Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-25

Enersize: Kommuniké från årsstämma i Enersize Abp (Oyj)

Idag, den 25 april 2019, hölls årsstämman för Enersize Abp (Oyj). Vid
stämman var totalt 3 aktieägare, 12.141.675 aktier och röster
representerade. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som
fattades. Samtliga beslut på stämman fattades enhälligt.

Fastställande av bokslutet, räkenskapsårets förlust och
dividendutdelning, beviljande av ansvarsfrihet

Bolagstämman fastställde bokslutet för år 2018 och beslöt att
förlusten för räkenskapsperioden, 1.644.317,90 euro, överförs till
kontot för balanserade vinstmedel eller förlust och att ingen
dividend utdelas. Bolagstämman beviljade ansvarsfrihet för
styrelsemedlemmarna och verkställande direktören för år 2018.

Beslut om styrelseledamöternas arvoden och val av styrelseledamöter

Bolagstämman beslöt att de valda styrelseledamöterna ska utbetalas
följande arvode för mandatperioden som börjar i slutet av denna
ordinarie bolagsstämma och som upphör vid slutet av nästa ordinarie
bolagsstämma: EUR 400 per månad till styrelseordförande. EUR 300 per
månad per ledamot. Inget arvode utbetalas till personer som är i
anställningsförhållande till bolaget. Vidare ersätts
styrelseledamöternas skäliga rese- och logikostnader som hänför sig
till styrelsemöten. Rese- och logikostnader ersätts ej till
styrelseledamöter som bor i huvudstadsregionen när möten hålls i
huvudstadsregionen.

Bolagstämman beslöt att välja fyra (4) styrelseledamöter. De nuvarande
styrelseledamöterna Christian Merheim, Thomas Bengtsson och Sami
Mykkänen återvaldes till styrelsen samt att Martin Sturesson enligt
samtycke väljs in som ny ledamot till styrelsen. Styrelseledamöternas
mandatperiod upphör vid slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

Martin Sturesson (1968) är en professionell investerare med bakgrund
som CFO, controller och ekonomichef inom både privata och noterade
bolag. Martin Sturesson kommer senast från en befattning som CFO för
Sivers IMA och har en BA i företagsekonomi från Lunds Universitet.

Revisorns arvode och val av revisor

Bolagstämman beslöt att revisorns arvode utbetalas i enlighet med
skälig faktura som godkänts av bolaget. Som bolagets revisor valdes
revisionssammanslutningen KPMG Oy Ab, som har meddelat att
CGR-revisor Mauri Eskelinen kommer att utses som huvudansvarig
revisor.

Ändring av bolagsordning

Bolagstämman beslöt att ändra bolagsordning så att bolagets hemort ska
ändras till Helsingfors och att 1 § av bolagsordningen skulle ändras
att läsa på följande sätt:

"1 § Firma och hemort

Bolagets firma är Enersize Oyj, Enersize Abp på svenska och Enersize
Plc på engelska. Bolagets hemort är Helsingfors."

Bemyndigande av styrelsen att besluta om emission av optionsrätter

Bolagsstämman beslöt att den extra stämman (3:e februari 2017) till
styrelsen givna tidigare bemyndigande om 1.577.000 optionsrätter
vilket berättigar till emittering av maximalt 1.577.000 nya aktier
dras tillbaks och istället ersätts med två optionsprogram om
sammantaget 2.447.000 optioner vilket berättigar till emittering av
maximalt 2.447.000 nya aktier, varav maximalt 130.000 till
styrelseledamöter.

Optionsprogram 1: Bemyndigande till styrelsen om fördelning av
maximalt 1.380.000 optionsrätter till nytillträdda ledande
befattningshavare, varav maximalt 1.250.000 till VD, 90.000 till ny
styrelseordförande som inte tidigare har optioner och 40.000 till
nyinvald styrelseledamot som inte tidigare har optioner.

Optionsprogram 2: Bemyndigande till styrelsen om fördelning av
optionsrätter till anställda i företaget och till rådgivare och
samarbetspartners till företaget.

Följande villkor gäller för optionerna:

- Teckningskurs för aktier är 2,20 SEK.

- Teckningsperiod för aktier sträcker sig till och med den 31 december 2024.

- Teckningsperiod för aktier med 1.000.000 optioner som tilldelas till VD börjar jämnt under varje månad under en tre-årsperiod som börjar från början av maj 2019. Villkor för att uppnå fördelning av de sista 250.000 optionerna definieras närmare av styrelsen.

- Teckningsperiod för aktier med optioner som tilldelas till styrelseordförande och styrelseledamot börjar jämnt under varje månad under styrelsens mandatperiod.

Styrelsen beslutar om andra villkor för optioner och fördelning av
optioner till anställda i företaget, rådgivare och samarbetspartners.
Stämman beslutar, enligt ovan, om fördelning av optioner till VD och
till styrelsens ledamöter

Optionsprogrammet föreslås mot bakgrund av bolagets situation och
möjligheter för att skapa långsiktigt incitament att vända bolaget.

Bemyndigandet upphäver det av den extra stämman (3:e februari 2017)
till styrelsen givna bemyndigandet att besluta om optionsrätter om
1.577.000 optioner. Bemyndigandet skall vara i kraft till och med den
30 juni 2020.

Bemyndigande av styrelsen att besluta om emission av aktier,
optionsrätter och andra särskilda rättigheter

Bolagsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att bestämma, i en eller
flera transaktioner, om emission av aktier samt om emission av
optionsrätter och andra i 10 kap. 1 § aktiebolagslagen avsedda
särskilda rättigheter som berättigar till aktier, enligt följande:

Antalet nya aktier som kan emitteras med stöd av detta bemyndigande
kan uppgå till högst 15.000.000 aktier, vilket motsvarar ungefär 45
procent av samtliga aktier i bolaget på dagen för denna förslag.

Styrelsen beslutar om alla villkor för aktieemissionerna samt emission
av optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till
aktier. Aktieemission samt emission av optionsrätter och andra
särskilda rättigheter som berättigar till aktier kan ske med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (riktad emission), om det
från bolagets synpunkt finns vägande ekonomiska skäl för detta.

Avsikten med bemyndigandet är att möjliggöra för styrelsen att dels
kunna finansiera utveckling av bolagets verksamhet samt också att
kunna omstrukturera delar av bolagets skulder genom s.k.
kvittningsemissioner vilket styrelsen kan komma att föreslå till
fordringsägare som finansierat vissa av bolagets projektlån och även
till personal, rådgivare, samarbetspartners, styrelse och ledande
befattningshavare, i de fall intresse finns att konvertera hel eller
del av lön eller annan fordran relaterat till operativa insatser i
bolaget. I det fall styrelsens bemyndigande för eventuella
kvittningsemissioner tillämpas för personal, rådgivare,
samarbetspartners, styrelse och ledande befattningshavare är
villkoren begränsade så att s.k. rabatt i eventuella riktade
kvittningsemissioner inte ska förekomma utan sådana
kvittningsemissioner ska ske till lägst det volymviktade
genomsnittspriset för aktien under en månad innan sådan emission. För
tydlighets skull gäller inte denna begränsning av villkoren andra
fordringsägare såsom långivare till projektlån.

Bemyndigandet upphäver det av den ordinarie bolagstämman den 26 april
2018 till styrelsen givna bemyndigandet att besluta om
aktieemissioner. Bemyndigandet upphäver dock inte det av den
extraordinarie bolagstämman den 28 november 2018 givna bemyndiganden.
Bemyndigandet skall vara i kraft till och med den 30 juni 2020.

Styrelsens konstituerande möte

Styrelsen som valts vid bolagstämman höll efter bolagsstämman sitt
konstituerande möte, där Thomas Bengtsson valdes till
styrelseordförande.

Presentation på Stämman

På bolagsstämman höll Styrelsens nyblivne ordförande, Thomas
Bengtsson, och bolagets VD, Anders Sjögren en presentation.
Presentationen är bifogad till detta pressmeddelande som pdf.

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46(0)40-615 14 10

E-post: ca@sedermera.se

För mer information om Enersize, vänligen kontakta:

Anders Sjögren, VD

Telefon: +46(0)730-763530

E-post: anders.sjogren@enersize.com

Enersize i korthet

Med egenutvecklad patentsökt automatiserad mjukvara för datainsamling
och analys kan Enersize ge 10-50% energibesparing i industriella
tryckluftssystem. Genom det nyligen förvärvade LEAQS systemet för
läckagekontroll har företaget tillgång till data från över 9000
läckageprojekt och tillhörande mer än 4000 kunder worldwide.
Kombinationen av företagets mjukvarutjänster kan öka kundernas
energibesparingar på befintliga projekt samtidigt som de generar
direkta projekt-och licensintäkter. 90% av tillverkningsindustrin
använder tryckluft som utgör cirka 5% av hela världens elkonsumtion.
Bland Enersizes existerande kunder finns bl.a. en av världens största
tillverkare av plattskärmar samt välkända biltillverkare och
stålverk. Bolaget har huvudkontor i Helsingfors, säljkontor i
Göteborg samt ett utvecklingskontor i Lund. Bolaget är noterat på
Nasdaq Stockholm First North under ticker: ENERS. www.enersize.com

-----------------------------------------------------------
http://publish.ne.cision.com//Release/ViewReleaseHtml/82A019A4988D4249E0...
https://mb.cision.com/Main/15739/2797312/1032243.pdf
https://mb.cision.com/Public/15739/2797312/be0da72b87bcf92d.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.