till och med 5 juni 2019, med
en rabatt om 30 procent. Teckningskursen kan inte vara lägre än 0,13
SEK eller högre än 0,26 SEK, vilket innebär att Bolaget maximalt kan
erhålla cirka 33–65 MSEK genom utnyttjande av teckningsoptionerna.
* Vid fullteckning av Företrädesemissionen erhåller Bolaget en
emissionslikvid om totalt cirka 65 MSEK före emissionskostnader.
Företrädesemissionen omfattas till 80 procent av
teckningsförbindelser och emissionsgarantier.
* Bolaget genomför föreliggande kapitalisering för att färdigställa
anläggningen i Höganäs tillsammans med Höganäs AB, samt för att resa
kapital för pågående projekt i Japan och Mariposa, Kalifornien samt
projektering i Sverige, Tyskland och Frankrike.
* För befintliga aktieägare som avstår att delta i
Företrädesemissionen, under antagande att Företrädesemissionen
fulltecknas, uppgår utspädningen till 50 procent.
* Bolaget har i Företrädesemissionen erhållit teckningsåtagande från
styrelseledamöter i Cortus Energy om cirka 3,2 MSEK, motsvarande
cirka 4,6 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har Bolaget
erhållit emissionsgarantier från fem externa garanter om totalt cirka
49,0 MSEK, motsvarande cirka 75,4 procent av Företrädesemissionen.
Således är Företrädesemissionen täckt av teckningsåtaganden och
emissionsgarantier om cirka 52,2 MSEK, motsvarande 80,0 procent av
Företrädesemissionen.
* Styrelsen för Cortus Energy har beslutat att tidigarelägga
publicering av Bolagets kvartalsrapport för perioden 1 januari 2018 –
30 september 2018 för att möjliggöra för periodens resultat att ingå
i prospektet. Rapporten kommer att publiceras den 23 oktober 2018
istället för den 6 november 2018.

Bakgrund och motiv i sammandrag

Höganäsprojektet är Bolagets primära fokus och verksamhet. Bolaget har
därutöver två andra prioriterade projekt. I Mariposa, Kalifornien, har
Cortus Energy ett projekt för småskalig högeffektiv biokraftteknik där
avsikten är att förgasa lokala skogsprodukter till energigas i en modulär
6MW WoodRoll®-anläggning. Projektet har erhållit bidrag om 5 MUSD. I
februari 2018 ingick Bolaget avtal med två samarbetsparters, Phoenix Energy
och Clere Inc. för att öka takten i framdriften av projektet i Mariposa,
Kalifornien. Cortus Energy har nu de tillstånd som krävs för att teckna
20-åriga elleveransavtal. Investeringen i Mariposa förutsätter, liksom
tidigare, extern finansiering tillsammans med eget kapital och det
beslutade bidraget. 

I Japan, där biomassa är en av få naturresurser, har Cortus Energy sedan
2016 ett strategiskt samarbete med Forest Energy, som under 2018 har
intensifierats. Parterna har inriktat arbetet på projekt kring produktion
av 2 MW förnybar el, baserat på den första 6 MW WoodRoll®-anläggningen.
Detta pilotprojekt kommer sedan att utgöra basen för det framtida
samarbetet där potentialen för de kommande fem åren är upp till 25 projekt,
där anläggningarnas lönsamhet baseras på 20-åriga el-inmatningstariffer.
Genom samarbetet med Forest Energy har marknaderna för vätgas och flytande
bränslen för Bolaget öppnats i Japan.

I Tyskland har nyligen en avsiktsförklaring tecknats kring ett samarbete
kring kommersialisering av WoodRoll® för fordonsbränslen. Första möjliga
projekt avser omvandling av avfallsbränslen till fordonsgas (SNG) i norra
Tyskland.

Cortus Energy tecknade i april 2017 ett tjugoårigt gasleveransavtal med
Höganäs. I enlighet därmed har Bolaget under 2018 påbörjat arbetet med att
uppföra en modulär 6 MW WoodRoll® i industriell skala på Höganäs ABs
fabriksanläggningar i Höganäs. Enligt avtalet ska gasleveranserna till
Höganäs pågå i 20 år och påbörjas i Q2 2019, vilket kommer att ge Bolaget
stabila intäkter under avtalsperioden. Höganäsprojektet möjliggörs bland
annat med hjälp av bidrag från Klimatklivet och Energimyndigheten. Arbetet
med Höganäsprojektet är sex månader efter tidsplanen och har kraftigt
överskridit den beslutade investeringsbudgeten, vilket bland annat beror på
konceptuella förbättringar av anläggningen, en ung organisation som skall
leverera en ny teknik för första gången samt leveransförseningar av
konstruktionsunderlag, utrustningar och material. Erfarenheterna och
lärdomar från Höganäsprojektet medför att inköps- och
projekteringskostnader kommer att reduceras till kommande projekt.

Utfallet av Höganäsprojektet kommer att vara viktigt för Cortus Energy då
Bolaget har ett antal kommande projekt under utvärdering och utveckling i
olika delar av världen. Bolaget möter en växande efterfrågan på teknik som
kan ersätta fossila bränslen. Exempel på användningsområden för Cortus
Energys gas är grön elproduktion, energigas för olika typer av industrier,
såsom bland annat pappersindustrin, stålindustrin, petrokemisk industri
samt för framställning av vätgas för den förväntade tillväxten av
bränslecellsfordon för att ersätta förbränningsmotorn och på sikt även
batteridrivna fordon.

Det är styrelsens bedömning att det befintliga rörelsekapitalet inte är
tillräckligt för de aktuella behoven under den kommande
tolvmånadersperioden. För att tillgodose behovet har styrelsen beslutat att
genomföra Företrädesemissionen. Vid full teckning kommer emissionslikviden
i Företrädesemissionen att uppgå till cirka 65 MSEK med vidhängande
vederlagsfria teckningsoptioner om cirka 33–65 MSEK. Bolagets kostnader för
transaktionen förväntas uppgå till cirka 4,5 MSEK. Cortus Energy avser
använda den totala nettolikviden till följande ändamål, angivna i
prioritetsordning:

* Rörelsekapital
* Höganäsprojektet
* Projekt i USA, Japan och Tyskland

Företrädesemissionen
Styrelsen i Cortus Energy föreslår extra bolagsstämma den 30 oktober 2018
att bland annat besluta om följande:

* Emission av högst 250 884 167 units med företrädesrätt för Bolagets
befintliga aktieägare. För varje aktie som innehas på
avstämningsdagen den 6 november 2018 erhålles en (1) uniträtt. Varje
två (2) uniträtter ger rätt att teckna en (1) unit bestående av två
(2) nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption.
Företrädesemissionen innebär emission av högst 501 768 334 nya aktier
och 250 884 167 teckningsoptioner.
o Teckningsperioden för teckning av units kommer att vara från
och med 8 november 2018 till och med 21 november 2018.
o Teckningskursen för en unit ska vara 0,26 SEK. Teckningskursen
om 0,26 SEK per unit innebär således en teckningskurs om 0,13
SEK per aktie, där två tecknade aktier ger en vederlagsfri
teckningsoption.
o Teckning av units ska även kunna ske utan stöd av
företrädesrätt. Om inte samtliga units tecknats med stöd av
uniträtter ska styrelsen bestämma att tilldelning av units utan
stöd av uniträtter ska äga rum inom ramen för emissionens
högsta belopp. Sådan tilldelning ska i första hand ske till dem
som har tecknat units med stöd av uniträtter. I andra hand ska
tilldelning ske till de parter som lämnat garantiåtaganden i
egenskap av emissionsgaranter i enlighet med garantiavtal. För
det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska
tilldelning ske i förhållande till det antal units som var och
en har garanterat för teckning.
o Vid full teckning i Företrädesemissionen erhåller Bolaget en
emissionslikvid om totalt cirka 65 MSEK före
emissionskostnader.
o Teckningsperioden för teckning av aktier med stöd av
teckningsoptionerna kommer att vara från och med 7 juni 2019
till och med 20 juni 2019.
o Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av
teckningsoptioner kommer uppgå till den genomsnittliga
volymvägda kursen för aktien under perioden från och med 22 maj
2019 till och med 5 juni 2019, med en rabatt om 30 procent.
Teckningskursen kan inte vara lägre än 0,13 SEK eller högre än
0,26 SEK.
o Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer
ytterligare 250 884 168 aktier att emitteras och Bolaget kommer
tillföras ytterligare mellan cirka 33 MSEK och cirka 65 MSEK.
* Minskning av Bolagets aktiekapital i syfte att möjliggöra
teckningskursen i Företrädesemissionen. Aktiekapitalet föreslås
minskas från 87 809 460,80 SEK till 60 212 200,20, innebärande en
minskning om 27 597 260,60 SEK. Kvotvärdet för aktier i Bolaget
minskar därmed från cirka 0,1750 SEK per aktie till 0,1200 SEK per
aktie.

Teckningsåtaganden och emissionsgarantier

Företrädesemissionen omfattas till cirka 3,2 MSEK, motsvarande cirka 4,6
procent av Företrädesemissionen, av teckningsförbindelser från
styrelseledamöter samt cirka 49,0 MSEK, motsvarande 75,4 procent av
Företrädesemissionen, av externa emissionsgarantier. Sammanlagt ...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.