Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-26

Cortus Energy AB: Kommuniké från årsstämma i Cortus Energy AB (publ)

Cortus Energy AB (publ) (?Cortus Energy? eller ?Bolaget?) har hållit
årsstämma tisdagen den 26 maj 2020 kl. 17.00 i Bolagets lokaler på
Isafjordsgatan 32 C i Kista. Vid stämman fattades beslut om, bland annat,
nedanstående.

Fastställande av räkenskaperna

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för koncernen och
Bolaget för 2019. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören
beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Utdelning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att resultatet för
räkenskapsåret 2019 balanseras i ny räkning.

Styrelse och revisorer

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet
styrelseledamöter ska vara fem ordinarie styrelseledamöter utan
styrelsesuppleanter samt att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag
som revisor.

Vidare beslutade årsstämman, i enlighet med valberedningens förslag, att
genom omval utse Per?Olov Norberg, Rolf Ljunggren, Richard Bagge och Peter
Forssell till styrelseledamöter och genom nyval utse Tobias Wennberg till
styrelseledamot, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Per?Olov
Norberg som styrelsens ordförande.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att genom omval
utse det registrerade revisionsbolaget Mazars AB som Bolagets revisor för
tiden intill slutet av nästa årsstämma, för närvarande med Mikael
Fredstrand som huvudansvarig revisor.

Arvoden

I enlighet med valberedningens förslag beslutades att arvode till styrelsen
ska utgå oförändrat med sammanlagt 600 000 kr att fördelas med 240 000 kr
till ordföranden och 120 000 kr vardera till styrelsens övriga ledamöter.
Arvode ska endast utgå till styrelseledamot som inte är anställd i Cortus
Energy. Beslutades att ingen särskild ersättning ska utgå för eventuellt
utskottsarbete.

Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till
revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Instruktion för valberedningen

Beslutades om instruktion för valberedningen inför årsstämman 2021 i
enlighet med valberedningens förslag.

Ändringar av bolagsordningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra
gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen. Efter ändringen ska
aktiekapitalet vara lägst 37 400 000 och högst 149 600 000 kr. Vidare
beslutades att bolagsstämman inte längre ska kunna hållas i Köping.

Beslut om minskning av aktiekapitalet genom förlusttäckning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att minska
Bolagets aktiekapital med 112 221 177,75 kronor genom förlusttäckning.
Efter minskningen uppgår Bolagets aktiekapital till 37 407 059,25 kronor.
Då minskningen sker utan indragning av aktier innebär det att Bolagets
kvotvärde ändras till 0,03 kronor.

Emission av teckningsoptioner inom ramen för incitamentsprogram till
anställda

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att emittera
teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget Cortus AB och godkänna
överlåtelse av dessa till medarbetare i koncernen inom ramen för ett
incitamentsprogram varigenom medarbetare genom en egen investering ska ta
del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien samt att Bolaget
ska kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal.

Emission av teckningsoptioner inom ramen för incitamentsprogram till
styrelseledamöter

Årsstämman beslutade, i enlighet med förslag från aktieägare, att emittera
teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget Cortus AB och godkänna
överlåtelse av dessa till styrelseledamöter i Bolaget inom ramen för ett
incitamentsprogram varigenom styrelseledamöterna genom en egen investering
ska ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien samt att
Bolaget ska kunna behålla och attrahera kompetenta och engagerade
styrelseledamöter.

Bemyndigande om nyemission

Styrelsen bemyndigades att vid ett eller flera tillfällen före nästa
årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
Nyemission ska kunna ske genom kontant betalning och/eller med eller utan
föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 §
första stycket 6 aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet är att ge
styrelsen ökade möjligheter i arbetet med att säkerställa att bolaget på
ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital och förvärva bolag,
verksamheter och andra tillgångar.

För ytterligare information, vänligen kontakta;

Håkan Sigfridsson, VD, Tel: +46 (0)8 588 866 30, www.cortusenergy.com

Om Cortus Energy

Cortus Energy (Publ) utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-tekniken
vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en
rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den
patenterade WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erbjuda gröna
energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar. WoodRoll®
har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja
lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda.
Cortus Energy har idag två WoodRoll® anläggningar, en testanläggning i
Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs under
konstruktion med planerad uppstart 2020.

Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth
Market. Mangold Fondkommission AB, e-post: ca@mangold.se, tel: 08-503 015
50, är bolagets Certified Adviser.

Bilaga

* Kommuniké från årsstämma i Cortus Energy AB (publ)

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.