Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-19

Enzymatica AB: Stark försäljning under fjärde kvartalet, men lägre försäljning för helåret 2018 orsakat av restrikti...

Delårsrapport för
Enzymatica AB (publ)

JANUARI- DECember 2018
Stark försäljning under fjärde kvartalet, men lägre försäljning för helåret
2018 orsakat av restriktioner i Tyskland
Fjärde kvartalet

* Nettoomsättningen uppgick till 18,9 MSEK (19,1).
* Resultat efter skatt uppgick till -7,4 MSEK (-5,6).
* Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,07 SEK
(-0,06).
* Likvida medel uppgick till 70,3 MSEK (10,9).

Väsentliga händelser under kvartalet

* Enzymatica tecknade avtal med ett stort japanskt läkemedelsföretag för
marknadsföring och försäljning av ColdZyme® på den japanska marknaden - en
av världens största health care-marknader.
* Enzymatica tecknade avtal med Evergreen Health för marknadsföring och
försäljning av ColdZyme i Hong Kong&Macau.
* Enzymatica presenterade preliminära resultat från en stor multicenterstudie
i Tyskland för utvärdering av olika förkylningsskalor som visar på
signifikanta positiva effekter med ColdZyme.
* Interimsresultat från en brittisk studie vid University of Kent där
elitidrottare använde ColdZyme visar på en signifikant kortare
sjukdomsperiod vid förkylning jämfört med de elitidrottare som inte
behandlades.

Helåret

* Nettoomsättningen uppgick till 52,6 MSEK (59,4).
* Resultat efter skatt uppgick till -42,6 MSEK (-31,4).
* Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,45 SEK
(-0,35).
* Enzymatica genomförde en kontant nyemission med företrädesrätt för bolagets
aktieägare som tillförde bolaget 98,7 MSEK före emissionskostnader.
Kapitaltillskottet ska främst användas för genomförande av bolagets
kliniska forsknings-program och för fortsatt internationell expansion och
återbetalning av brygglån.

Väsentliga händelser efter kvartalet

* Enzymatica presenterade de finala resultaten från den tyska
multicenterstudien för utvärdering av ColdZyme under förkylningssäsongen
2018. De övertygande resultaten medför att ColdZymes produktpåståenden
stärks och breddas.
* Enzymatica initierade en dubbelblind, placebokontrollerad studie för att
utvärdera effekterna av ColdZyme på förkylning. Det är en omfattande studie
med 600 patienter som genomförs på tio studiecentra i Tyskland.

----------------------------------------------------------------------------
| Nyckeltal för koncernen |
| (MSEK) Okt-dec Okt-dec Helår Helår |
| |
| 2018 2017 2018 2017 |
| Nettoomsättning 18,9 19,1 52,6 59,4 |
| Bruttomarginal % 75 72 70 61 |
| Rörelseresultat -6,8 -4,7 -40,6 -30,2 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten 1,8 1,9 -28,8 -22,5 |
| Genomsnittligt antal anställda 22 21 21 21 |
----------------------------------------------------------------------------
VD-kommentar: 2018 - ett framgångsrikt år med strategiska distributörsavtal,
starka studieresultat och fortsatt stark tillväxt i Sverige
2018 var på många sätt ett framgångsrikt år för Enzymatica. Vi ingick tre
viktiga distributörsavtal för Sydafrika, Hong
Kong&Macau och inte minst för den japanska marknaden. Vi genomförde flera
kliniska studier med ColdZyme med framgångsrika resultat. Dessutom
säkerställde vi vår långsiktiga finansiering genom en nyemission i slutet av
året som gav ett kapitaltillskott på 98,7 MSEK före emissionskostnader.
Försäljningen blev lägre än föregående år, 52,6 MSEK jämfört med cirka 59
MSEK, beroende på försäljningstappet i Tyskland till följd av beslut i en
regional domstol om restriktioner för marknadsföringen och därmed
försäljningen av ViruProtect på den tyska marknaden. Samtidigt var
utvecklingen på den svenska marknaden fortsatt mycket stark.

Enzymatica har en tydlig tillväxtstrategi och därför var det glädjande att vi
kunde teckna tre strategiskt viktiga distributörsavtal under året. Sydafrika
kommer att bli den första marknaden för att jämna ut ColdZymes nuvarande
säsongsvariation i försäljning, eftersom förkylnings-säsongen på södra
halvklotet infaller under månaderna april till september. Med avtalet för
Hong Kong&Macau blir det den första asiatiska marknaden där ColdZyme kommer
att lanseras. Slutligen innebär avtalet med ett av de ledande health
care-företagen i Japan att vi får tillgång till en av världens största och
viktigaste marknader för health care-produkter. Vår ambition är att lansera
ColdZyme mot slutet av 2020. Det är en kvalitetsstämpel att vi uppfyllde vår
motparts mycket höga krav på samarbetspartner. En närvaro i såväl Hong Kong
som Japan bör också öppna upp för avtal på andra asiatiska marknader,
samtidigt som intresset från ytterligare marknader i världen är stort för
Enzymatica och ColdZyme.

Under 2018 genomförde vi en multicenterstudie med ColdZyme i Tyskland, som gav
mycket lovande resultat. Vid sidan av en förkortning av förkylningsperioden
visade studien en tydlig symptomlindring och en påtaglig förbättring av
livskvaliteten för de patienter som behandlades med ColdZyme jämfört med en
kontrollgrupp som inte behandlades. Samtliga utfall hade en starkt statistisk
signifikans. För att följa upp de övertygande resultaten startade vi i
januari 2019 en dubbelblind placebokontrollerad studie vid ett tiotal centra
i Tyskland om totalt 600 patienter. Studien förväntas bli klar under andra
halvåret 2019.

Under det fjärde kvartalet genomförde Enzymatica en nyemission med företräde
för bolagets aktieägare som tillförde bolaget 98,7 MSEK före
emissionskostnader. Jag är nöjd över att vi har säkerställt den långsiktiga
finansieringen så att vi kan genomföra fördjupade studier på effekten av
ColdZyme och fortsätta den internationella expansionen. Den framgångsrika
emissionen visar också att våra huvudaktieägare har ett långsiktigt
perspektiv på verksamheten och en stark tilltro på företagets framtid.

Efter en god försäljningsutveckling under det första kvartalet minskade
försäljningen under våren på grund av den tyska domstolens restriktioner på
marknadsföring och försäljning av ViruProtect® i Tyskland. Men genom ett
mycket starkt sista kvartal hämtade vi igen en del av försäljningstappet.
Under Q4 uppnådde vi ungefär samma försäljning som sista kvartalet 2017,
d.v.s. ca 19 MSEK, trots ett försäljningsbortfall på knappt 6 MSEK från
Tyskland för Q4 2017. Det var framför allt försäljningen i Sverige som ökade
med starka 56 % jämfört med det fjärde kvartalet 2017, vilket gav den
hittills högsta marknads-andelen. Såväl en generellt ökad marknadsföring
genom fler aktörer inom förkylningssegmentet som vår egen omfattande
marknadskampanj bidrog till den starka försäljningsökningen.

Under året lade vi också ned omfattande tid och resurser för uppgradering av
produktion och kvalitetslednings-system, för att möta kraven i EU:s nya
regelverk för medicintekniska produkter (MDR), som börjar tillämpas i maj
2020. Som resultat av detta certifierades vår nya anläggning för produktion
av enzymer på Island enligt ISO-9001 i slutet av året. Anläggningen arbetar
sedan tidigare i enlighet med Good Manufaturing Practice, GMP. Dessutom
certifierades vårt kvalitetsledningssystem enligt EN ISO 13485:2016 under
året.

Under 2018 lade vi fast en långsiktig strategi, som fokuserar på förkylning
och förkylningsprodukter samt internationell expansion. Förkylningssegmentet
är ett område med ett stort behov av förbättrad behandling. Med ColdZymes
framgångar, vår starka kompetens inom området och ett stort intresse från
internationella läkemedelsbolag och andra distributörer har vi alla
förutsättningar att etablera en ledande position på utvalda marknader.

Vårt fokus för 2019 är att genomföra fördjupade kliniska studier för ColdZyme,
relansera ViruProtect i Tyskland under förkylningssäsongen 2019/2020, lansera
ColdZyme i Sydafrika och Hong Kong&Macau samt sluta ytterligare
distributörsavtal. Vi är noga med att hitta rätt partners som har finansiella
muskler, en bred distribution, är ledande på sin marknad och som har ett
långsiktigt perspektiv och engagemang för ColdZyme. Jag ser att vi har alla
förutsättningar för att 2019 ska bli ännu ett framgångsrikt år för
Enzymatica.

Fredrik Lindberg, VD

Frågor kring rapporten besvaras av:

Fredrik Lindberg, VD, Enzymatica AB
Tel: 0708-86 53 70 | E-post:fredrik.lindberg@enzymatica.com

Therese Filmersson, CFO, Enzymatica AB
Tel: 0708-40 72 24 | E-post:therese.filmersson@enzymatica.com

Offentliggörande
Informationen i denna delårsrapport är sådan som Enzymatica är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
19 februari 2019 kl. 08.00 CET.
Adress
Enzymatica AB (publ)Organisationsnummer: 556719-9244
Post: Ideon Science Park, 223 70 LUND Besök: Scheelevägen 19, Ideon, Lund
Telefon: 046-286 31 00 |info@enzymatica.se|www.enzymatica.se

Enzymatica är listat på Nasdaq First North. Bolaget handlas under kortnamnet
ENZY och ISIN-koden SE0003943620.
Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: 08-463 83 00
Email: certifiedadviser@penser.se

Enzymatica Bokslutskommuniké 2018
http://hugin.info/160850/R/2235525/880066.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Enzymatica AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.