Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-06-07

DexTech: Idag inleds teckningstiden i DexTechs företrädesemission

Idag, den 7 juni 2019, inleds teckningstiden i DexTech Medical AB
("DexTech") företrädesemission, dels för att skapa en god finansiell
ställning för bolaget inför licensförhandlingar avseende
huvudkandidaten OsteoDex och dels för att trygga bolagets fortsatta
forsknings- och utvecklingsarbete. Teckningstiden löper till och med
den 26 juni 2019. Fulltecknad företrädesemission tillför DexTech
cirka 10 MSEK före emissionskostnader. DexTech har på förhand
erhållit teckningsförbindelser om cirka 4,7 MSEK och vederlagsfri
garantiteckning (s.k. toppgaranti) om resterande del av
emissionsvolymen. Totalt motsvarar teckningsförbindelserna och
toppgarantin därmed 100 procent av emissionsvolymen. Memorandum,
teaser och anmälningssedel finns tillgängligt på bolagets
(www.dextechmedical.com), Sedermera Fondkommissions
(www.sedermera.se) och Spotlight Stock Markets
(www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor. Härutöver finns
möjlighet att teckna med BankID på Sedermera Fondkommissions hemsida.

Motiv för nyemissionen

Under 2018 avslutade DexTech sin fas IIb-studie avseende
huvudkandidaten OsteoDex (bolagets läkemedelskandidat för behandling
av skelettmetastaser vid avancerad prostatacancer). Bolaget kunde
därefter meddela goda resultat från studien eftersom OsteoDex visades
ha en betydelsefull hämmande effekt på "Vicious Cycle" (den onda
cirkeln) i skelettet, dvs. den biologiska process som driver på
sjukdomen och därmed också leder till förkortad överlevnad. Baserat
på dessa resultat för DexTech nu diskussioner med ett antal
intressenter avseende en potentiell licensaffär för OsteoDex. Mot den
bakgrunden genomför DexTech nu en företrädesemission av aktier som
kan tillföra bolaget högst cirka 10 MSEK före emissionskostnader.
Företrädesemissionen genomförs av två primära skäl; dels för att
bolaget ska vara välfinansierat vid licensförhandlingarna för
OsteoDex och dels för att trygga bolagets fortsatta forsknings- och
utvecklingsarbete. Kapitalet bedöms av styrelsen kunna finansiera
verksamheten i cirka fyra år efter genomförd företrädesemission.

Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 7 juni - 26 juni 2019.
Teckningskurs: 60,00 SEK per aktie.
Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 167 645 aktier. Vid
fulltecknad företrädesemission tillförs DexTech 10 058
700 SEK före emissionskostnader.
Avstämningsdag: Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter var
den 3 juni 2019. Sista dag för handel i aktien
inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 29
maj 2019. Första dag för handel i aktien exklusive rätt
att erhålla teckningsrätter var den 31 maj 2019.
Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 3 juni 2019 var
registrerade som aktieägare i DexTech äger
företrädesrätt att teckna aktier i
företrädesemissionen. För varje befintlig aktie erhålls
en (1) teckningsrätt. Åttioåtta (88) teckningsrätter
berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
Teckningsförbindelser Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om
cirka 4,7

och garantiteckning: MSEK och vederlagsfri garantiteckning om resterande del
av emissionsvolymen.
Antal aktier innan 14 752 833 aktier.
nyemission:
Värdering (pre Cirka 885 MSEK.
-money):
Handel med BTA: Sker på Spotlight Stock Market från och med den 7 juni
2019 och pågå fram till dess att Bolagsverket har
registrerat företrädesemissionen. Denna registrering
beräknas ske i mitten av juli 2019.
Handel med Sker på Spotlight Stock Market från den 7 juni 2019
teckningsrätter: till den 24 juni 2019.
Utspädning Aktieägare som väljer att inte utnyttja sina
teckningsrätter till att teckna aktier kommer att
vidkännas en maximal utspädning om cirka 1,1 procent
genom företrädesemissionen (beräknat som antalet nya
aktier till följd av företrädesemissionen dividerat med
det totala antalet aktier i bolaget efter fulltecknad
företrädesemission).

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och legal rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut
till DexTech i samband med företrädesemissionen. Markets & Corporate
Law agerar legal rådgivare.

För mer information om aktuell företrädesemission, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 40 - 615 14 10

E-post: info@sedermera.se

www.sedermera.se

För ytterligare information

Gösta Lundgren - CFO & Investor Relations

DexTech Medical AB

Telefon: +46 (0) 707104788

E-post: gosta.lundgren@dextechmedical.com

DexTech Medical AB är ett svenskt forskningsföretag som utifrån sin
teknikplattform har utvecklat fyra läkemedelskandidater som skyddas
av patent. Huvudkandidaten är OsteoDex för behandling av
kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) med skelettmetastaser. En
framgångsrik klinisk fas II studie har genomförts med OsteoDex där
resultatet visar hög tolererbarhet med lindriga biverkningar samt
effekt samt behandlingseffekt på patienter som sviktar på befintliga
läkemedel. DexTechs målsättning är att senast efter genomförd fas
II-studie utlicensiera respektive läkemedelskandidat. DexTech Medical
AB är noterat på Spotlight Stock Market.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/dextech/r/idag-inleds-teckningstiden-i-dextec...
https://mb.cision.com/Main/11652/2835535/1058910.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.