Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-24

Enersize: Enersize Oyj: Kvartalsredogörelse för det första kvartalet 2019

Enersize Oyj ("Enersize") avlägger härmed kvartalsredogörelse för
perioden januari - mars 2019. Vänligen notera att detta inte är en
finansiell rapport utan en sammanställning av de mest väsentliga
händelserna under det gångna kvartalet. I enlighet med kraven i
Nasdaq Stockholm First Norths regelverk släpper Enersize finansiella
rapporter på halv- och helårsbasis.

Väsentliga händelser under det första kvartalet 2019

· Enersize erhåller en order från Stora Enso Paper AB ("Stora
Enso"). Ordern avser systematisk läckagesökning med mjukvarusystemet
LEAQS med eventuellt påföljande reparation av tryckluftssystemet på
Stora Ensos fabrik på Nymölla Bruk. Ordern har avtalats genom
försäljning genomförd av Enersizes och LEAQS försäljningspartner på
den svenska marknaden, Momentum Industrial AB ("Momentum").

· Enersize beslutar att, i enlighet med ingått avtal den 6 november
2018, förvärva samtliga aktier i Airdev AB ("Airdev") som innehar
rättigheterna till mjukvaran LEAQS. I syfte att fullfölja förvärvet
av Airdev har Enersizes styrelse beslutat att genomföra en riktad
emission av aktier om totalt cirka 2 MSEK till kursen 3,50 SEK,
vilken har beslutats av styrelsen med stöd av bemyndigande från extra
bolagsstämma den 28 november 2018.

· Enersize ingår samarbete med Bo Kuraa, internationellt erkänd
expert inom tryckluftsoptimering, samt omformar ledningsgruppen. Den
nya ledningsgruppen består av VD Anders Sjögren, marknads- och
försäljningschef Daniel Winkler och Mekanikingenjör Bo Kuraa.

· Enersize erhåller projektfinansiering om EUR 250 000 från
huvudägaren Loudspring Oyj ("Loudspring"), som en del i deras
tillväxtfinansieringsprogram från NEFCO (Nordic Environmental Finance
Corporation). Projektfinansieringen är avsedd att ge utrymme för
fortsatt utveckling av Enersizes kinesiska projekt i förbindelse med
den större satsning på Europamarknaden som Enersize påbörjade i
samband med förvärvet av LEAQS under Q4 2018.

· Enersize beslutar, som en del av sin finansieringslösning med
Formue Nord Fokus A/S ("Formue Nord"), att emittera totalt 44 229 680
teckningsoptioner dels till Formue Nord och dels till Enersizes
befintliga aktieägare. Handel i teckningsoptionerna inleds den 14
mars 2019.

· Enersize erhåller ett slutföreläggande från Patent- och
registreringsverket ("PRV") vilket innebär att PRV avser att godkänna
den svenska patentansökan som inlämnades 2018-09-03 och som täcker en
nyutvecklad metod för mätning och kvantifiering av energieffektivitet
och besparingsgrad som ej påverkas av variationer över tid i en
fabriks tryckluftskonsumtion. Beslutet innebär att endast ett antal
administrativa steg återstår innan ett slutligt godkännande kan
utfärdas.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Enersize ingår ett avtal med Hankook Tire Jianxing Co., Ltd.
("Hankook"). Avtalet är det första avtalet som skrivits avseende
LEAQS i Kina och det första som har tecknats direkt med kund i Kina
utan samarbetspartner som mellanhand. Avtalet avser ett pilotprojekt
av Enersizes läckagesökning med hjälp av LEAQS på en begränsad del av
Hankooks fabrik i syfte att visa vilken nivå på energibesparingarna
som uppnås.

· Enersize erhåller ytterligare en order genom Momentum. Denna gång
avseende Stora Ensos fabrik i Skutskär. Ordern infattar
läckagesökning med hjälp av Enersizes molntjänst LEAQS och kan
därefter utökas till att även inkludera reparation av identifierade
läckage.

· Enersize och dess kinesiska samarbetspartner Beijing Jointeam
International Energy Tech.Co.,Ltd ("JoinTeam") ingår ett Letter of
Intent (LOI) avseende utökat samarbete parterna emellan. Avsikten är
att JoinTeam framgent skall agera som fullskalig partner till
Enersize på den kinesiska marknaden genom självständig distribution
och försäljning av Enersizes fullskaliga produktportfölj.

· Enersize ingår ett avtal med Aktiebolaget SKF ("SKF") avseende ett
licensavtal gällande mjukvaran Enersize Q+ Advanced. Avtalet är det
första i sitt slag och bygger på Enersizes nya affärsmodell och
produktportfölj.

· Enersize offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret 2018.
Årsredovisningen, som finns tillgänglig på svenska och finska, finns
tillgänglig på bolagets hemsida (www.enersize.com).

· Enersize håller årsstämma. Kommuniké med sammanfattning av fattade
beslut finns tillgänglig på Enersizes hemsida (www.enersize.com).

· Enersize påkallar och erhåller utbetalning om totalt 2,5 MSEK inom
ramen för det finansieringsavtal som har ingåtts med Formue Nord.

Kommande ekonomiska rapporter

· Halvårsrapport 2019-08-23
· Summering av Q3 2019-11-22
· Bokslutskommuniké2020-03-20

Styrelsens ordförande Thomas Bengtsson

[Thomas Bengtsson]

Enersize genomgår stora förändringar och har nu ett överordnat fokus:
att skapa nya och fler affärer. Det var behovet av ett ökat fokus på
fler affärer som ledde fram till förvärvet av LEAQS. Det senaste året
har mitt huvudsakliga arbete som ledamot i Enersizes styrelse kretsat
kring förvärvet och integrationen av LEAQS. När LEAQS och Enersize nu
är integrerade och med affärsmodellen utvidgad med riktiga
abonnemangstjänster så har jag tagit över ordförandeskapet i Enersize
för att fokusera just på tillväxt genom fler affärer och med
samarbetspartners, samt för att skapa en sund finansieringssituation
för bolaget.

Enersize eftersträvar nu att ingå samarbetsavtal med stora
tjänsteföretag inom industriellt underhåll (facility-managers /
industrial maintenance) för att på ett kostnadseffektivt sätt nå ut
till väldigt många potentiella kunder och göra affärer med dem som
har en direkt betalningsvilja för att uppnå ett bättre kassaflöde.
Med denna modell så finns ekonomiska incitament för såväl
underhållsföretagen som för slutkunderna och det finns gott om
potentiella kunder i vårt närområde, Europa. Potentialen i att
effektivisera och visualisera energiförlusterna i tryckluft är mycket
stor, såväl ekonomiskt som miljömässigt. Att sälja in besparingar är
ibland utmanande även då lönsamheten är uppenbar för kund men det
handlar också om att tydliggöra tjänsten och produktionssäkerhet m.m.
Enersize erbjudande ligger helt rätt i tiden och den nya produktserie
som tagits fram ska förhoppningsvis tilltala många kunder.

Ett kortsiktigt mål för Enersize är nu att teckna avtal med ett par
nyckelaktörer inom facility-management och i kombination med fler
direkta kundavtal, så som Enersize redan visat flera exempel på under
2019, så finns en plattform för fler affärer. När sådana avtal kommit
på plats och styrelsen efter en tid fått möjlighet att analysera
utvecklingen för dessa så kommer det att finnas bättre underlag för
styrelsen att kunna fastställa långsiktiga målsättningar för
Enersize.

Under ledning av Anders Sjögren så har Enersize nu ett starkt team med
rätt kompetens för uppgiften och jag upplever en väldigt positiv anda
och driv att leverera och få till affärer vilket jag stödjer och
tycker är väldigt kul. Jag välkomnar också Martin Sturesson som ny
ledamot i styrelsen där vi får en bra förstärkning när det kommer
till ekonomistyrning och affärsmässighet.

Bolaget har dragit ner kraftigt på kostnadsnivån. Styrelse och VD
kommer att fortsätta det arbetet. Den nya affärsmodellen där kunder
ska betala tidigt och täcka Enersizes kostnader tidigare, i
kombination med att fler kunder nås via samarbetsavtal och med mer
verksamhet nära geografiskt, ska på sikt ge resultat.
Finansieringsavtalet som bolaget ingick med Formue Nord säkrade
förvärvet av LEAQS och kommande behov av rörelsekapital men metoden
att finansiera bolaget med konvertibler har den senaste tiden tyvärr
inte gynnat aktieägarna. Styrelsen analyserar löpande hur Enersizes
kommande intjäningsförmåga och kapitalbehov förväntas utvecklas.
Baserat på detta så analyseras nu också alternativ till
konvertibelfinansieringen som kan komma att föreslås om det bedöms
gynna aktieägarna och bolagets utveckling framöver. Enersizes
erbjudande ligger helt rätt i tiden, marknadsutsikterna ser goda ut
och bolaget formas nu för att nå ut till fler kunder.

Thomas Bengtsson

Styrelseordförande, Enersize Oyj

VD Anders Sjögren redogör för det första kvartalet 2019

[image]

Det första kvartalet 2019 har nu passerat. Vi har bedrivit
verksamheten i ett högt tempo och har under perioden kunnat publicera
några goda nyheter trots att mycket fokus har gått åt till att
omforma bolagets affärsmodell och kostnadsstruktur.

Sedan jag tillträtt som VD har jag tillsammans med styrelsen omformat
Enersize från grunden. Jag vill här berätta lite mer om vad vi har
gjort och varför eftersom det är väsentligt för att förstå våra
förutsättningar och vägen framåt. Innan jag tog över som VD, var
verksamheten i allt väsentligt fokuserat på den kinesiska marknaden
och rena vinstdelningsprojekt. Man hade från styrelsens sida redan
tidigare en ambition och målsättning om att expandera i Europa och
att där gå över till en licensmodell, men den kinesiska satsningen
krävde mer resurser och tid än väntat vilket gjorde att satsningen
inte realiserades samtidigt som de kinesiska projekten inte heller
utvecklade sig i önskvärd takt. Efter omformandet av bolaget och
förvärvet av LEAQS är vi nu redo att realisera den europeiska
satsningen och dessutom bättre rustade med en komplett
produktportfölj anpassad till licensförsäljning i abonnemangsform. De
kinesiska projekten lever kvar men vi har flyttat mer ansvar till de
lokala kinesiska partnerna och även öppnat upp för att i större
utsträckning använda licensmodellen i Kina.

Då Enersize köpte LEAQS i höstas fick vi med Daniel Winklers och Bo
Kuraas nätverk och erfarenheter helt nya möjligheter för
Europaaffären. En avgörande del av omstöpningen av bolaget har varit
att ta fram en ny paketering av Enersizes monitoreringssystem som vi
nu kallar Q+ och som ska säljas i symbios med LEAQS. Vi har hittat en
prissättningsmodell av Q+ som partners och kunder ser som attraktiv
och som samtidigt är affärsmässigt sund för Enersize. En annan viktig
komponent har varit att skapa strukturerad dokumentation och
marknadsmaterial för att utbilda och stötta
försäljningsorganisationerna hos våra nuvarande och framtida
partners. För licensaffären är nyckeln att skala upp försäljningen
genom partners som redan har pågående kundrelationer med
tillverkningsföretag och som ser möjligheten att utvidga och
förbättra sin affär gentemot dessa. Då är det A och O att paketering
och prissättning är enkel och logisk, samt att Enersize kan stötta
processen från införsäljning till att systemet kör hos kund med ett
minimum av egna resurser. Enersize erbjudande ligger helt rätt i
tiden och den nya produktserien med Enersize Q+ och LEAQS i
abonnemangsform som tagits fram har redan tagits väl emot i
ku...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.