Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-30

Euris: Delårsrapport 2019 Q1

Finansiell information

· Nettoomsättning för perioden jan-mar 2019 uppgick till 67 (0) tSEK.
· Resultat per aktie för perioden jan-mar 2019 uppgick till -0,04
(-0,07) SEK.

uropean Institute of Science ABs affärskoncept bygger på att förse den
veterinära hälso- och sjukvårdsmarknaden med kvalitetsfulla egna och
externa produkter som bidrar till ökad effektivitet, och som i
förlängningen leder till lägre kostnader för kunderna och förbättrad
vårdkvalitet för kundernas patienter. Bolaget redovisar för perioden
2019-01-01 till 2019-03-31 rörelseintäkter om 88

(20) tSEK. Därav utgjorde försäljning egna produkter 64 (0) tSEK,
försäljning externa produkter 3 (0) tSEK samt royaltyintäkter 21 (20)
tSEK. Resultatet uppgick till -688 (-803) tSEK, motsvarande

-0,04 (-0,07) SEK per aktie. Resultatförbättringen med motsvarande
period föregående år förklaras främst av ökad nettoomsättning.
Likvida medel uppgick 2019-03-31 till 388 (1 328) tSEK. Det egna
kapitalet uppgick till 1 703 (1 726) tSEK motsvarande 0,09 (0,14) SEK
per aktie. Soliditeten vid rapportperiodens slut uppgick till 74 (86)
%.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

2019-02-12: Enligt pressmeddelande daterat den 12 februari 2019
meddelade Bolaget att det i samarbete med tre svenska djursjukhus
jämfört tre patientnära instrument (EURIS TurboReader, Eurolyzer SOLO
samt LifeAssays VetReader) på patientprover från katter. De tre
instrumentens mätresultat för inflammationsmarkören katt-SAA har
evaluerats och jämförts med mätresultat erhållna med referensmetod på
ett centrallaboratorium. Enligt evalueringen uppvisade TurboReader
bäst korrelation med referensmetoden.

2019-02-15: Enligt pressmeddelande daterat den 15 februari 2019
meddelade Bolaget att det i samarbete med ett svenskt djursjukhus
jämfört bolagets TurboReader system på patientprover från hästar.
TurboReader-instrumentets mätresultat för inflammationsmarkören
häst-SAA (equine-SAA) har evaluerats och jämförts med mätresultat
erhållna med en referensmetod på ett centrallaboratorium i ett
svenskt djursjukhus. Enligt evalueringen uppvisade TurboReader mycket
god korrelation (R2=0.9618) med referensmetoden.

2019-02-15: Enligt pressmeddelande daterat den 15 februari 2019
meddelade Bolaget att det påbörjade lanseringen av två nya test för
hästar (serum albumin samt urin albumin). Testen är avsedda för
diagnos av lever- och njurfunktions störningar hos häst.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

2019-04-02: Enligt pressmeddelande daterat den 2 april 2019 meddelade
Bolaget att det tillförs genom nyemissionen 1.22 MSEK före
emissionskostnader vilka förväntas uppgå till ca 250 TSEK. Dessutom
informerades att TurboReader-system installerats på två nya svenska
djursjukhus och att bolagets hund-CRP likväl som det nyintroducerade
katt-SAA testet används numera rutinmässigt i Sverige. Vidare
redovisades att bolaget ställt ut TurboReader™ system i det globala
NASDAQ (Stockholm) noterade diagnostikbolaget Boule Diagnostics ABs
monter på veterinärutställningen VeTa dagarna i Jönköping. Antalet
sålda blodtest under första kvartalet (2019 Q1) upågick till 965
stycken, vilket är en ökning med 18 % jämfört med fjärde kvartalet
(2018 Q4).

Inga övrigt viktiga händelser har inträffat efter perioden.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att rapporten ger en
rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat
samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget
står inför.

Lund den 30:e april 2019
Lars-Olof Hansson (ordförande), Arne Jakobsson (ledamot), Kirstin Kriz
(ledamot), Dario Kriz (ledamot & VD), Ulric Aspegrén (ledamot)

Tel: 0706-79 18 00
IDEON Science Park, Scheelevägen 27, 4 vån., 223 63 Lund

Kontaktperson: Dario Kriz

Rapporten har ej granskats av bolagets revisor.Denna information är
sådan information som European Institute of Science AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 30:e april 2019.

E-post: info@euris.org
Telefon: 0706-791800

EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB (publ)

Org.nr.: 556404-2769

Scheelevägen 27, 4th floor

IDEON Science Park, SE-223 70, LUND

Telefon: 046-286 22 30

Hemsida: http://www.euris.org

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/euris/r/delarsrapport-2019-q1,c2800049
https://mb.cision.com/Main/11578/2800049/1034633.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.