Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-08

Enrad: Kommuniké från årsstämma - Enrad AB

Enrad AB (publ) ("Bolaget") höll årsstämma den 7 maj 2020 i Borås.
Stämmans beslut i sitt väsentligaste var:

· Stämman beslöt enhälligt att fastställa den framlagda resultat-
och balansräkningen för verksamhetsåret 2019.

· Stämman beslöt enhälligt att balansera Bolagets fria egna kapital
i ny räkning varigenom ingen utdelning skall ske.

· Stämman beslöt enhälligt att bevilja styrelseledamöterna och
verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

· Stämman beslöt enhälligt att styrelsen består av fem ledamöter och
inga suppleanter.

· Stämman beslöt enhälligt att arvode för verksamhetsåret 2020 skall
utgå till styrelseordföranden med 2.5 basbelopp och till övriga
styrelseledamöter med ett basbelopp vardera och till revisorn enligt
räkning. Basbelopp för 2020 är 47 300 kr.

· Stämman valde enhälligt följande personer till styrelseledamöter
för tiden fram till nästa årsstämma:

a) Ulf Herder (omval)

b) Mats Jernsand (omval)

c) Lennart Rolfsman (omval)

d) Jakob Granström (omval)

e) Jens Helgesson (nyval)

f) Jakob Granström som ordförande (omval)

·
Stämman beslöt enhälligt att utse en revisor.
Stämman valde enhälligt Frejs Revisorer AB med auktoriserade revisorn
Michael Glimstedt som huvudansvarig revisor för tiden fram till nästa
årsstämma.

· Stämman beslöt enhälligt att anta ny bolagsordning.

· Bolagsordningen ändras genom att Bolagets aktiekapital efter
ändringen utgör lägst 5 000 000 kr och högst 20 000 000 kr.

Antalet aktier skall vara lägst 10 000 000 st och högst 40 000 000 st.

· Stämman beslöt enhälligt att bemyndiga styrelsen att under tiden
intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller
utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om
nyemission av aktier och emission av teckningsoptioner och/eller
konvertibler. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet
sammanlagt högst ökas upp till ett belopp som motsvarar bolagets
högsta aktiekapital enligt bolagsordningen. Betalning ska kunna ske
kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med
villkor. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske för
att vid behov stärka bolagets finansiella ställning, bredda ägarbasen
och/eller tillföra bolaget ett ökat institutionellt ägande.
Nyemission och emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler
ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ske på
marknadsmässiga villkor.

· Ordförande tackade aktieägarna för visat intresse och stöd för
Enrad AB och avslutade stämman.

Dokument relaterade till den aktuella årsstämman finns att tillgå på
www.enrad.se.

För ytterligare information
Andreas Bäckäng, vd, Enrad AB
Telefon: 070-89 55 646
E-post: Andreas.Backang@enrad.se

Om Enrad AB (publ)
Enrad är en av Sveriges ledande utvecklare av kyl- och
värmeanläggningar som drivs av naturliga köldmedier.
Energilösningarna är fokuserade på applikationer inom fyra segment,
butikskyla, komfortkyla, processkyla och värmepumpslösningar riktat
mot livsmedelsbutiker, serverhallar och flerfamiljshus samt
kommersiella fastigheter. Företaget utvecklar, tillverkar och säljer
produkterna från sin anläggning i Borås.

www.enrad.se
Enrad AB är noterat på Spotlight Stock Market sedan 24/07 2017 under
kortnamnet (ENRAD) och handlas via banker och fondkommissionärer.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/enrad/r/kommunike-fran-arsstamma---enrad-ab,c...
https://mb.cision.com/Main/15937/3107246/1244404.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.