Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-25

Crown Energy: Kallelse till årsstämma 2020 i Crown Energy AB (publ)

Aktieägarna i Crown Energy AB (publ), org. nr 556804-8598, ("Bolaget")
kallas härmed till årsstämma onsdagen den 24 juni 2020 klockan 10.00
i Bolagets lokaler på Brahegatan 30 i Stockholm.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

i.
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda
aktieboken på avstämningsdagen, som är onsdagen den 17 juni 2020. Den
som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste senast onsdagen den
17 juni 2020 genom förvaltarens försorg tillfälligt registrera sina
aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta i stämman;

ii.
dels anmäla sitt deltagande samt eventuella biträden (högst två) vid
stämman till Bolaget senast onsdagen den 17 juni 2020. Anmälan om
deltagande i stämman görs per e-post till info@crownenergy.se, per
telefon till 08-400 207 20 alternativt per brev till Crown Energy AB
(publ), Brahegatan 30, 111 43 Stockholm. Vid anmälan ska aktieägaren
ange sitt fullständiga namn, person- eller organisationsnummer,
adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om
ställföreträdare, ombud och biträde. Om aktieägare vill låta sig
representeras av ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt vara
ställd till ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska
bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande
("Registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten
får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara
äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre
period, längst fem år. För att underlätta inpassering vid stämman bör
fullmakten i original samt eventuellt Registreringsbevis i god tid
före stämman insändas per brev till Bolaget (enligt adress ovan).
Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida
www.crownenergy.se.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Utseende av protokollförare.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

8. Beslut:
a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;

b. om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt
den fastställda balansräkningen; och

c. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande
direktör

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
samt revisorer.

10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
11. Val av styrelseledamöter, eventuella styrelsesuppleanter och
styrelseordförande samt revisorer.

12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.

13. Stämmans avslutande.
Förslag till beslut

Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande vid årsstämman

Aktieägarna YBE Ventures Ltd och Cement Fund SCSp företrädande ca 85,2
procent av samtliga röster i Bolaget föreslår att Andreas Forssell,
vd i Bolaget väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 8 b): Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller
förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående
medel överförs i ny räkning.

Punkterna 9-11: Bestämmande av antalet styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter samt revisorer, fastställande av styrelse- och
revisorsarvoden samt val av styrelseledamöter, eventuella
styrelsesuppleanter och styrelsens ordförande samt revisorer

Aktieägarna YBE Ventures Ltd och Cement Fund SCSp företrädande ca 85,2
procent av samtliga röster i Bolaget föreslår följande avseende
bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt
revisorer, fastställande av styrelse- och revisorsarvoden samt val av
styrelseledamöter, eventuella styrelsesuppleanter och styrelsens
ordförande samt revisorer.

Föreslås att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan
styrelsesuppleanter. Antalet revisorer ska uppgå till ett registrerat
revisionsbolag.

Föreslås att styrelsearvode ska utgå med 75 000 kronor (75 000 kronor)
till var och en av de stämmovalda ledamöterna som inte är anställda i
Bolaget och med 150 000 kronor (150 000 kronor) till styrelsens
ordförande, totalt 300 000 kronor (300 000 kronor).

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Föreslås omval av styrelseledamöterna Jean Benaim, Alan Simonian, Yoav
Ben-Eli och Pierre-Emmanuel Weil. Vidare föreslås att Pierre-Emmanuel
Weil omväljs som styrelseordförande.

Föreslås vidare omval av registrerade revisionsbolaget
Öhrlings-PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av
årsstämman 2021. Öhrlings-PricewaterhouseCoopers AB har anmält
auktoriserade revisorn Bo Lagerström som huvudansvarig.

Information om de till omval föreslagna ledamöterna finns på Bolagets
hemsida och i årsredovisningen för 2019.

Punkt 12: Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att fastställa följande
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
Riktlinjerna är i huvudsak oförändrade från förra året.

Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt
fall finns särskilda skäl för det. Om sådan avvikelse sker ska
information om detta och skälet till avvikelsen redovisas vid närmast
följande årsstämma.

Lön och övriga förmåner:

Ersättningen till verkställande direktören och övriga ledande
befattningshavare ska utgöras av en fast, marknadsmässig lön.
Eventuella förmåner, ska där de förekommer endast utgöra en begränsad
del av ersättningen.

Pension:

Pensioner till verkställande direktör och övriga ledande
befattningshavare ska vara avgiftsbestämda, vilket innebär att
intjänandet sker genom moderbolagets årliga premieinbetalningar.
Verkställande direktörens pensionsavsättning ska uppgå till 30
procent av lönen per år. Pension till övriga ledande
befattningshavare ska följa ITP-planen.

Avgångsvederlag:

Vid uppsägning från Bolagets sida ska avgångsvederlag till ledande
befattningshavare kunna utgå med belopp motsvarande högst 24
månadslöner, inklusive fast lön under uppsägningstiden.

Incitamentsprogram:

Beslut om aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram riktade
till ledande befattningshavare ska fattas av bolagsstämman. Aktie-
och aktiekursrelaterade incitamentsprogram ska utformas med syfte att
uppnå ökad intressegemenskap mellan den deltagande befattningshavaren
och Bolagets aktieägare. Program som innebär förvärv av aktier ska
utformas så att ett eget aktieinnehav i Bolaget främjas.
Intjänandeperioden, alternativt tiden från avtalets ingående till
dess att en aktie får förvärvas, ska inte understiga tre år.
Styrelseledamöter, som inte samtidigt är anställda i Bolaget, ska
inte delta i program riktade till bolagsledningen eller andra
anställda. Aktieoptioner ska inte ingå i program riktade till
styrelsen.

Ledamots arbete utanför styrelseuppdrag:

Bolagets styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för
tjänster inom deras respektive kompetensområde, som ej utgör
styrelsearbete. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt
arvode vilket ska godkännas av styrelsen och informeras om på
årsstämman.

Den totala summan av ersättning som lämnas eller kommer lämnas direkt
eller indirekt av Bolaget till de ledande befattningshavarna är i sin
helhet beskrivna i Bolagets koncernredovisning, som offentliggjorts i
årsredovisningen för 2019, vilken är tillgänglig på Bolagets hemsida,
www.crownenergy.se.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för
kallelsen till 477 315 350. Bolaget äger inga egna aktier.

Hantering av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med
bolagsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns
tillgänglig på Euroclear Sweden ABs hemsida:
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-...

Övrigt

Fullständiga förslag till beslut framgår av kallelsen. Kopior av
redovisningshandlingar, revisionsberättelse, samt revisorsyttrande
avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare,
kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats,
www.crownenergy.se, senast tre veckor före årsstämman. Kopior på
handlingarna kommer att, utan kostnad, skickas till de aktieägare som
begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att vid årsstämman begära upplysningar
från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32
§ aktiebolagslagen.

Stockholm i maj 2020

Crown Energy AB (publ)

Styrelsen

MER INFORMATION

Vänligen kontakta Andreas Forssell, VD, Crown Energy AB

+46 8 400 207 20
+46 760 15 15 95

Crown Energy är en internationell koncern som erbjuder
specialanpassade lösningar för bostäder, kontor och kringservice samt
är verksam inom olje- och gasprospektering i Afrika och Mellanöstern.
För mer information besök gärna www.crownenergy.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/crown-energy/r/kallelse-till-arsstamma-2020-i...
https://mb.cision.com/Main/6587/3118737/1252813.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.