Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-14

Endomines AB: Rättelse: Malmproduktionen i Friday-gruvprojektet i Idaho inleddes i december

I bokslutskommuniké som offentliggjordes den 14e februari 2019 07:45
CET blev andra stycket under rubriken VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER
PERIODENS SLUT felaktigt. Följande stycke är den korrekta versionen:

Endomines påbörjar den 14 februari försäljning av en senior
säkerställd obligation om högst 5 MEUR samt teckningsoptioner.
Obligationen har en kupong på 12,0 procent och en löptid på 3
år.Antalet därmed förknippade teckningsoptioner är 5 555 555 med
teckningskurs 0,90 EUR per teckningsoption.

Endomines AB, Pressmeddelande 14.2.2019 kl 07:45 CET

Malmproduktionen i Friday-gruvprojektet i Idaho inleddes i december

Kvartal 4 2018 (kontra kvartal 4 2017)
Operativ översikt

· Guldproduktionen uppgick till 27,9 kg (98,7); minskningen berodde
på produktionsstoppet i Pampalo-gruvan i oktober

· Anrikad malm uppgick till 7 559 ton (39 692) med guldhalt 2,6 g/t
(3,0)

· Cash cost uppgick till 948 USD/oz (1 264)
Finansiell översikt

· Intäkter uppgick till 7,9 MSEK (28,5)
· EBITDA var ?6,1 MSEK (-5,9)
· Summa kassaflöde uppgick till ?43,5 MSEK (1,8)
· Resultat per aktie var ?0,51 SEK (?3,71)

Helåret 2018 (kontra helåret 2017)
Operativ översikt

· Guldproduktionen uppgick till 331,3 kg (398,1)
· Anrikad malm uppgick till 116 456 ton (165 539) med guldhalt 3,3
g/t (2,9)

· Cash cost uppgick till 981 USD/oz (1 165)
Finansiell översikt

· Intäkter uppgick till 105,3 MSEK (122,6)
· Justerad EBITDA, exklusive kostnader förknippade med förvärvet av
TVL Gold Idaho och samarbetsförhandlingar, uppgick till 5,9 MSEK
(?5,7)

· EBITDA var ?5,5 MSEK (-5,7)
· Summa kassaflöde uppgick till 0,4 MSEK (?13,7)
· Resultat per aktie var ?1,10 SEK (?6,60)
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT
Endomines har ingått en avsiktsförklaring om leasing av Unity-gruvan i
Idaho, USA. Unity-gruvan ligger intill Endomines Rescue-egendom och
möjliggör prospektering och utveckling av dessa två tillgångar som en
utvidgad gruva som korsar nio kända guldådror.

Endomines påbörjar den 14 februari försäljning av en senior
säkerställd obligation om högst 5 MEUR samt teckningsoptioner.
Obligationen har en kupong på 12,0 procent och en löptid på 3 år.
Antalet därmed förknippade teckningsoptioner är 5 555 555 med
teckningskurs 0,90 EUR per teckningsoption.

Produktionsprognos för 2019:
Den årliga guldproduktionen vid Friday-gruvan i Idaho, USA, förväntas
under gruvans livslängd vara ungefär 9 000oz med en cash cost om
650-900 USD/oz, beroende av produktionsområde. Endomines har inlett
upptrappningen av gruvan och förväntar sig en produktion på 5 000-8
000 oz guld i form av koncentrat under året, slutresultatet beror på
vilka halter och hur många malmton som nås under perioden.

+--------------------------------+-----+-----+-----+------+------+------+
|Nyckeltal (koncern) | Okt-Dec | Jan-Dec |
+--------------------------------+-----+-----+-----+------+------+------+
|MSEK om ej annat anges | 2018| 2017| +/?| 2018| 2017| +/?|
+--------------------------------+-----+-----+-----+------+------+------+
|Intäkter | 7,9| 28,5|-20,6| 105,3| 122,6| -17,3|
+--------------------------------+-----+-----+-----+------+------+------+
|Kostnader |-13,9|-34,5| 20,6|-110,7|-128,3| 17,6|
+--------------------------------+-----+-----+-----+------+------+------+
|Av- och nedskrivningar | -8,1|-32,0| 23,9| -43,0| -59,1| 16,1|
+--------------------------------+-----+-----+-----+------+------+------+
|Justerad EBITDA | -6,1| -5,9| -0,2| 5,9| -5,7| 11,6|
+--------------------------------+-----+-----+-----+------+------+------+
|EBITDA | -6,1| -5,9| -0,2| -5,5| -5,7| 0,2|
+--------------------------------+-----+-----+-----+------+------+------+
|Rörelseresultat |-14,2|-37,9| 23,7| -48,5| -64,8| 16,3|
+--------------------------------+-----+-----+-----+------+------+------+
|Periodens nettoresultat |-17,9|-38,9| 21,0| -37,4| -69,3| 31,9|
+--------------------------------+-----+-----+-----+------+------+------+
|Resultat per aktie (SEK) |-0,51|-3,71| 3,20| -1,10| -6,60| 5,50|
+--------------------------------+-----+-----+-----+------+------+------+
|KF från den löpande verksamheten| 3,5| 3,4| 0,1| -7,6| 1,0| -8,6|
+--------------------------------+-----+-----+-----+------+------+------+
|Investeringar |-50,1| -0,6|-49,5|-158,9| -12,3|-146,6|
+--------------------------------+-----+-----+-----+------+------+------+
|Finansiering | 3,1| -1,0| 4,1| 166,9| -2,4| 169,3|
+--------------------------------+-----+-----+-----+------+------+------+
|Likvida medel vid periodens slut| 18,9| 15,8| 3,1| 18,9| 15,8| 3,1|
+--------------------------------+-----+-----+-----+------+------+------+
|Personal vid periodens slut | 24| 40| -16| 24| 40| -16|
+--------------------------------+-----+-----+-----+------+------+------+

Saila Miettinen-Lähde, vd: "Vi nådde en väsentlig milstolpe när
malmproduktionen inleddes i Friday-gruvan i Idaho, USA, i december.
Sedan starten har vi fortsatt brytningen och fokuserat på
haltkontroll samt på att öka våra kunskaper om malmens utbredning.
Provtagningen i samband med haltkontrollen har visat lovande
resultat, med bevisade guldhalter på 52,1 g/t av 1,1 meter breda
provtagnings bitar.

Vi har haft några leveransförseningar av den sista utrustningen till
anrikningsverket och på grund av detta är vi nu i slutskedet av
installeringen. Vi beräknar att starta anrikningsverket i början av
mars, vilket innebär att vi kan trappa upp
guldkoncentratsproduktionen i Friday som beräknat under de första
månaderna 2019.

I oktober omvandlades vår Pampalo-gruva i Ilomantsi, Finland, till
skötsel och underhåll efter bedömningen att det aktuella guldpriset
inte motiverar investeringar i en ramp till nästa djupnivå i gruvan.
Före produktionsstoppet producerade vi 331 kg (10 650 oz) guld i
Pampalo under 2018, vilket överskred våra inledande förväntningar på
250-300 kg med bred marginal. Eftersom vi har all nödvändig
produktionsinfrastruktur installerad och kända guldfyndigheter för
minst 18 månaders produktion i Pampalo ser vi fram emot möjligheter
att öppna Pampalo-gruvan igen eller använda anrikningsverket för
guldkoncentratproduktion från malm som brutits på annat håll längs
Karelska guldlinjen.

Resultatet av prospekteringen 2018 bekräftar den höga
prospekteringspotentialen i Karelska guldlinjen och motiverar oss att
fortsätta arbetet på området. Resultatet från borrning och
djupmoränprover nära Pampalo-gruvan tyder på eventuella ytterligare
fyndigheter även inom befintliga gruvkoncessionsområden. Resultaten
har även mer allmänt ökat våra kunskaper om regionens geologi, vilket
i sin tur hjälper oss att ytterligare förbättra vår strukturella
3D-modell av området samt fokusera vårt prospekteringsprogram för
2019 och längre fram.

Finansiellt speglade vårt fjärde kvartal driftstoppet i Pampalo.
Omsättningen uppgick till 7,9 MSEK och EBITDA till ?6,1 MSEK.
Helårets omsättning uppgick till 105,3 MSEK och justerad EBITDA,
exklusive kostnader som förknippas med förvärvet av TVL Gold i Idaho
och samarbetsförhandlingarna, uppgick till 5,9 MSEK.

Efter rapporteringsperiodens slut tillkännagav vi vår avsikt att leasa
Unity-gruvan i Idaho, USA. Unity-gruvan ligger intill Endomines
Rescue-egendom och möjliggör gemensam prospektering och utveckling av
dessa två tillgångar som en utvidgad gruva som korsar nio kända
guldådror. Leasingen av Unity-gruvan utgör det första steget i vår
planerade expansion i Idaho och ligger i linje med vår tillkännagivna
strategi att förvärva tillgångar där produktionen kan inledas
relativt snart och med begränsat investeringsbehov."

Kontaktperson
Saila Miettinen-Lähde, VD, +358 40 548 36 95,
saila.miettinen-lahde@endomines.com

Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 14 februari 2019 kl. 07:45 CET.

Om Endomines
Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar
prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget
håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA. Endomines
strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom
utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att
förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och
med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/endomines-ab/r/rattelse--malmproduktionen-i-fr...
https://mb.cision.com/Main/2472/2741171/991205.pdf
https://mb.cision.com/Public/2472/2741171/94fd389c36ac1e16.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.