Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-23

Enersize: Enersize offentliggör halvårsrapport för det första halvåret 2019

Enersize Oyj ("Enersize" eller "Bolaget") avlägger härmed
halvårsrapport för perioden januari - juni 2019.

· Enersize utvecklar och säljer molntjänsterna LEAQS och Q+ för
förbättring och energieffektivisering av industriella tryckuftssystem
för den globala tillverkningsindustrin.

· Enersize har genomfört genomgripande förändringar i bolaget och
har nu påbörjat en expansion med en ny affärsmodell som har
bekräftats av en rad nya avtal, senast med en av Hankooks fabriker i
Kina.

· Enersizes omsättning under H1 2019 är större än helårsomsättningen
2018. Majoriteten av omsättningen kommer från den nya affärsmodellen.

Nedan följer en sammanfattning av halvårsrapporten. Fullständig
halvårsrapport finns tillgänglig på Enersizes hemsida
(www.enersize.com) samt som bifogad fil.

Första halvåret (2019-01-01 till 2019-06-30)

· Nettoomsättningen uppgick till 216 793 (183 932*) EUR.
· Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till -961
411 (-502 819) EUR.

· Resultatet per aktie uppgick till -0,027 (-0,017) EUR.
Soliditeten uppgick till -7,6% (56,3) %.

Väsentliga händelser under första halvåret 2019

· Enersize erhåller en order från Stora Enso Paper AB ("Stora
Enso"). Ordern avser systematisk läckagesökning med mjukvarusystemet
LEAQS med eventuellt påföljande reparation av tryckluftssystemet på
Stora Ensos fabrik på Nymölla Bruk. Ordern har avtalats genom
försäljning genomförd av Enersizes och LEAQS försäljningspartner på
den svenska marknaden, Momentum Industrial AB ("Momentum").

· Enersize beslutar att, i enlighet med ingått avtal den 6 november
2018, förvärva samtliga aktier i Airdev AB ("Airdev") som innehar
rättigheterna till mjukvaran LEAQS. I syfte att fullfölja förvärvet
av Airdev har Enersizes styrelse beslutat att genomföra en riktad
emission av aktier om totalt cirka 2 MSEK till kursen 3,50 SEK,
vilken har beslutats av styrelsen med stöd av bemyndigande från extra
bolagsstämma den 28 november 2018.

· Enersize ingår samarbete med Bo Kuraa, internationellt erkänd
expert inom tryckluftsoptimering, samt omformar ledningsgruppen. Den
nya ledningsgruppen består av VD Anders Sjögren, marknads- och
försäljningschef Daniel Winkler och Mekanikingenjör Bo Kuraa.

· Enersize erhåller projektfinansiering om EUR 250 000 från
huvudägaren Loudspring Oyj ("Loudspring"), som en del i deras
tillväxtfinansieringsprogram från NEFCO (Nordic Environmental Finance
Corporation). Projektfinansieringen är avsedd att ge utrymme för
fortsatt utveckling av Enersizes kinesiska projekt i förbindelse med
den större satsning på Europamarknaden som Enersize påbörjade i
samband med förvärvet av LEAQS under Q4 2018.

· Enersize beslutar, som en del av sin finansieringslösning med
Formue Nord Fokus A/S ("Formue Nord"), att emittera totalt 44 229 680
teckningsoptioner dels till Formue Nord och dels till Enersizes
befintliga aktieägare. Handel i teckningsoptionerna inleds den 14
mars 2019.

· Enersize erhåller ett slutföreläggande från Patent- och
registreringsverket ("PRV"), vilket innebär att PRV avser att
godkänna den svenska patentansökan som inlämnades 2018-09-03 och som
täcker en nyutvecklad metod för mätning och kvantifiering av
energieffektivitet och besparingsgrad som ej påverkas av variationer
över tid i en fabriks tryckluftskonsumtion. Beslutet innebär att
endast ett antal administrativa steg återstår innan ett slutligt
godkännande kan utfärdas.

· Enersize ingår ett avtal med Hankook Tire Jianxing Co., Ltd.
("Hankook"). Avtalet är det första avtalet som skrivits avseende
LEAQS i Kina och det första som har tecknats direkt med en kund i
Kina, utan samarbetspartner som mellanhand. Avtalet avser ett
pilotprojekt av Enersizes läckagesökning med hjälp av LEAQS på en
begränsad del av Hankooks fabrik i syfte att visa vilken nivå på
energibesparingarna som uppnås.

· Enersize erhåller ytterligare en order genom Momentum. Denna gång
avseende Stora Ensos fabrik i Skutskär. Ordern infattar
läckagesökning med hjälp av Enersizes molntjänst LEAQS och kan
därefter utökas till att även inkludera reparation av identifierade
läckage.

· Enersize och dess kinesiska samarbetspartner Beijing Jointeam
International Energy Tech.Co.,Ltd ("JoinTeam") ingår ett Letter of
Intent (LOI) avseende utökat samarbete parterna emellan. Avsikten är
att JoinTeam framgent skall agera som fullskalig partner till
Enersize på den kinesiska marknaden genom självständig distribution
och försäljning av Enersizes fullskaliga produktportfölj.

· Enersize ingår ett avtal med Aktiebolaget SKF ("SKF") avseende ett
licensavtal gällande mjukvaran Enersize Q+ Advanced. Avtalet är det
första i sitt slag och bygger på Enersizes nya affärsmodell och
produktportfölj.

· Enersize offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret 2018.
Årsredovisningen, som finns tillgänglig på svenska och finska, finns
tillgänglig på bolagets hemsida (www.enersize.com).

· Enersize håller årsstämma. Kommuniké med sammanfattning av fattade
beslut finns tillgänglig på Enersizes hemsida (www.enersize.com).

· Enersize påkallar och erhåller utbetalning om totalt 2,5 MSEK inom
ramen för det finansieringsavtal som har ingåtts med Formue Nord.

· Enersize ingår ett tvåårigt samarbetsavtal med Caverion Sverige AB
("Caverion") avseende försäljning, distribution och installation av
Enersizes helhetserbjudande av effektiviserings- och
övervakningsmjukvaror för industriella tryckluftssystem. Avtalet är
ett viktigt genombrott för Enersizes nya licensbaserade affärsmodell
och det första heltäckande avtalet med ett större, s.k. facility
managementbolag.

· Enersize får en order via Quant Service Sweden AB ("Quant") som är
en del av Quant AB och som arbetar med industriellt underhåll. Ordern
avser läckagesökning i SCA:s fabrik i Obbola, Sverige.

· Enersize avtalar om ett fullskaligt projekt med Hankook Tire
Jiaxing Co., Ltd. ("Hankook") som ett resultat av framgångsrikt
genomfört pilotprojekt. Avtalet avser läckagereducering med hjälp av
LEAQS, SaaS-licens, samt utbildning av Hankooks servicetekniker.
Uppdraget avser Hankooks fabrik i Jiaxing, där Enersize i maj
genomförde pilotprojektet på en avgränsad del av fabriken.

· Enersize meddelar om byte av Certified Adviser till Svensk
Kapitalmarknadsgranskning AB ("SKMG").

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Enersize meddelar att Bolaget har tecknat ett Letter of Intent om
strategiskt samarbete med energieffektiviseringsbolaget Adenergy, som
är ett helägt dotterbolag till Aden Services, ett av de större
"facility management"-bolagen i Kina. Avsiktsförklaringen avser
försäljning av Enersizes helhetserbjudande av effektiviserings- och
övervakningsmjukvaror för industriella tryckluftssystem på den
kinesiska marknaden.

· Enersize meddelar att Bolaget beslutat om att avsluta Bolagets
konvertibelfinansiering med Formue Nord Fokus A/S ("Formue Fokus").
Enersize har upptagit ett kortfristigt lån om 12 MSEK ("Brygglånet")
för återbetalning av återstående konvertibelfinansiering samt för att
säkerställa finansiering av Bolagets kortsiktiga rörelsekapitalsbehov
under tiden som Bolaget utvärderar en långsiktig
finansieringslösning.

· Enersize meddelar att det fullskaliga Hankook-projektet som
Bolaget rapporterade om under juni 2019 genomförts med stor framgång.
Projektet har hittills inneburit en sänkning av förbrukningen av
tryckluft på omkring 25% efter reparation av över 1500 läckor med
hjälp av LEAQS vilket innebär en årlig besparing på över 7MSEK och
6000 ton CO2 per år för fabriken med en återbetalningstid på under 2
månader.

* På grund av omförhandlingar mellan kund och säljpartner blev
intäkterna ca 72 000 EUR lägre än vad som redovisas här och tidigare.
Omsättningen som redovisas i denna rapport för H1 2018 ska därför
minskas med omkring 72 000 EUR för att jämförelsen ska vara rättvis.

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

E-post: ca@skmg.se

Telefon: +46 11 32 30 732

För mer information om Enersize, vänligen kontakta:

Anders Sjögren, VD

Telefon: +46(0)730-763530

E-post: anders.sjogren@enersize.com

Denna information är sådan information som Enersize Oyj är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 23 augusti 2019.

Enersize i korthet

Med egenutvecklad patentsökt automatiserad mjukvara Enersize Q+ för
datainsamling och analys kan Enersize ge 10-50 % energibesparing i
industriella tryckluftssystem. Med Enersize Enterprise får kunderna
möjlighet att mäta och monitorera flera fabriker centralt. Genom det
nyligen förvärvade Enersize LEAQS för läckagekontroll har företaget
tillgång till data från över 9 000 läckageprojekt och tillhörande mer
än 4000 kunder globalt. Kombinationen av företagets mjukvarutjänster
kan öka kundernas energibesparingar på befintliga projekt samtidigt
som de genererar direkta projekt-och licensintäkter. 90 % av
tillverkningsindustrin använder tryckluft som utgör cirka 2 % av hela
världens elkonsumtion. Bland Enersizes existerande kunder finns bl.a.
en av världens största tillverkare av plattskärmar samt välkända
biltillverkare och stålverk. Bolaget har huvudkontor i Helsingfors,
säljkontor i Göteborg samt ett utvecklingskontor i Lund. Bolaget är
noterat på Nasdaq Stockholm First North under ticker: ENERS.
www.enersize.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/enersize/r/enersize-offentliggor-halvarsrappo...
https://mb.cision.com/Main/15739/2887366/1094567.pdf
https://mb.cision.com/Public/15739/2887366/85f6164e4f6c1ab7.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.