Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-22

EQT AB: Karo Intressenter AB fullföljer erbjudandet till aktieägarna i Karo Pharma Aktiebolag och förlänger acceptfristen

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga
anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av
aktieägare i, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland,
Sydafrika eller USA eller i något annat land där lämnande av
Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande
av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller
regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar
upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd
företas utöver vad som krävs enligt svensk lag. PRESSMEDDELANDE 22
JANUARI 2019

Karo Intressenter AB fullföljer erbjudandet till aktieägarna i Karo
Pharma Aktiebolag och förlänger acceptfristen

Den 29 oktober 2018 offentliggjorde EQT VIII[1]
(http://file///C:/Users/jessica.olvestad/Desktop/Tisdag%20Kudo/Kudo%20-%2...(Fullf%C3%B6ljande%20av%20erbjudandet)%20(1).docx#_ftn1)
("EQT VIII"), genom Karo Intressenter AB[2]
(http://file///C:/Users/jessica.olvestad/Desktop/Tisdag%20Kudo/Kudo%20-%2...(Fullf%C3%B6ljande%20av%20erbjudandet)%20(1).docx#_ftn2)
("Karo Intressenter"), ett kontant offentligt uppköpserbjudande till
aktieägarna i Karo Pharma Aktiebolag ("Karo Pharma") om att förvärva
aktierna i Karo Pharma till ett pris av 36,90 kronor per aktie
("Erbjudandet"). Den 2 januari 2019 offentliggjordes att Karo
Intressenter hade beslutat att höja vederlaget i Erbjudandet till
38,00 kronor kontant per aktie och förlänga acceptfristen fram till
och med den 17 januari 2019.

Vid utgången av acceptfristen den 17 januari 2019 hade Erbjudandet
accepterats av aktieägare som representerar 70 499 316 aktier,
motsvarande cirka 43,6 procent av det totala antalet utestående
aktier[3]
(http://file///C:/Users/jessica.olvestad/Desktop/Tisdag%20Kudo/Kudo%20-%2...(Fullf%C3%B6ljande%20av%20erbjudandet)%20(1).docx#_ftn3)
och röster i Karo Pharma. Karo Intressenter har vidare sedan den 29
oktober 2018 förvärvat totalt 31 223 273 aktier i Karo Pharma utanför
Erbjudandet, vilket motsvarar 19,3 procent av det totala antalet
utestående aktier och röster i Karo Pharma.[4]
(http://file///C:/Users/jessica.olvestad/Desktop/Tisdag%20Kudo/Kudo%20-%2...(Fullf%C3%B6ljande%20av%20erbjudandet)%20(1).docx#_ftn4)
Aktierna i Karo Pharma som har lämnats in i Erbjudandet vid utgången
av den förlängda acceptfristen den 17 januari 2019, tillsammans med
aktierna i Karo Pharma som har förvärvats av Karo Intressenter på
marknaden, motsvarar cirka 62,8 procent av det totala antalet
utestående aktier och röster i Karo Pharma.

Karo Intressenter har beslutat att fullfölja Erbjudandet och förvärva
samtliga aktier i Karo Pharma som har lämnats in i Erbjudandet. Detta
innebär att Karo Intressenter frånfaller villkoret avseende en
miniminivå av accepter i Erbjudandet. Karo Intressenter meddelar
vidare att samtliga andra villkor för fullföljande av Erbjudandet har
uppfyllts. Karo Intressenter beslutar även att förlänga acceptfristen
för Erbjudandet fram till och med kl. 17.00 (CET) den 12 februari
2019 för att ge de återstående aktieägarna i Karo Pharma möjlighet
att acceptera Erbjudandet.

Utbetalning av vederlag förväntas påbörjas omkring den 25 januari 2019
för samtliga aktieägare i Karo Pharma som har accepterat Erbjudandet.
Utbetalning av vederlag avseende aktier för vilka accepter erhålls
under den förlängda acceptfristen kommer att ske veckovis.
Utbetalning av vederlag förväntas påbörjas omkring den 8 februari
2019 för aktieägare som har accepterat Erbjudandet senast den 29
januari 2019, omkring den 15 februari 2019 för aktieägare som har
accepterat Erbjudandet senast den 5 februari 2019 och omkring den 22
februari 2019 för aktieägare som har accepterat Erbjudandet senast
den 12 februari 2019.

Eftersom Erbjudandet nu är ovillkorat har aktieägare som redan har
accepterat Erbjudandet, eller aktieägare som accepterar Erbjudandet
under den förlängda acceptfristen, inte någon rätt att återkalla sina
accepter.

Karo Intressenter kan komma att förvärva aktier i Karo Pharma under
den förlängda acceptfristen.

Karo Intressenter har lämnat in en begäran till Karo Pharmas styrelse
om kallelse till extra bolagsstämma, att hållas den 14 februari 2019,
för att behandla frågor om val av nya styrelseledamöter i Karo
Pharma. Styrelsen i Karo Pharma kommer att utfärda en kallelse till
extra bolagsstämma.

Informationen i detta pressmeddelande lämnas av Karo Intressenter i
enlighet med Takeover-reglerna. Detta pressmeddelande lämnades för
offentliggörande kl. 08.30 (CET) den 22 januari 2019.

För mer information kontakta

För mer information om Erbjudandet, vänligen se:
www.eqtpartners.com/EQTVIIIbid

För mediaförfrågningar, vänligen kontakta:

EQT:s presstjänst: +46 8 506 55 334

Email: press@eqtpartners.com

Viktig information

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter
att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker
eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt
svensk rätt. Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig
till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas
eller på annat sätt distribueras eller sändas in i eller till något
land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare
åtgärder företas eller där detta skulle strida mot tillämpliga lagar
eller regleringar. Karo Intressenter kommer inte att tillåta eller
godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera
Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha
överträtt dessa restriktioner kan accepten komma att lämnas utan
avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i USA,
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika
genom post, något kommunikationsmedel som används vid nationell eller
internationell handel eller vid någon nationell börs eller
handelsplats eller genom något annat kommunikationsmedel (varmed
förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i
USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller
Sydafrika, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt
eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från USA,
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika.
Varken detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till
Erbjudandet kommer att eller får postas eller spridas på annat sätt i
eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland
eller Sydafrika. Karo Intressenter kommer inte att redovisa någon
likvid enligt Erbjudandet i eller till USA, Australien, Hongkong,
Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika.

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden
eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat,
tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet,
utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis
innefatta orden "bedöms", "avses", "förväntas", "tros", eller
liknande uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker
och osäkerhetsmoment, eftersom den avser förhållanden och är beroende
av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden
kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i
den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka
i stor utsträckning ligger utom Karo Intressenters och Karo Pharmas
kontroll.

----------------------------------------------------------------------

[1]
(http://file///C:/Users/jessica.olvestad/Desktop/Tisdag%20Kudo/Kudo%20-%2...(Fullf%C3%B6ljande%20av%20erbjudandet)%20(1).docx#_ftnref1)
Fonden känd som EQT VIII, bestående av EQT VIII SCSp agerande genom
dess alternativa investeringsfondförvaltare (gestionnaire), EQT Fund
Management S.à r.l. EQT Fund Management S.à r.l. är ett privat
aktiebolag (société à responsabilité limitée), inkorporerat och
existerande enligt lagstiftningen i Luxemburg, med sitt säte på 26A,
Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, registrerat i handels- och
bolagsregistret i Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés,
Luxembourg) med organisationsnummer B 167.972, agerande i dess roll
som förvaltare (gérant) åt EQT VIII SCSp, ett luxemburgskt så kallat
"special limited partnership" (société en commandite spéciale) med
sitt säte på 26A, Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, registrerat i
handels- och bolagsregistret i Luxemburg (Registre de Commerce et des
Sociétés, Luxemburg) med organisationsnummer B 217.293.

[2]
(http://file///C:/Users/jessica.olvestad/Desktop/Tisdag%20Kudo/Kudo%20-%2...(Fullf%C3%B6ljande%20av%20erbjudandet)%20(1).docx#_ftnref2)
Ett av EQT VIII helägt nybildat bolag.

[3]
(http://file///C:/Users/jessica.olvestad/Desktop/Tisdag%20Kudo/Kudo%20-%2...(Fullf%C3%B6ljande%20av%20erbjudandet)%20(1).docx#_ftnref3)
Antalet utestående aktier i Karo Pharma uppgår till 161 867 792
aktier. Utestående aktier beräknas som det totala antalet aktier i
Karo Pharma, uppgående till 164 332 782 aktier, minus aktier som
innehas av Bolaget, uppgående till 2 464 990 aktier.

[4]
(http://file///C:/Users/jessica.olvestad/Desktop/Tisdag%20Kudo/Kudo%20-%2...(Fullf%C3%B6ljande%20av%20erbjudandet)%20(1).docx#_ftnref4)
Före offentliggörandet av Erbjudandet ägde Karo Intressenter inte
några aktier, eller några andra finansiella instrument som medför en
finansiell exponering motsvarande ett aktieinnehav, i Karo Pharma.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/eqt-ab/r/karo-intressenter-ab-fullfoljer-erbju...
https://mb.cision.com/Main/87/2722817/979793.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.