Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-24

Enorama Pharma: KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMAN I ENORAMA PHARMA AB (PUBL)

Fredagen den 24 maj hölls årsstämma i Enorama Pharma AB (publ). Vid
stämman var 3 178 172 aktier representerade, motsvarande ca 59,99 %
av totala antalet aktier. Nedan följer en sammanfattning av de beslut
som fattades.

Fastställande av årsredovisning, resultatdisposition samt beviljande
av ansvarsfrihet

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och
balansräkningen samt disponera över bolagets resultat enligt
styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att
ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018. Stämman beviljade
inte ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande
direktören då aktieägare representerande 8,9 % av aktierna i bolaget
(motsvarande 14,8 % av de på stämman representerade aktierna och
rösterna) röstade emot ansvarsfrihet, medan aktieägare
representerande 0,1 % röstade för ansvarsfrihet. Aktieägare
representerande 50,7 % av aktierna i bolaget (motsvarande 84,6 % av
de på stämman representerade aktierna och rösterna) ansågs berörda av
beslutet och deltog inte i omröstningen.

Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade att fastställa valberedningens föreslagna ändring i
bolagsordningens bestämmelse om revisor enligt följande:

Föregående lydelse:

§ 7 Revisor

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna
samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en
eller två revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

Ny lydelse:

§ 7 Revisor

Bolaget ska ha 1-2 revisorer, med högst 2 revisorssuppleanter, eller
ett registrerat revisionsbolag.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna samt val av
styrelse och revisorer

Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med två prisbasbelopp
till styrelseordförande och med ett prisbasbelopp till de
styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Vidare beslutades
dels att styrelsen skall bestå av sex styrelseledamöter utan
styrelsesuppleanter, dels att Mats Rönngard, Mats Persson och Tomas
Eriksson omvaldes samt att Bengt Jönsson och Anders Dahlin nyvaldes.
Till ordförande omvaldes Anders Ermén.

Bengt Jönsson är VD för DS Group International, Singapore och har lång
erfarenhet från snabbrörliga konsumentvaror och har arbetat med
konfektyr och tobaksprodukter, bl.a. hos Kraft Freia Marabou och
Swedish Match. Under de senaste 10 åren har han arbetat med ett
flertal start-up bolag som etablerat sig internationellt.

Anders Dahlin är VD och delägare i Foodimpex AB och har en bakgrund
med 20 år inom handels- och livsmedelsindustrin, varav de senaste 12
åren som VD eller ägare.

Stämman beslutade även att omvälja bolagets revisor Ernst & Young, som
meddelat att Martin Henriksson kommer fortsatta som huvudansvarig
revisor, samt att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd
räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och
aktierelaterade instrument

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om
att öka bolagets aktiekapital med högst 82 790,16 kr. Ökningen av
aktiekapitalet får ske genom nyemission av aktier och/eller
konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till
konvertering respektive nyteckning av aktier till ett högsta antal av
529 857 aktier i bolaget. Styrelsen ska kunna besluta om sådan
emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med
bestämmelse om kontant betalning eller betalning genom apport,
kvittning eller i övrigt med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket
1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Fastställande av riktlinjer för valberedningen

Stämman beslutade att fastställa riktlinjer för valberedningen enligt
valberedningens förslag.

KONTAKT

Enorama Phama AB (publ)
Mats Rönngard, VD
Tel: +46 708 72 82 50
E-post: mats.ronngard@enorama.se
Södergatan 3, 211 34, Malmö
www.enorama.se

Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank: +46 8 463 83 00,
certifiedadviser@penser.se

OM ENORAMA PHARMA

Enorama Pharmas mål är att bli en ledande global leverantör av
konsumentvänliga medicinska tuggummin. Affärsidén är att utveckla och
sälja konsumentvänliga medicinska tuggummin som innehåller beprövade
läkemedelssubstanser och erbjuda dessa som Private Label, det vill
säga att återförsäljaren marknadsför och säljer produkten under sitt
eget varumärke. För mer information, besök: www.enorama.se.

Denna information är sådan information som Enorama Pharma AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq First Norths regelverk.
Informationen lämnades, genom VD Mats Rönngards försorg, för
offentliggörande den 24 maj 2019 kl. 19:35 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/enorama-pharma/r/kommunike-fran-arsstamman-i-...
https://mb.cision.com/Main/14222/2824315/1051576.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.