Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-28

Eurocine Vaccines: Eurocine Vaccines fördjupar samarbetet med Spixia Biotechnology genom ett mer omfattande Term Sheet

Eurocine Vaccines AB ("Eurocine Vaccines") har idag ingått en mer
omfattande avsiktsförklaring med Spixia Biotechnology AB ("Spixia
Biotechnology") om ett forsknings- och samarbetsavtal kring en
vaccinkandidat mot klamydia. Avsiktsförklaringen, ett så kallat Term
Sheet, innefattar icke-bindande huvudsakliga villkor för ett framtida
avtal. Undertecknat Term Sheet medför att Eurocine Vaccines och
Spixia Biotechnology tar ytterligare ett viktigt steg mot att finna
gemensam grund för utveckling, tillverkning och kommersialisering av
en vaccinkandidat mot klamydia. Dessa villkor blir bindande för
parterna först när ett slutligt forsknings- och samarbetsavtal ingås,
vilket beräknas kunna ske innan halvårsskiftet 2020.

Den 6 november 2019 meddelade Eurocine Vaccines att bolaget ingått en
avsiktsförklaring med Spixia Biotechnology AB (Eurocine Vaccines och
Spixia Biotechnology tillsammans "Parterna") om ett forsknings- och
samarbetsavtal kring en vaccinkandidat mot klamydia.
Avsiktsförklaringen innehåller bindande bestämmelser som ger Eurocine
Vaccines exklusiv förhandlingsrätt till den 30 juni 2020. Parterna
har idag ingått ett Term Sheet som innehåller hittills uppnådda
förhandlingsresultat avseende huvudsakliga affärs- och avtalsvillkor
samt finansiella betingelser för utveckling, tillverkning och
kommersialisering av ett klamydiavaccin. Dessa villkor blir bindande
för Parterna först när ett slutligt forsknings- och samarbetsavtal
ingås, vilket beräknas kunna ske innan halvårsskiftet.

Om Parterna ingår ett bindande avtal baserat på Term Sheet får
Eurocine Vaccines exklusiv rätt att utveckla, tillverka och
kommersialisera vaccinkandidater mot klamydia baserat på
vaccinantigen som Spixia har tagit fram, med eller utan Eurocines
Vaccines adjuvans Endocine?, på nedan följande huvudsakliga villkor.

Villkor för avtalet

Eurocine Vaccines leder utvecklingsarbetet inom ramen för samarbetet
och ansvarar för bland annat genomförandet av kliniska studier och
regulatoriska frågor, liksom affärsutvecklingsarbetet. Eurocine
Vaccines bär alla kostnader relaterade till utveckling, tillverkning
och kommersialisering av klamydiavaccinet fram tills ett avtal med
tredje part ingås, då Eurocine Vaccines målsättning är att den tredje
parten övertar kostnaderna för den fortsatta utvecklingen och
kommersialiseringen. Vidare ska intäkterna från en eventuell
utlicensiering, beviljande av rättigheter till eller försäljning av
en vaccinkandidat till tredje part ("utlicensiering") fördelas mellan
Eurocine Vaccines och Spixia. Intäktsfördelningen mellan Parterna
varierar baserat på i vilket skede av den pre-kliniska eller kliniska
utvecklingen som projektet utlicensieras. Eurocine Vaccines andel av
intäkterna ökar ju längre fram i utvecklingsprocessen som
utlicensiering sker, och uppgår till 30-50 procent i preklinisk fas
och 78-93 procent när resultat från kliniska prövningar föreligger.
Spixia har en rätt till royalty på Eurocine Vaccines egen
nettoförsäljning av ett godkänt klamydiavaccin om sådan skulle
uppkomma.

Eurocine Vaccines har fortsatt exklusiv förhandlingsrätt om ett
slutligt forsknings- och samarbetsavtal avseende en vaccinkandidat
mot klamydia till den 30 juni 2020 och målsättningen är att
förhandlingarna ska vara klara och att ett bindande forsknings- och
samarbetsavtal ska ha ingåtts innan halvårsskiftet. Detta bindande
avtal kommer att bestämma den fortsatta utvecklingsplanen för
vaccinkandidaten mot klamydia.

Eurocine Vaccines styrelse gör bedömningen att villkoren för
teckningsoptionerna av serie TO 3 är väl utformade för att inbringa
nödvändigt kapital för bolagets fortsatta verksamhet, inklusive
klamydiaprojektet, under mer än de kommande tolv månaderna. Vidare
har bolaget, genom garantiteckningen (top down), säkerställt sitt
kortsiktiga kapitalbehov i syfte att kunna fokusera på att uppnå
väsentliga målsättningar när väl ett bindande avtal mellan Parterna
har uppnåtts.

- Vi är mycket nöjda med att vi nu fördjupar samarbetet med Spixia och
förhandlar om ett långsiktigt avtal som kommer att reglera vår
relation och klamydiavaccinkandidatens utveckling. Vår ambition är
att ett bindande forsknings- och samarbetsavtal ska vara klart senast
vid halvårsskiftet 2020, säger Hans Arwidsson, VD och styrelseledamot
i Eurocine Vaccines.

Samarbetet med Eurocine Vaccines ger oss möjlighet att gå vidare med
utvecklingen av klamydiavaccinet mot klinisk prövning och förverkliga
potentialen i projektet. Att förebygga klamydiainfektioner är mycket
angeläget för folkhälsan. Därför är det glädjande att vi och Eurocine
Vaccines har en gemensam syn på möjligheterna i det fortsatta
samarbetet och vad vi vill uppnå tillsammans, säger Åke Strid, VD och
styrelseledamot i Spixia Biotechnology.

Marknadspotential för ett klamydiavaccin

Klamydia är en sexuellt överförd bakteriell sjukdom för vilken
förebyggande vacciner saknas på marknaden idag. Den globala
försäljningspotentialen för ett framgångsrikt vaccin mot klamydia
bedöms vara jämförbar med försäljningen av HPV-vacciner, där Gardasil
och Cervarix dominerar. Tillsammans sålde dessa vacciner för mer än
2,5 miljarder US-dollar år 2017 och beräknas nå 5 miljarder US-dollar
år 2024 enligt Globe Life Sciences Ltd. (London, UK), ett företag
specialiserat på marknadsanalys.

Behovet av klamydiavaccin

Klamydiainfektion är den vanligaste typen av sexuellt överförd
infektion och majoriteten av sexuellt överförd klamydia visar inga
symptom. Man beräknar att 130 miljoner fall av klamydiainfektion sker
globalt varje år. Infektionen kan, framför allt hos kvinnor, leda
till svåra komplikationer som till exempel infertilitet,
utomkvedshavandeskap och för tidig födsel. Dessutom kan
klamydiainfektion medföra ökad mottaglighet för andra sexuellt
överförbara sjukdomar. Därför finns ett starkt behov av förebyggande
vacciner mot klamydia, ett behov som även WHO har identifierat. Trots
det befinner sig endast två produkter mot klamydia i klinisk fas,
varav en är en förebyggande vaccinkandidat. Detta ger enligt
styrelsen en gynnsam konkurrenssituation.

Vidare utgör effektiva vacciner och vaccinationsprogram mot
bakteriella infektioner ett av de bästa sätten att motverka
utvecklingen av antibiotikaresistens, ett allvarligt hot mot den
globala hälsan.

Denna information är sådan information som Eurocine Vaccines AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 maj
2020.

Om Spixia Biotechnology

Spixia Biotechnology bedriver verksamhet inom bioteknisk forskning och
utveckling, särskilt inom förebyggande vacciner mot klamydia. Bolaget
har en patentportfölj med patent och patentansökningar som kan ge
skydd till 2031. Huvudkontoret ligger i Örebro.

Hans Arwidsson

VD, Eurocine Vaccines AB

hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com

+46 70 634 0171

Eurocine Vaccines är ett läkemedelsbolag. Bolaget utvecklar vacciner
med sin egen teknologiplattform Endocine?, vilka senare licensieras
till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering.
Utvecklingen sker i samarbete med andra bolag inom branschen.
Teknologiplattformen Endocine? kan också erbjudas till andra företag
för utveckling inom särskilda indikationer. Huvudkontoret ligger i
Solna.

Eurocine Vaccines är listat på Spotlight Stock Market.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/eurocine-vaccines/r/eurocine-vaccines-fordjup...
https://mb.cision.com/Main/11552/3122627/1255554.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.