Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-30

Ecoclime: Kommuniké från Ecoclime Group AB:s extra bolagsstämma den 29 november 2017

Aktieägarna i Ecoclime Group AB höll extra bolagsstämma onsdagen den
29 november 2017 i Umeå. Här följer ett sammandrag av de viktigaste
besluten som fattades på stämman.

Ändring i bolagsordningen (beslutet i sammandrag)

Stämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag att
ändra Bolagsordningen, huvudsakligen föranlett av beslutet om
apportemission.

· Ändring av gränserna för antalet aktier och införande av två
aktieslag varmed samtliga förutvarande aktier, utöver de som tecknas
i den på stämman föreslagna apportemissionen, skall utgöra B-aktier:

· Bolagets aktier kan utges i två slag, serie A med tio (10) röster
per aktie och serie B med en (1) röst per aktie. A-aktier

· Införande av ny § 6 med klausul avseende företrädesrätt vid
nyemissioner i anledning av införandet av två aktieslag

· Omvandlingsförbehåll, innebärande att aktier av serie A skall på
begäran av ägare till sådana aktier kunna omvandlas till aktier av
serie B.

· Styrelsen skall bestå av lägst fyra och högst nio ledamöter.
Ledamöterna väljes årligen på årsstämma för tiden intill slutet av
nästa årsstämma

· Föranmälan för deltagande på bolagsstämma, Aktieägare som vill
delta i förhandlingarna vid bolagsstämman, skall dels vara upptagen i
utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende
förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till
bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman.

Beslut om nyemission med betalning genom apport

Beslutades enhälligt i enlighet med styrelsens förslag om en riktad
nyemission av totalt 3 571 000 A-aktier till Celsium Group i Umeå AB.
För varje A-aktie tecknad av Celsium Group ska 7 kronor erläggas.
Betalning ska ske genom tillskjutande av apportegendom i form av
samtliga 500 aktier i Celsium Facility Partners AB, org nr
556921-4448. Apportegendomen beräknas tas upp till ett värde om 25
000 000 kronor i Bolagets balansräkning. Teckning och betalning av
nyemitterade A-aktier ska ske senast den 8 december 2017. Styrelsen
äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

Efter genomförd aktieteckning kommer Celsium Groups andel av kapitalet
i Bolaget att vara ca 38,8% och röstandelen ca 74,6 %. Celsium Group
har sedan tidigare på villkor att (i) aktieägarna informeras om hur
stor kapital- och röstandel Celsium Group högst kan få genom att
teckna aktierna i apportemissionen och (ii) att emissionen biträds av
aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de på
stämman avgivna rösterna och företrädda aktierna (varvid man vid
rösträkningen ska bortse från aktier som innehas av Celsium Group) av
Aktiemarknadsnämnden beviljats dispens från budplikt.

Ecoclime Group AB

För ytterligare information: www.ecoclime.se/ir eller kontakta:

Lennart Olofsson, VD
Tel: 070-537 16 42
E-mail: lennart.olofsson@ecoclime.se

Peter Nygårds, Styrelseordförande
Tel: 070-690 16 00
E-mail: pnextended@gmail.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ecoclime/r/kommunike-fran-ecoclime-group-ab-s-...
http://mb.cision.com/Main/11665/2403757/760322.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.