Du är här

2018-09-25

Eniro: Placering av seniora säkerställda företagsobligationer i Eniro med ett totalt nominellt belopp om cirka 989 miljo...

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, i sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i
USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore,
Sydafrika eller något annat land där sådan publicering eller
distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler eller
skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller
registreras eller kräva att någon annan åtgärd vidtas, i tillägg till
de krav som ställs enligt svensk lag. Detta pressmeddelande är inte
ett prospekt. För ytterligare information, vänligen se "Viktig
information" i detta pressmeddelande.

Beata Intressenter AB ("Beata Intressenter"), ett av aktieägaren Tedde
Jeansson helägt bolag, har framgångsrikt placerat seniora
säkerställda företagsobligationer i Eniro AB (publ) ("Eniro" eller
"Bolaget") med ett totalt nominellt värde om cirka 989 miljoner
kronor ("Obligationserbjudandet"). Varje obligation har ett nominellt
värde om 1 000 kronor och erbjöds till ett pris om cirka 33% av
nominellt värde, motsvarande ett totalt värde av
Obligationserbjudandet om cirka 325 miljoner kronor.
Obligationslånet, med förfallodag 31 december 2021, löper utan ränta
fram till 31 december 2020, och därefter med en fast årlig ränta om
20% på det nominella värdet. Likviden från Obligationserbjudandet
kommer främst att användas för betalning av köpeskillingen (cirka 245
miljoner kronor) för Beata Intressenters förvärv av Eniros banklån
samt utökad likviditet för Eniro samt betalning av
transaktionskostnader, inklusive ersättning till garantikonsortiet.

Obligationserbjudandet riktade sig till allmänheten i Sverige och
vissa internationella investerare, med prioritet för befintliga ägare
av stamaktier av serie A i Eniro pro rata. Av det totala erbjudandet
har cirka 40% tilldelats befintliga stamaktieägare av serie A pro
rata, cirka 47% har tilldelats övriga som anmält intresse om förvärv
av obligationer i erbjudandet samt har cirka 12% tilldelats garanter
som inte också har anmält sig för förvärv i Obligationserbjudandet.

"Genom den rekapitalisering som genomfördes under 2017 och den nya
finansieringslösningen som har arbetats fram tillsammans med Tedde
Jeansson och garantikonsortiet har Eniro nu möjlighet att fullt ut
fokusera på Bolagets affär under de närmaste åren. Vi fortsätter vårt
arbete med att fullt ut implementera den nya affärsmodellen och att
stabilisera vår kundbas för att lägga grunden för framtida tillväxt",
kommenterar Örjan Frid, VD för Eniro.

Tilldelning av obligationer som har förvärvats har skett i enlighet
med vad som angivits i prospektet avseende Obligationserbjudandet.
Personer vars innehav är förvaltarregistrerat erhåller besked om
tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Enbart de
som erhåller tilldelning meddelas.

Obligationerna som har erbjudits till försäljning i samband med
Obligationserbjudandet beräknas bli föremål för handel på Nasdaq
Stockholm omkring 27 september 2018.

Pareto Securities är Sole Manager och Gernandt & Danielsson
Advokatbyrå är legal rådgivare till Eniro i samband med
Obligationserbjudandet. Roschier Advokatbyrå är legal rådgivare till
Pareto Securities.

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Berner, styrelseordförande Eniro, tel 0706 201 150,
joachim.berner@gardaverken.se

Örjan Frid, VD Eniro, tel 0705 611 615, orjan.frid@eniro.com

Denna information är sådan information som Eniro AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 25 september 2018 klockan 07.30 CET.

Eniro är ett ledande sökföretag för personer och företag i Norden.
Eniro Group har omkring 1 700 anställda. Bolaget är noterat på Nasdaq
Stockholm [ENRO], med f.n. ca 14 000 aktieägare och har sitt
huvudkontor i Kista, Stockholm. Mer om Eniro på
(http://www.enirogroup.com/)enirogroup.com
(http://www.enirogroup.com/), (http://www.enirogroup.com/)
(http://www.twitter.com/eniro)twitter.com/eniro
(http://www.twitter.com/eniro), (http://www.twitter.com/eniro)
(http://www.facebook.com/eniro)facebook.com/eniro
(http://www.facebook.com/eniro)

This press release is available in English at
www.enirogroup.com/en/press-releases.

Viktig information

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller
ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla
med obligationer, aktier eller andra värdepapper i Eniro. Inbjudan
att förvärva obligationer i Eniro sker endast genom det prospekt som
Eniro har offentliggjort på sin webbplats efter godkännande och
registrering av Finansinspektionen och görs endast till de personer
som prospektet riktar sig till. Prospektet innehåller bland annat
riskfaktorer, finansiell information samt information om Eniros
styrelse. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon
regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. Investerare bör inte
teckna eller köpa värdepapper refererandes till i detta
pressmeddelande förutom på grundval av den information som finns i
det prospekt som offentliggjorts.

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i
vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och
personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har
offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa
sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande riktar sig inte till personer som vistas i USA
(med USA avses: Förenta Staterna, dess territorier, varje stat i
Förenta Staterna samt District of Columbia), Kanada, Japan,
Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat
land där erbjudande eller försäljning av teckningsrätter, betalda
tecknade aktier eller nya aktier inte är tillåten. Detta
pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore,
Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är
föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle
innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation,
registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer enligt
svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller
vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid
med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på
ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar
eller andra åtgärder. Underlåtenhet att följa denna anvisning kan
innebära brott mot United States Securities Act från 1933, i dess
gällande lydelse ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra
jurisdiktioner.

Inga obligationer, aktier eller andra värdepapper har registrerats
eller kommer att registreras enligt Securities Act, eller hos någon
annan värdepappersregulatorisk myndighet i någon stat eller
jurisdiktion i USA och inga obligationer, aktier eller andra
värdepapper får erbjudas, säljas, återförsäljas, överlåtas, levereras
eller distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom USA eller
för sådan persons räkning annat än i enlighet med undantag från,
eller i en transaktion som inte är föremål för
registreringsskyldighet enligt Securities Act samt är i enlighet med
tillämpliga värdepappersregleringar i relevant stat eller
jurisdiktion i USA. Inga erbjudanden till allmänheten avseende
obligationer, aktier eller andra värdepapper genomförs i USA. Det
finns inga planer på att registrera några värdepapper som nämnts i
detta pressmeddelande i USA eller rikta ett erbjudande till
allmänheten i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Eniros aktuella syn på framtida händelser samt finansiell
och operativ utveckling. Ord som "avses", "kommer", "bedöms",
"förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck än
historiska fakta som innebär indikationer eller förutsägelser
avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad
information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med
såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är
avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad
information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller
utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig
från vad som uttalas i framåtriktad information.

Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som
återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och
kan ändras utan underrättelse därom.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/eniro/r/placering-av-seniora-sakerstallda-fore...
http://mb.cision.com/Main/908/2626829/915129.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.