Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-06-19

Deflamo AB: Kommuniké från årsstämma 2019

Pressmeddelande Deflamo AB

Stockholm den 19 juni 2019

Vid årsstämman i Deflamo AB (publ) ("Bolaget") den 19 juni 2019 beslutades
följande:  

Resultat- och balansräkning, vinstdisposition, ansvarsfrihet

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och
balansräkningen, att ingen vinstutdelning ska ske för räkenskapsåret 2018
samt att ansvarsfrihet lämnas åt verkställande direktören och styrelsens
ledamöter. 

Styrelse, revisorer och arvoden

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av tre ordinarie ledamöter utan
suppleanter. Jan Blomquist, Carina Heilborn och Björn Rönnmark omvaldes.
Jan Blomquist omvaldes till styrelsens ordförande.

Till styrelsens ordförande ska ett arvode om 150 000 kr per år utgå. Till
styrelsens övriga ledamöter som inte är anställda i Bolaget ska ett arvode
om 75 000 kr vardera per år utgå.

Stämman omvalde Mazars SET Revisionsbyrå AB i Malmö till revisor för en
mandatperiod om ett år, således till slutet av årsstämman 2020, varvid
revisionsbyrån upplyst att auktoriserade revisorn Tomas Ahlgren kommer att
fortsätta som huvudansvarig revisor och auktoriserade revisorn Sonny
Malmquist som medrevisor. Ersättning till revisor ska utgå enligt avtal och
mot godkänd faktura.

Valberedning

Det konstaterades, liksom vid årsstämman 2018, att de principer som
ursprungligen antogs vid årsstämman 2014 för utseende av valberedningen ska
gälla tills vidare. Enligt dessa principer gäller bl.a. att valberedningen
ska bestå av styrelsens ordförande jämte tre ledamöter representerande de
tre röstmässigt starkaste aktieägarna per den 1 oktober. Arvode ska inte
utgå till ledamöterna i valberedningen.  

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade bemyndiga styrelsen att inom ramen för bolagsordningen,
intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta
beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller
konvertibler. Emission ska kunna ske i syfte att finansiera verksamheten
tills Bolaget uppvisar lönsamhet samt genomföra eller finansiera förvärv av
hela eller delar av andra företag eller verksamheter, genom emission med
eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt eller genom apport-
eller kvittningsemission eller eljest med villkor. Emission ska ske på
marknadsmässiga villkor med avdrag för den rabatt som kan krävas för att
uppnå erforderligt intresse för teckning.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Jan Blomquist, Ordförande
Tel: +46 (0)70-486 17 71
E-mail: jan@blomquist.be

Läs mer om Deflamo AB på www.deflamo.com

 

Om Deflamo

Deflamo utvecklar högpresterande miljövänliga flamskyddade material och
kommersialiserar flamskyddsprodukter och tillhörande tjänster. Utöver F&U
?tjänster som förändrar och utvecklar flamskyddsmarknaden tillverkar vi
även flamskyddsmedel och använder varumärket Apyrum för våra egna
produkter.

Bolaget är listat på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB,
telefonnummer +46 8 5030 1550, ca@mangold.se, är bolagets Certified
Adviser.

Bilaga

* Marknadskommunikation Deflamo 19 jun 2019-se

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.