Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-17

Euris: Kommuniké från årsstämman 2019

PRESSMEDDELANDE

Lund 2019-05-17

IDEON, Lund: Vid årsstämman i European Institute of Science (EURIS)
den 17 maj 2019 fattades följande beslut:

· Resultat och balansräkning för bolagets verksamhetsår 2018
fastställdes samt beslutades att i enlighet med styrelsens förslag
att bolagets till förfogande stående medel behandlas så att 1 773
309 SEK av överkursfonden samt 496 885 SEK av reservfonden tas i
anspråk för täckande av förlust varefter 0 SEK balanseras i ny
räkning.

· Ansvarsfrihet beviljades för styrelseledamöterna och verkställande
direktören.

· Stämman beslutade att arvode om sammanlagt 15 000 kr med 5 000 per
ledamot (som inte är A-aktieägare), skall utgå till styrelsen samt
att ingen ersättning skall utgå för utskottsarbete. Ledamöter som
utför arbete för bolagets räkning utöver styrelsearbetet skall kunna
erhålla skällig ersättning för sådant arbete efter beslut från
styrelsen. Stämman beslutade att arvode skall utgå till revisor
enligt räkning.

· Till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill dess nästa
årsstämma hållits valdes: Lars Olof Hansson (omval), Dario Kriz
(omval), Kirstin Kriz (omval), Arne Jakobsson (omval) samt Ulric
Aspegrén (omval). Lars Olof Hansson omvaldes till styrelsens
ordförande. Stämman beslutade att välja Annika Larsson från Mazars
SET Revisionsbyrå AB till revisor samt Anders Olof Persson från
Mazars SET Revisionsbyrå AB som suppleant för European Institute of
Science AB för en mandatperiod om ett år.

· Beslut om valberedning: Styrelsens ordförande skall årligen under
tredje kvartalet sammankalla en valberedning som skall bestå av tre
ledamöter som utses av bolagets tre största ägare / ägargrupperingar
per den 30 september. Om någon av dessa aktieägare skulle välja att
avstå från rätten att utse en representant eller om någon ledamot
skulle lämna valberedningen innan dess arbete är slutfört skall
rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har
det största aktieinnehavet.

Majoriteten av valberedningens ledamöter skall inte vara
styrelseledamöter och styrelsens ordförande eller annan
styrelseledamot skall inte vara valberedningens ordförande.
Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen
skall få vara ledamot av valberedningen. Valberedningens
sammansättning skall meddelas bolaget i sådan tid att den kan
offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningen
skall inom sig utse en ordförande. Valberedningen skall utföra de
uppgifter som från tid till annan följer av Svensk kod för
bolagsstyrning.

· Beslut om riktlinjer för ersättning för ledande befattningshavare: Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare. Bolaget skall erbjuda en marknadsmässig kompensation som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Förmånerna skall utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning och övriga sedvanliga förmåner och pension. Rörlig ersättning skall vara maximerad och relaterad till den fasta lönen. Den rörliga ersättningen skall baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och sammanfalla med aktieägarnas intressen. Pensionsförmåner skall vara avgiftsbestämda och pensionsrätt skall gälla från tidigast 65 års ålder. Rörlig ersättning skall i huvudsak inte vara pensionsgrundande. Marknadsmässig ersättning skall utgå till styrelseledamöter som utför arbete för bolaget utöver styrelsearbetet. Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

· Stämman beslutade enhälligt att bemyndigar styrelsen att, under
tiden fram till nästa årsstämma, fatta besluta om:

att bolagets aktiekapital skall ökas med högst 800 000 kronor genom nyemission av högst 20 000 000 aktier av serie B;

att emissionen skall ske med företrädesrätt för aktieägarna;

att emissionskurs per aktie skall lägst vara 0.50 kronor;

att betalning för de nya aktierna skall erläggas kontant;

att emission får ske vid ett eller flera tillfällen;

att styrelsen skall äga rätt att fastställa kurs samt övriga villkor för emissionen; samt att själv eller genom annan vidta de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av ovanstående beslut vid Bolagsverket eller

EuroClear Sweden AB.

Syftet med bemyndigandet är att ge bolaget möjlighet att förstärka bolagets finansiella ställning för pågående försäljningsexpansion och drift av verksamheten samt för uppbyggnad av en buffert för att långsiktigt säkerställa bolagets tillgång till

rörelsekapital för fortsatt expansion av verksamheten.

Samtliga besluten på föredragningslistan var enhälliga.

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Dr. Dario Kriz, European Institute of Science AB (publ), Tel. 070 -
679 18 00

European Institute of Science AB (EURIS) utvecklar, marknadsför och
säljer egna och externa produkter för bloddiagnostik med fokus på
veterinärmarknaden. EURIS är grundare av flera listade
högteknologiska utvecklingsbolag belägna i nära anslutning till Lunds
Universitet och IDEON Science Park.

E-post: info@euris.org
Telefon: 0706-791800

EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB (publ)

Org.nr.: 556404-2769

Scheelevägen 27, 4th floor

IDEON Science Park, SE-223 70, LUND

Telefon: 046-286 22 30

Hemsida: http://www.euris.org

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/euris/r/kommunike-fran-arsstamman-2019,c2818409
https://mb.cision.com/Main/11578/2818409/1047577.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.