Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-09

Crunchfish: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CRUNCHFISH AB

Anmälan/rätt att delta på stämman

Aktieägare som vill delta i stämman ska vara införd i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 9 maj 2019 och senast denna
dag anmäla sin avsikt att delta i stämman enligt något av följande
alternativ: genom brev på adress Crunchfish AB, att. Michael
Peterson, Stora Varvsgatan 6A, 211 19 Malmö, per telefon 0733-22 18
14 eller via e-post på adress bolagsstamma@crunchfish.com. Vid
anmälan ska namn och personnummer/organisationsnummer, adress,
telefonnummer och registrerat innehav uppges, samt i förekommande
fall uppgift om antalet biträden (högst 2).

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks
notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att
delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn hos
Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara verkställd
torsdagen den 9 maj 2019, vilket innebär att aktieägare måste meddela
förvaltaren i god tid före detta datum.

Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud ombeds sådan
aktieägare att skicka fullmakt och övriga behörighetshandlingar i
original samt registreringsbevis till bolaget under ovanstående
adress senast den 9 maj 2019. Om fullmakt och övriga
behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original
samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets
webbplats, www.crunchfish.com och sänds på begäran till aktieägare
som uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap.
32 § aktiebolagslagen.

Dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringspersoner
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelse

7. Beslut om:
a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b. dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda
balansräkningen

c. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter

9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
10. Val av styrelse och revisor
11. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av
aktier

12. Förslag till ändring i bolagsordningen avseende styrelsens
sammansättning

13. Stämmans avslutande
_____________________

Styrelsens förslag till beslut vid årsstämma i Crunchfish AB (publ)
2019-05-15

§ 1 Val av ordförande vid stämman

Nomineringskommittén, som består av Joachim Samuelsson och Göran
Linder och per dagen för denna kallelse representerar 41,8 % av
antalet aktier och röster i bolaget, föreslår att styrelseledamoten
Göran Linder ska vara ordförande vid stämman.

§ 7 b Dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den
fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor)
enligt följande,

Balanserad vinst 51 845 047

Årets förlust - 18 872 943

disponeras så att i ny räkning överföres 32 972 104

§ 8 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter

Nomineringskommittén föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter
utan suppleanter, samt att bolaget ska ha ett registrerat
revisionsbolag som revisor.

§ 9 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn

Nomineringskommittén föreslår att styrelsen ersätts med vardera två
prisbasbelopp till ledamöterna, och fyra prisbasbelopp till
styrelsens ordförande (båda exklusive sociala avgifter). Reskostnader
ersätts enligt företagets gällande regler. Därutöver föreslås att
revisorn ersättes enligt godkänd räkning.

§ 10 Val av styrelse och revisor

Nomineringskommittén föreslår omval av styrelseledamöterna Joachim
Samuelsson, Göran Linder, Patrik Olsson och Malte Zaunders, samt
nyval av Susanne Hattestad och Håkan Paulsson som ordinarie
ledamöter. Styrelseledamöterna Mikael Kretz och Stephan Carlqvist har
avböjt omval. Föreslås vidare att Joachim Samuelsson omväljs som
styrelsens ordförande. Föreslås även att stämman till revisor
omväljer MAZARS SET Revisionsbyrå AB, med auktoriserade revisorn Åsa
Andersson Eneberg som huvudansvarig revisor.

Mer information om de till omval föreslagna ledamöterna finns på
bolagets webbplats och i årsredovisningen för 2018. De till nyval
föreslagna ledamöterna kommer att presenteras på bolagets webbplats.

§ 11 Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av
aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar, i syfte att möjliggöra för
styrelsen att tillföra bolaget bl.a. rörelsekapital och/eller nya
ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra
företag eller verksamheter, att bemyndiga styrelsen att under tiden
fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om
nyemission av sammantaget högst ett antal aktier som innebär en
ökning av aktiekapitalet om högst tio (10) procent baserat på det
sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman
2019, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt
med eller utan bestämmelse om apport.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i
förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att
teckna aktier i bolaget, avser styrelsen bestämma emissionskursen vid
emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära den
marknadsmässiga nivå, med förbehåll för marknadsmässig
emissionsrabatt i förekommande fall, som bolagets styrelse vid varje
enskilt tillfälle bedömer råda.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, ska ha rätt att vidta de
justeringar som kan behövas i samband med registrering av beslutet
hos Bolagsverket. Beslutet är giltigt om det biträtts av aktieägare
med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid
stämman företrädda aktierna.

§ 12 Förslag till ändring i bolagsordningen avseende styrelsens
sammansättning

Styrelsen föreslår att ändra bolagsordningen så att
styrelsesuppleanter inte längre ska kunna utses, vilket är i linje
med vad som föreskrivs i Svensk kod för bolagsstyrning.

Nuvarande lydelse av paragraf 6 i bolagsordningen:

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 9 ledamöter med högst 9
suppleanter.

Föreslagen lydelse av paragraf 6 i bolagsordningen:

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 9 ledamöter.

Nuvarande lydelse av paragraf 9, punkt 8 i bolagsordningen:

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter

Föreslagen lydelse av paragraf 9, punkt 8 i bolagsordningen:

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt av antalet
revisorer och revisorssuppleanter

Beslutet är giltigt om det biträtts av aktieägare med minst två
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman
företrädda aktierna.

Handlingar till stämman

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2018, styrelsens fullständiga
förslag och övriga handlingar inför bolagsstämman, inklusive
fullmaktsformulär, hålls tillgängliga hos bolaget på adress enligt
ovan och på bolagets webbplats, www.crunchfish.com, senast tre veckor
före bolagsstämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare
som begär det och uppger sin postadress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten
för denna kallelse till 21 475 902 stycken (men förutses vid
årsstämman uppgå till 25 771 082 stycken, efter att den nyligen
avslutade företrädesrättsemission registrerats hos Bolagsverket).
Bolaget innehar inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-...

Malmö i april 2019

Crunchfish AB (publ)

Styrelsen

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/crunchfish/r/kallelse-till-arsstamma-i-crunch...
https://mb.cision.com/Main/14959/2784785/1022807.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.