Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-24

Enorama Pharma: DELÅRSRAPPORT - Enorama Pharma

Väsentliga händelser under perioden 1 januari - 31 mars 2019

· Den 29 januari 2019 mottog Enorama Pharma frågor av mindre
karaktär på registreringsansökningarna för vart och ett av Bolagets
fyra nikotinprodukter - 2 mg respektive 4 mg tuggummi med mint- och
fruktmintsmak. Läkemedelsverkets (LMV) bedömning är att ingen av
kompletteringarna klassificeras som "major objections". Nästa fas i
ärendeprocessen var för Enorama Pharma att återkomma till
Läkemedelsverket med begärda kompletteringar senast 29 april 2019.

· Den 6 februari meddelade Enorama Pharma att Bolaget ingår avtal
med MediiGum LLC rörande förstudier inom Cough & Cold-segmentet.
Förstudien ska närmare undersöka de aktiva substansernas lämplighet
för administrering via tuggummi. Kostnaden för förstudien täcks av
MediiGum LLC.

· Den 6 februari beslutade Styrelsen för Enorama Pharma att
tillsätta en valberedning i syfte att bereda kommande årsstämmas
beslut i val- och arvodesfrågor. Den interimistiska valberedningen
kommer att bestå av tre ledamöter - representanter för de två största
aktieägarna i Bolaget samt Styrelsens ordförande.

· Den 19 februari meddelade Enorama Pharma att Bolaget etablerar
utvecklingslaboratorium för medicinsk cannabis i Malmö Universitets
lokaler på Medeonområdet i Malmö. Laboratoriet kommer att genomföra
prototyputveckling av cannabistuggummi för den globala marknaden
baserat på Enorama Pharmas ChewMed®-teknologi.

· Den 29 mars meddelade Enorama Pharma att svar på Läkemedelsverkets
frågor avseende registreringsansökan skickats in till myndigheten,
drygt 4 veckor före utsatt tid.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Den 10 april meddelade Styrelsen för Enorama Pharma att det skett
en förändring i valberedningens representanter. Baulos Capital
Belgium SA som utsåg dess ägare, Fredrik Olsson, som sin representant
meddelade den 9 april 2019 att han avgått ur valberedningen. Med
anledning av den mycket begränsade tid som återstod till dess att
valberedningen skulle presentera sitt förslag utsågs ingen ny
ledamot.

· Den 15 april publicerade Enorama Pharma årsredovisningen för
räkenskapsåret 2018. Tidigare hade Bolaget kommunicerat att erhållet
kapital skulle finansiera verksamheten till december 2019, ett
uttalande som bygger på antagande om intäkter under perioden. I
förvaltningsberättelsen angavs istället att nuvarande kapital
beräknas räcka till månadsskiftet augusti/september. Diskrepansen
mellan uttalandena föranleds av tillämpningen av vedertagna
redovisningsprinciper, innebärande att i förvaltningsberättelsen
intagen uppskattning exkluderar förväntade intäkter. Bolaget
förväntar dock fortfarande erhålla intäkter under perioden, varför
kapitalet fortsatt beräknas räcka till december 2019.

Årsredovisningen kan laddas ner från Bolagets hemsida www.enorama.se.
· Den 23 april kallades aktieägarna till årsstämma den 24 maj 2019
kl. 18.00 hos Pragati AB, S:t Knuts väg 19 Malmö. Valberedningens
förslag presenterades i kallelsen och återfinnes på Bolagets hemsida.

· Den 24 april beslutade Enorama Pharma att etablera en ny enhet
inom den expansiva kategorin tobaksfria nikotinprodukter, ej
läkemedel. Verksamheten avviker från Enorama Pharmas övriga
verksamhet och är tänkt att drivas självständigt och samägas med en
eller flera strategiska samarbetspartners.

· Den 3 maj meddelade Enorama Pharma att man av Patent- och
Registreringsverket fått en underrättelse om att patentansökan, med
nummer 1750679-1, rörande formuleringen av Bolagets nikotintuggummi,
är komplett och att det inte finns några hinder mot att meddela
patent på uppfinningen. Bolaget har betalat den i lagen föreskrivna
avgiften och förväntar att få patentansökan godkänd och patentet
kungjort i Svensk Patenttidning under juni månad 2019.

SAMMANFATTNING AV RAPPORTPERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 386 (1 639) KSEK
· Rörelseresultatet uppgick till -4 366 (-2 982) KSEK
· Resultat före skatt uppgick till -4 557 (-3 024) KSEK
· Resultat per aktie* uppgick till -0,86 (-0,63) SEK
· Soliditeten uppgick per den 31 mars till 45,89% (21,4%)

* Resultat per aktie. Periodens resultat dividerat med 5 298 562
aktier.

KONTAKT

Enorama Phama AB (publ)
Mats Rönngard, VD
Tel: +46 708 72 82 50
E-post: mats.ronngard@enorama.se
Södergatan 3, 211 34, Malmö
www.enorama.se

Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank: +46 8 463 83 00,
certifiedadviser@penser.se

OM ENORAMA PHARMA

Enorama Pharmas mål är att bli en ledande global leverantör av
konsumentvänliga medicinska tuggummin. Affärsidén är att utveckla och
sälja konsumentvänliga medicinska tuggummin som innehåller beprövade
läkemedelssubstanser och erbjuda dessa som Private Label, det vill
säga att återförsäljaren marknadsför och säljer produkten under sitt
eget varumärke. För mer information, besök: www.enorama.se.

Denna information är sådan information som Enorama Pharma AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom Mats Rönngards (VD) försorg, för
offentliggörande den 24 maj 2019 kl. 08:45 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/enorama-pharma/r/delarsrapport---enorama-phar...
https://mb.cision.com/Main/14222/2823952/1051192.pdf
https://mb.cision.com/Public/14222/2823952/94e98f7899831f6c.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.