Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-17

Ericsson: Ericsson rapporterar tredje kvartalet 2019

Tredje kvartalet i korthet

· Försäljningen var SEK 57,1 (53,8) miljarder. Försäljning justerad
för jämförbara enheter och valutaeffekter ökade med 3%, driven av
stark tillväxt i Nordamerika och Nordostasien. Rapporterad
försäljning ökade med 6%.

· Rörelseresultatet påverkades av kostnadsavsättningar om USD -1,2
miljarder (SEK -11,5 miljarder) relaterade till en uppgörelse med SEC
och DOJ i USA samt en återbetalning av sociala avgifter på SEK 0,9
miljarder, i rapporten kallade "jämförelsestörande poster".

· Rörelseresultatet var SEK 6,5 miljarder (rörelsemarginal på 11,4%)
exklusive omstruktureringskostnader och jämförelsestörande poster.
Rapporterat rörelseresultat var SEK -4,2 (3,2) miljarder.

· Bruttomarginalen exklusive omstruktureringskostnader var 37,8%
(36,9%) med förbättringar inom Managed Services, Digital Services och
Networks. Rapporterad bruttomarginal var 37,7% (36,5%).

· Periodens resultat var SEK -6,9 (2,7) miljarder, med negativ
påverkan från jämförelsestörande poster.

· Fritt kassaflöde före M&A var SEK 5,5 (0,7) miljarder. Nettokassan
ökade till SEK 37,4 (32,0) miljarder.

Investor Updates huvudbudskap

Den fokuserade affärsstrategin ligger fast och bolaget håller planen
för att nå de nya finansiella målen:

· Försäljningsambitionen för 2020 är SEK 230-240 miljarder (tidigare
SEK 210-220 miljarder), baserat på växelkursen 9,50 för SEK/USD.

· Målet för rörelsemarginalen för 2020, exklusive
omstruktureringskostnader, är oförändrat > 10% av försäljningen.
Detta innefattar fortsatt utspädande påverkan från strategiska avtal,
en initialt högre kostnadsnivå för nyligen lanserade 5G-produkter
samt en justering av målen för segmentet Emerging Business and Other
till SEK -1,5 till -2,0 miljarder (tidigare nollresultat).

· Målet för rörelsemarginalen för 2022 är 12-14% (tidigare > 12%),
exklusive omstruktureringskostnader, baserat på en ambition att växa
snabbare än marknaden i kombination med hävstångseffekter från
investeringar i marknadsposition och FoU.

+-------------------------+-----+-----+----------+-----+-----------+-----+-----+
|SEK miljarder | Kv 3| Kv 3|Förändring| Kv 2| Förändring| Jan| Jan|
| | 2019| 2018| årsvis| 2019|kvartalsvis| -sep| -sep|
| | | | | | | 2019| 2018|
+-------------------------+-----+-----+----------+-----+-----------+-----+-----+
|Nettoomsättning | 57,1| 53,8| 6%| 54,8| 4%|160,8|147,0|
+-------------------------+-----+-----+----------+-----+-----------+-----+-----+
|?Försäljningstillväxt | -| -| 3%| -| -| -| -|
|justerad för | | | | | | | |
|jämförbara enheter och | | | | | | | |
|valutaeffekter | | | | | | | |
+-------------------------+-----+-----+----------+-----+-----------+-----+-----+
|Bruttomarginal |37,7%|36,5%| -|36,6%| -|37,5%|35,2%|
+-------------------------+-----+-----+----------+-----+-----------+-----+-----+
|Bruttomarginal exklusive |37,8%|36,9%| -|36,7%| -|37,6%|36,5%|
|omstruktureringskostnader| | | | | | | |
+-------------------------+-----+-----+----------+-----+-----------+-----+-----+
|Rörelseresultat | -4,2| 3,2| -| 3,7| -| 4,4| 3,1|
+-------------------------+-----+-----+----------+-----+-----------+-----+-----+
|Rörelsemarginal |-7,3%| 6,0%| -| 6,8%| -| 2,8%| 2,1%|
+-------------------------+-----+-----+----------+-----+-----------+-----+-----+
|Rörelseresultat exkl. | 6,5| 3,8| 71%| 3,9| 68%| 14,0| 6,7|
|omstr.kostn. | | | | | | | |
|och jämförelsestörande | | | | | | | |
|poster [1] | | | | | | | |
+-------------------------+-----+-----+----------+-----+-----------+-----+-----+
|Rörelsemarginal exkl. |11,4%| 7,0%| -| 7,0%| -| 8,7%| 4,6%|
|omstr.kostn. | | | | | | | |
|och jämförelsestörande | | | | | | | |
|poster [1] | | | | | | | |
+-------------------------+-----+-----+----------+-----+-----------+-----+-----+
|Periodens resultat | -6,9| 2,7| -| 1,8| -| -2,6| 0,2|
+-------------------------+-----+-----+----------+-----+-----------+-----+-----+
|Vinst per aktie efter |-1,89| 0,83| -| 0,51| -|-0,67| 0,01|
|utspädning, | | | | | | | |
|SEK | | | | | | | |
+-------------------------+-----+-----+----------+-----+-----------+-----+-----+
|Fritt kassaflöde | 5,5| 0,7| -| 2,2| 147%| 11,8| 1,3|
|exklusive M&A | | | | | | | |
+-------------------------+-----+-----+----------+-----+-----------+-----+-----+
|Nettokassa vid periodens | 37,4| 32,0| 17%| 33,8| 11%| 37,4| 32,0|
|slut | | | | | | | |
+-------------------------+-----+-----+----------+-----+-----------+-----+-----+

[1] Rörelseresultat exklusive omstruktureringskostnader för alla
perioder. Exklusive kostnadsavsättningar relaterade till en
uppgörelse med SEC och DOJ på SEK -11,5 miljarder samt återbetalning
av sociala avgifter på SEK 0,9 miljarder under tredje kvartalet 2019.
Exklusive realisationsvinst relaterad till avyttringen av MediaKind
på SEK 0,7 miljarder samt en återföring av en avsättning för
nedskrivning av kundfordringar på SEK 0,7 miljarder under första
kvartalet 2019.

Finansiella icke-IFRS-mått stäms av mot närmaste avstämningsbara
poster i balans- och resultaträkningarna i slutet av denna rapport.

Kommentar från Börje Ekholm, koncernchef och VD:

Vi fortsätter att se ett starkt momentum i vår verksamhet, baserat på
strategin att öka investeringarna i teknikledarskap, inklusive 5G. Vi
såg en organisk försäljningstillväxt[1] på 3% under kvartalet, driven
av pionjärerna i att införa 5G i Nordamerika och Nordostasien. Vårt
rörelseresultat var SEK 6,5 miljarder, motsvarande en marginal på
11,4%, exklusive omstruktureringskostnader, avsättningen för SEC och
DOJ på USD -1,2 miljarder (SEK -11,5 miljarder) samt återbetalningen
av sociala avgifter på SEK 0,9 miljarder. Fritt kassaflöde exklusive
M&A var SEK 5,5 (0,7) miljarder, vilket ytterligare stärkt vår
finansiella position.

Vår fokuserade strategi som lanserades 2017 syftar till att bygga ett
starkare Ericsson på lång sikt. Med ett tydligt fokus på våra
operatörskunder bygger strategin på ökade investeringar i FoU för
teknik- och kostnadsledarskap, och en växande marknadsandel. Ökade
investeringar inom FoU, som kommer att fortsätta, har resulterat i en
konkurrenskraftig produktportfölj som driver en förbättrad
bruttomarginal. Dessutom har vi tagit flera viktiga kontrakt som
förbättrat vår marknadsposition för framtida affärer. Vi är
disciplinerade gällande de avtal vi ingår, och vi fokuserar på
möjligheter där vi har en tydlig konkurrensfördel genom
teknikledarskap med stöd av vår förbättrade kostnadsstruktur inom
hårdvara och mjukvara. Vi anser att de strategiska kontrakten är
attraktiva på lång sikt, även om marginalerna initialt kan vara
utmanande. Detta beror på kostnader som är förknippade med att
operatörerna byter leverantör.

En viktig indikator på genomförandet av strategin är förbättringen av
bruttomarginalen. Under kvartalet slutade bruttomarginalen[2] på
37,8% jämfört med 36,9% föregående år och 36,7% föregående kvartal.
Inom den sekventiella minskningen av bruttomarginalen för Networks
med 0,8 procentenheter[3] har vi absorberat marginalpåverkan och
lagernedskrivningar relaterade till strategiska kontrakt.

Den största marknaden för 5G-infrastruktur kommer att vara Kina, där
utbyggnaden förväntas börja inom en nära framtid. Vi har investerat
för att öka vår marknadsandel, men det är fortfarande för tidigt att
utvärdera möjliga volymer och prisnivåer. Baserat på historisk
erfarenhet förväntar vi oss att ha utmanande marginaler initialt, men
positiva marginaler över hela livslängden för ett avtal.

Med en organisk försäljningstillväxt[1] på 4% hade segmentet Networks
ännu ett bra kvartal, med stark utveckling i Nordamerika.
Rörelsemarginalen förbättrades jämfört med samma kvartal föregående
år, med fortsatt stort intresse för Ericsson Radio System.

Vändningen inom Digital Services går enligt planen för att nå låg
ensiffrig rörelsemarginal 2020. Drivet av stark förbättring i den
underliggande verksamheten minskades förlusterna betydligt
sekventiellt, trots en negativ påverkan från återstoden av de 45
identifierade kritiska avtalen på SEK 0,5 miljarder (något mer än
under andra kvartalet). Den negativa påverkan från dessa avtal kommer
att fortsätta att variera mellan kvartalen allteftersom de åtgärdas.
Vi fortsätter att fokusera på att utveckla en fullt 5G-klar och
molnbaserad portfölj. Det är uppmuntrande att se att
försäljningstillväxten inom den nya produktportföljen ökade från 13%
till 19% rullande 12 månader.

5G expanderar snabbare än tidigare förväntat, och vi ser den initiala
uppbyggnaden av 5G som en kapacitetsförbättrare i storstadsområden. I
framtiden kommer nya, spännande innovationer för 5G i och med
användning inom Sakernas internet och industrin, där man utnyttjar
den hastighet, svarstid och säkerhet som 5G kan tillhandahålla. De
fördelar som detta erbjuder konsumenter och företag innebär
möjligheter för våra kunder att tillvarata nya intäktsströmmar.

Vår verksamhet inom Sakernas internet växer nästan dubbelt så snabbt
som den uppskattade årliga marknadstillväxten på 20-25%. Vi har över
4 500 företag på vår plattform för Sakernas internet, och antalet
anslutna enheter på den har mer än fördubblats hittills i år. För att
utnyttja vår position till fullo och fånga upp nya, återkommande
intäkter ökar vi våra investeringar i Sakernas internet inom Emerging
Business. Med denna investering förväntar vi oss inte att nå
nollresultat för segmentet under nästa år, utan istället att se
förluster på SEK -1,5 till -2,0 miljarder.

Investor Update

I samband med dagens rapport håller vi en Investor Update, där vi
diskuterar bolagets strategi, inklusive finansiella mål. Fortsatta
teknik- och marknadsinvesteringar kommer att vara nyckeln til...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.