Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-22

Elekta: Kommuniké från Elektas årsstämma 2019

STOCKHOLM, 22 augusti 2019 - Årsstämman omvalde samtliga
styrelseledamöter utom Annika Espander Jansson som hade avböjt omval.
Årsstämman beslutade bland annat att lämna en utdelning om 1,80 kr
per aktie och att införa ett nytt prestationsbaserat aktieprogram.

Årsstämman beslutade följande:

Utdelning och disposition av bolagets resultat
Av bolagets disponibla vinstmedel, 2 550 414 301 kronor, ska utdelning
till aktieägarna ske med ett belopp motsvarande 1,80 kronor per
aktie. Återstoden ska balanseras i ny räkning. Utdelningen ska
fördelas på två utbetalningstillfällen om 0,90 kronor per
utbetalning. Den första avstämningsdagen fastställdes till måndagen
den 26 augusti 2019 och den andra avstämningsdagen fastställdes till
måndagen den 24 februari 2020. Utdelningen beräknas utbetalas
torsdagen den 29 augusti 2019 respektive torsdagen den 27 februari
2020.

Fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för moderbolaget
samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen per den 30 april
2019. Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören
beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018/19.

Styrelse och utskott
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter utan
suppleanter. Laurent Leksell, Caroline Leksell Cooke, Johan
Malmquist, Tomas Puusepp, Wolfgang Reim, Jan Secher, Birgitta Stymne
Göransson och Cecilia Wikström omvaldes som ledamöter i styrelsen.
Laurent Leksell omvaldes som styrelseordförande.

Följande arvoden fastställdes: 1 280 000 (1 165 000) kronor till
styrelsens ordförande, 550 000 (500 000) kronor vardera till externa
styrelseledamöter, 115 000 (110 000) kronor till ordföranden och 80
000 (75 000) kronor till annan ledamot i bolagets ersättningsutskott,
240 000 (225 000) kronor till ordföranden och 150 000 (135 000)
kronor till annan ledamot i bolagets revisionsutskott. Arvode eller
ersättning för utskottsarbete ska inte utgå till styrelseledamot som
är anställd i bolaget.

Revisorer
Vid stämman nyvaldes det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young
AB ("EY") som revisor för perioden till slutet av årsstämman 2020. EY
har upplyst valberedningen att om EY väljs ska den auktoriserade
revisorn Rickard Andersson vara huvudansvarig revisor. Arvode ska
utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Stämman
godkände riktlinjerna för ersättning och andra anställningsvillkor
för ledande befattningshavare. Riktlinjerna gäller för
anställningsavtal som ingås efter stämmans beslut samt för det fall
ändringar görs i befintliga avtal efter denna tidpunkt.

Prestationsbaserat Aktieprogram 2019
Stämman beslutade om införande av Prestationsbaserat Aktieprogram
2019. Programmet omfattar den verkställande direktören, ledande
befattningshavare och utvalda nyckelpersoner, allt som allt cirka 30
anställda, med möjlighet till vederlagsfri tilldelning av aktier av
serie B i Elekta efter utgången av en treårig prestationsperiod
förutsatt fortsatt anställning inom koncernen till och med utgången
av verksamhetsåret 2021/2022. Det maximala antalet aktier som kan
komma att tilldelas är beroende av graden av uppfyllande av ett
prestationsmål, Elektas totala aktieägaravkastning ("TSR") jämfört
med OMXS30 över en tre-årsperiod. För Prestationsbaserat Aktieprogram
2019, är miniminivån att Elektas TSR är minst +0,1 procent över index
för OMXS30. För att uppnå maximinivån krävs att Elektas TSR är lika
med +15 procent eller högre än index för OMXS30. Prestationsmålet ska
justeras vid händelser som påverkar antalet utestående aktier i
bolaget, eller vid oförutsedda väsentliga händelser som påverkar
Elekta-koncernens verksamhet eller på annat sätt påverkat
prestationsmålet och om styrelsen så finner det relevant. För det
fall att redovisningsprinciper ändras eller om bolaget fattar beslut
om att uppta omstruktureringskostnader kan styrelsen komma att fatta
beslut om förändringar i prestationsmålet för Prestationsbaserat
Aktieprogram 2019.

Under antagande att maximalt antal aktier tilldelas under
Prestationsbaserat Aktieprogram 2019 och en aktiekurs om 120 kronor,
erfordras maximalt 715 356 aktier av serie B för att fullgöra
åtaganden under programmet (inklusive sociala avgifter), motsvarande
cirka 0,19 procent av det totala antalet utestående aktier. Under
ovan antaganden beräknas kostnaderna, inklusive kostnader för sociala
avgifter och finansieringskostnaden för återköpta aktier, uppgå till
cirka 85 842 715 kronor.

Förvärv respektive överlåtelse av egna aktier
Stämman bemyndigade styrelsen att under tiden fram till nästkommande
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att
förvärva högst så många egna aktier att bolaget efter förvärv innehar
sammanlagt högst tio procent av totala antalet aktier i bolaget.
Stämman bemyndigade också styrelsen att under tiden fram till
nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut
om att överlåta egna aktier i samband med finansiering av
företagsförvärv och andra strategiska investeringar och förvärv och
med högst det antal egna aktier som bolaget vid var tid innehar.

Med anledning av Prestationsbaserat Aktieprogram 2019 beslutade
stämman att godkänna styrelsens förslag om överlåtelse av egna aktier
till ett antal av högst 800 000 aktier av serie B och att bemyndiga
styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett
eller flera tillfällen, fatta beslut om att på Nasdaq Stockholm
överlåta högst 240 000 aktier i syfte att täcka vissa avgifter, i
huvudsak sociala avgifter.

Med anledning av Prestationsbaserat Aktieprogram 2017 och 2018
bemyndigade stämman styrelsen att under tiden fram till nästkommande
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att på
Nasdaq Stockholm överlåta högst 240 000 aktier i syfte att täcka
vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter.

# # #

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Cecilia Ketels, Head of Investor Relations, Elekta AB
Tel: +46 76 611 76 25, e-post: cecilia.ketels@elekta.com
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid

Informationen lämnades för offentliggörande den 22 augusti 2019
klockan 17.00 CET. (REGMAR)

Om Elekta
I snart femtio år har Elekta lett utvecklingen inom strålbehandling.
Våra nästan 4000 anställda jobbar varje dag, jorden runt, för att
möjliggöra precisionsbaserad, individanpassad strålbehandling för
alla med cancer som behöver det. Vi har vårt huvudkontor i Stockholm
och är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information besök
www.elekta.com eller följ oss på Twitter, @elekta.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/elekta/r/kommunike-fran-elektas-arsstamma-201...
https://mb.cision.com/Main/35/2886528/1094079.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.