Du är här

2018-09-13

Cyxone: Rättelse i pressmeddelande 2018-09-13 "Cyxone genomför företrädesemission om cirka 49,3 MSEK och kallar till ext...

Rättelsen avser tiden för teckning av aktier med stöd av
teckningsoptioner. I pressmeddelandet som offentliggjordes den 13
september 2018 är detta datum tyvärr felaktigt beskrivet. Nedan
återges det korrekta datumet. Det korrekta datumet är 2-18 september
2019.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER
INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER I
NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE
SKULLE VARA OLAGLIG.

Styrelsen i Cyxone AB (publ) ("Cyxone" eller "Bolaget") har den 13
september 2018 beslutat om en emission av aktier och
teckningsoptioner, så kallade units, med företrädesrätt för Bolagets
befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen
förutsätter efterföljande godkännande från extra bolagsstämma den 1
oktober 2018. Kallelse till bolagsstämman offentliggörs idag genom
särskilt pressmeddelande.

Sammanfattning

· Vid fullteckning genom Företrädesemissionen tillförs Cyxone cirka
49,3 MSEK, före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga
teckningsoptioner inom ramen för emitterade units kommer Bolaget att
tillföras ytterligare sammanlagt som lägst cirka 73,9 miljoner kronor
och som högst cirka 147,9 miljoner kronor. Företrädesemissionen
omfattar högst 19 714 483 units.

· Företrädesemissionen omfattas till 90 procent av
emissionsgarantier.

· En unit omfattar en (1) nyemitterad aktie och en (1)
teckningsoption.

· En (1) befintlig aktie ger rätt till en (1) uniträtt och en (1)
uniträtt ger rätt till teckning av en (1) unit i Företrädesemissionen
till en teckningskurs om 2,50 SEK per unit.

· En (1) teckningsoption ger möjlighet att teckna en (1) nyemitterad
aktie under perioden 2 september - 18 september 2019. Teckningskursen
för att teckna aktie med stöd av teckningsoptionen kommer att vara
den volymvägda genomsnittliga aktiekursen för Bolagets aktie under 19
augusti - 30 augusti 2019, med en rabatt om 25 procent.
Teckningskursen kan inte vara lägre än 3,75 SEK per aktie eller högre
än 7,50 SEK per aktie.

· Avstämningsdag för erhållande av uniträtter och rätt till
deltagande i Företrädesemissionen är den 4 oktober 2018.
Teckningsperioden löper under perioden 8 oktober - 23 oktober 2018.

· Prospekt avseende Företrädesemissionen beräknas offentliggöras
omkring den 1 oktober 2018.

· Emissionslikviden från Företrädesemissionen avses användas för att
genomföra en fas 2b-studie av Bolagets läkemedelskandidat Rabeximod.

· Företrädesemissionen föreläggs extra bolagsstämma för beslut den 1
oktober 2018.

Bakgrund och motiv i sammandrag
Parallellt med Bolagets pågående studier gällande T20K avser Cyxone
genomföra studier av sin andra läkemedelskandidat Rabeximod som
riktar sig mot ledgångsreumatism. Bolaget ingick under 2017 avtal med
OxyPharma AB om att förvärva Rabeximod och slutförde transaktionen
under 2018. OxyPharma AB har sedan tidigare geomfört en fas 2-studie
under 12 veckor, vilken påvisade önskad effekt men först efter 16
veckor, varav studien hade ett negativt utfall. Cyxone avser nu
genomföra en i övrigt likadan studie, men under 24 veckor.

Kapitalanvändning
Likviden från Företrädesemissionen avses användas till följande:

· Emissionslikviden ska användas för att driva Bolagets
läkemedelsprogram vidare i olika kliniska utvecklingsfaser.

Villkor för Företrädesemissionen
Företrädesemissionen innebär att högst 19 714 483 units ges ut med
företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Vid fullteckning av
Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 49,3 MSEK, före
emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga
teckningsoptioner inom ramen för emitterade units kommer Bolaget att
tillföras ytterligare sammanlagt som lägst cirka 73,9 miljoner kronor
och som högst cirka 147,9 miljoner kronor. Vid full teckning av
samtliga aktier som emitteras i emissionen kan Bolagets aktiekapital
komma att öka med högst cirka 1 487 886 SEK. Det belopp varmed
aktiekapitalet kan komma att öka med anledning av utnyttjande av
samtliga teckningsoptionerna är högst cirka 1 487 886 kronor.

Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma Bolagets
aktieägare, varvid en (1) befintliga aktie ger rätt att teckna en (1)
unit till en teckningskurs om 2,50 SEK per unit. Teckning kan även
ske utan stöd av företrädesrätt i enlighet med vad som framgår av det
fullständiga emissionsbeslutet. En unit omfattar en (1) nyemitterad
aktie och en (1) teckningsoption. Teckningsoptionerna ges ut
vederlagsfritt.

En (1) teckningsoption ger möjlighet att teckna en (1) nyemitterad
aktie under perioded 2 september - 18 september 2019. Teckningskursen
för att teckna aktie med stöd av teckningsoptionen kommer att vara
den volymvägda genomsnittlga aktiekursen för Bolagets aktie under 19
augusti - 30 augusti 2019, med en rabatt om 25 procent.
Teckningskursen kan inte vara lägre än 3,75 SEK per aktie eller högre
än 7,50 SEK per aktie.

Avstämningsdagen för rätt att delta i Företrädesemissionen ska vara
den 4 oktober 2018 och teckningsperioden löper under perioden 8
oktober - 23 oktober 2018. Handel med uniträtter beräknas ske på
Nasdaq First North under perioden 8 oktober - 19 oktober 2018.

Styrelsens beslut om Företrädesemissionen föreläggs extra bolagsstämma
den 1 oktober 2018 för beslut. Kallelse till bolagsstämman
offentliggörs genom separat pressmeddelande idag. Ett prospekt
avseende Företrädesemissionen kommer att offentliggöras före
teckningsperiodens början.

Garantiåtaganden
Företrädesemissionen omfattas till 90 procent av emissionsgarantier.
För emissionsgarantierna utgår en sedvanlig garantiprovision om tio
procent av det garanterade beloppet.

1 oktober 2018 Extra bolagsstämma

1 oktober 2018 Beräknad dag för offentliggörande av Prospektet

2 oktober 2018 Sista dag för handel i Cyxones aktier inklusive rätt att erhålla uniträtter

3 oktober 2018 Första dag för handel i Cyxones aktier exklusive rätt att erhålla uniträtter

4 oktober 2018 Avstämningsdag för erhållande av uniträtter. Aktieägare som är registrerade i Bolagets aktiebok denna dag erhåller uniträtter för deltagande i Företrädesemissionen

8 oktober - 19 oktober 2018 Handel med uniträtter på Nasdaq First North

8 oktober - 23 oktober 2018 Teckningsperiod för Företrädesemissionen

25 oktober 2018 Beräknad dag för offentliggörande av emissionsutfall

Extra bolagsstämma
Aktieägarna i Cyxone AB kallas till extra bolagsstämma den 1 oktober
2018. Fullständig kallelse offentliggörs genom särskilt
pressmeddelande.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman
Delphi är legal rådgivare till Cyxone i samband med
Företrädesemissionen.

Kontakt
Cyxone AB (publ)
Kjell G. Stenberg, CEO
Tel: 0723-816168
E-post: kjell.g.stenberg@cyxone.com
Adelgatan 21
211 22 Malmö
www.cyxone.com

Om Cyxone
Cyxone AB (publ) är ett biomedicinskt bolag som utvecklar läkemedel
baserat på en typ av naturliga växtproteiner, s k cyklotider.
Cyklotidteknologin har förutsättningar att kunna ge nya läkemedel med
fördelaktiga farmakologiska effekter på sjukdomar som idag saknar
effektiva och säkra behandlingar. Bolaget fokuserar på utvecklingen
av substanser som hämmar nyckelprocesser i kroppens celler som är
typiska för olika immunsjukdomar som t ex multipel skleros och
ledgångsreumatism. Cyxones Certified Adviser på Nasdaq First North är
Mangold Fondkommission AB som nås på telefon 08-503 015 50.
www.cyxone.com

VIKTIG INFORMATION
Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna units i Cyxone
och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper
annat än på grundval av informationen i prospektet.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien,
Japan eller Kanada eller i någon annan jurisdiktion där
distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta
pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja units,
BTU eller uniträtter till någon person i en jurisdiktion där det inte
skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan
person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare prospekt,
registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt.
Prospektet, anmälningssedeln och andra till företrädesemissionen
hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land
där sådan distribution eller företrädesemissionen kräver åtgärder som
anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i
sådant land.

Units, BTU och uniträtterna har inte rekommenderats eller godkänts av
någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller
tillsynsmyndighet. Inga units, BTU, uniträtter eller andra
värdepapper utgivna av Cyxone har registrerats eller kommer att
registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities
Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i
USA. Därför får inga units, BTU, uniträtter eller andra värdepapper
utgivna av Bolaget överlåtas, utnyttjas eller erbjudas till
försäljning i USA annat än i sådana undantagsfall som inte kräver
registrering eller genom en transaktion som inte omfattas av sådan
registrering. Det finns ingen avsikt att registrera någon del av
erbjudandet i USA och de värdepapper som ges ut i
företrädesemissionen kommer inte att erbjudas till allmänheten i USA.

Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten avseende de
värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande i något annat
land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") än
Sverige. I andra medlemsländer i EES kan därför värdepapperna endast
erbjudas till (i) en kvalificerad investerare såsom definierat i
Europaparlamentets och rådets direkt 2003/71/EG
("Prospektdirektivet") eller (ii) någon som faller under artikel 3(2)
i Prospektdirektivet.

Detta pressmeddelande får i Storbritannien endast distribueras och
riktar sig endast till "kvalificerade investerare" (såsom definierat
i avsnitt 86(7) i Financial Services and Markets Act 2000) och som är
(i) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order
2005 ("Order"), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a)
till (d) ("företag med högt nettovärde" etc.) av Order (gemensamt
benämnda "relevanta personer"). I Storbritannien är sådan investering
eller an...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.