Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-06

Enea AB: Kommuniké från Enea AB:s årsstämma 2019

Stockholm, Sverige, 6 maj 2019 Enea® (Nasdaq Stockholm: ENEA)

Årsstämman i Enea AB (publ), org. nr 556209-7146, ("Bolaget"), ägde
rum måndagen den 6 maj 2019, kl. 16.30 i Kista Science Tower,
Färögatan 33 i Kista.

Årsstämman beslutade följande:

Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för moderbolaget och
koncernen för räkenskapsåret 2018.

Utdelning

Stämman beslutade att ingen utdelning lämnas.

Styrelse och revisorer

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. Stämman beslutade att antalet
styrelseledamöter ska bestå av sex av stämman valda ordinarie
ledamöter utan suppleanter. Nyval av Birgitta Stymne Göransson samt
Anders Lidbeck. Anders Lidbeck valdes som styrelseordförande. Anders
Skarin, Kjell Duveblad, Mats Lindoff och Gunilla Fransson omvaldes
till ledamöter i styrelsen.Öhrlings Pricewaterhouse Coopers omvaldes
till revisor.

Styrelse- och revisorarvode

Stämman fastställde styrelsearvode till 1 915 000 kronor att fördelas
med 500 000 kronor till ordföranden, med 235 000 kronor till övriga
av stämman utsedda ledamöter och med 240 000 kronor avseende
utskottsarbete att fördelas med 80 000 kronor till ordföranden i
revisionsutskottet och vardera 40 000 kronor till två ledamöter samt
50 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet och 30 000
kronor till ledamot. Revisorn erhåller skälig ersättning enligt
faktura.

Valberedningen

Stämman godkände det förslag till regler för valberedningen som lagts
fram.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av
egna aktier

Stämman antog styrelsens förslag avseende bemyndigande för styrelsen
att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Beslutet
innebär att förvärv på Nasdaq Stockholm ("Börsen") eller genom
erbjudande till samtliga aktieägare får ske av högst så många aktier
att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio procent av
samtliga aktier i Bolaget. Överlåtelse av aktier i Bolaget ska få ske
även på annat sätt än på Börsen, innefattande en rätt att överlåta
med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och att betalning ska
kunna ske med annat än pengar. Högst tio procent av det totala
antalet aktier i Bolaget får överlåtas. Ovanstående bemyndiganden får
utnyttjas vid ett eller flera tillfällen och längst till årsstämman
år 2020. Förvärv av aktier på Börsen får endast ske till ett pris
inom det på Börsen vid var tid registrerade kursintervallet.
Överlåtelse i samband med företagsförvärv får ske till av styrelsen
bedömt marknadsvärde.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman antog styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning och
andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier för att
finansiera fortsatt tillväxt och expansion

Stämman antog styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att
besluta om nyemission i syfte att kunna finansiera fortsatt tillväxt
och expansion, t.ex. i samband med företagsförvärv, för tiden intill
årsstämman år 2020. Bemyndigandet innebär en rätt för styrelsen att
emittera aktier till ett antal som motsvarar högst tio procent av
antalet utgivna aktier per dagen för kallelsen till stämman.
Betalning för nya aktier kan ske kontant, genom kvittning eller mot
tillskjutande av apportegendom. Nyemission ska kunna ske med eller
utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Nyemissionskursen
ska fastställas på marknadsmässiga grunder.

Långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram och överlåtelse av egna
aktier

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag om införande av ett
långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram ("LTIP 2019"). LTIP 2019
omfattar totalt cirka 25 anställda bestående av ledande
befattningshavare och andra nyckelpersoner. Deltagarna tilldelas
prestationsbaserade aktierätter som ger rätt till aktier. Efter den
fastställda intjänandeperioden kommer deltagarna att vederlagsfritt
tilldelas aktier i Bolaget förutsatt att vissa villkor är uppfyllda.
Intjänandeperioden för LTIP 2019 inleds när deltagaren träffar avtal
om deltagande i programmet och löper ut i samband offentliggörandet
av Bolagets delårsrapport för första kvartalet 2022. Tilldelning av
aktier kräver fortsatt anställning i Enea-koncernen under
intjänandeperioden. Därutöver krävs att prestationsmål uppnåtts
avseende vinst per aktie under räkenskapsåren 2019-2021. Deltagarens
maximala bruttovärde per aktierätt är begränsad till 551 kronor,
vilket motsvarar 400 procent av genomsnittlig volymviktad aktiekurs
för Bolaget under de tio dagarna närmast efter offentliggörandet av
Bolagets bokslutskommuniké den 7 februari 2019. Maximalt antal aktier
i Bolaget som kan tilldelas enligt LTIP 2019 är begränsat till 438
000, vilket motsvarar cirka 2,3 procent av samtliga utestående aktier
och röster i Bolaget.

Stämman beslutade vidare att högst 438 000 aktier i Bolaget får
överlåtas till deltagare i LTIP 2019 som enligt villkoren för LTIP
2019 har rätt att erhålla aktier samt att överlåtelse av aktier ska
ske vid den tidpunkt och enligt de övriga villkor som deltagare i
LTIP 2019 är berättigade till att erhålla tilldelning av aktier.

För mer information besök www.enea.se eller kontakta:

Jan Häglund, VD & koncernchef
E-post: jan.haglund@enea.com

Renée Johnson, Executive Assistant
Telefon: 070 971 01 78
E-post: renee.johnson@enea.com

Om Enea
Enea utvecklar mjukvara som utgör en grundkomponent i det uppkopplade
samhället. Vi tillhandahåller lösningar för mobil trafikhantering,
nätverksvirtualisering och trafik-klassificering, tillsammans med
inbyggda operativsystem och tjänster. Nätverksoperatörer,
systemintegratörer och utrustningstillverkare förlitar sig på Enea
när man skapar världsledande lösningar och tjänster.

Varje dag kommunicerar tre miljarder med hjälp av de produkter som
Enea har levererat. Enea är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer
information: www.enea.com

Enea®, Enea OSE®, Netbricks®, Polyhedra®, Zealcore®, Enea® Element,
Enea® Optima, Enea® LINX, Enea® Accelerator, Enea® dSPEED Platform
och COSNOS® är av Enea AB eller dess dotterbolag registrerade
varumärken. Enea OSE®ck, Enea OSE® Epsilon, Enea® Optima Log
Analyzer, Enea® Black Box Recorder, Polyhedra® Lite, Enea® System
Manager, Enea® ElementCenter NMS, Enea® On-device Management och
Embedded for LeadersTM är Enea AB:s oregistrerade varumärken. Alla
rättigheter förbehållna. © 2018 Enea AB.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/enea-ab/r/kommunike-fran-enea-ab-s-arsstamma-...
https://mb.cision.com/Main/1006/2804915/1038355.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.