Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-27

EXALT: Delårsrapport januari -juni 2018

· Ökad omsättning och god vinstmarginal
· Stärkt balansräkning genom halvering av lån
· Fortsatt satsning på sälj och marknadsföring med bl.a. ny hemsida

+------------------------+-------+-------+------+-------+-------+
|Sammandrag av koncernens| April - juni |Januari - juni| Helår |
|resultatutveckling KSEK | | | |
+------------------------+-------+-------+------+-------+-------+
| | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2017 |
+------------------------+-------+-------+------+-------+-------+
|Summa rörelseintäkter |11 174 |10 148 |19 857| 25 038| 43 922|
+------------------------+-------+-------+------+-------+-------+
|Rörelseresultat före | 1 284 | 1 376 | 1 396|-12 692|-11 326|
|avskrivningar (EBITDA) | | | | | |
+------------------------+-------+-------+------+-------+-------+
|Rörelseresultat (EBIT) | 619| 7| -208|-21 639|-19 095|
+------------------------+-------+-------+------+-------+-------+
|Periodens resultat per | 0,01 | 0,00 | 0,00| -0,51| -0,35|
|aktie, (SEK) | | | | | |
+------------------------+-------+-------+------+-------+-------+

Verksamheten
Exalt är genom dotterbolaget Exalt Network AB idag en
helhetsleverantör av kommunikationslösningar för företag, stadsnät,
operatörer, myndigheter och organisationer.

Efter att avvecklingen av fiberentreprenader till bostäder slutfördes
i april 2018 har bolaget satsat på sälj- och marknadsaktiviteter
bl.a. genom en ny hemsida. Vidare har bolaget utökat personalstyrkan
och fått förtroendet att leverera sina tjänster och produkter till
nya kunder.

Bolagets samtliga tre verksamhetsområden; Strukturerade Fastighetsnät,
Transmissionsteknik samt Nätverksteknik och Säkerhet visar god
lönsamhet. Affärer i ett verksamhetsområde skapar ofta merförsäljning
till övriga verksamhetsområden.

April - juni 2018
Koncernens omsättning ökade med 10% under perioden till 11,1 Mkr. För
motsvarande period 2017 uppgick den till 10,1 Mkr. Bolaget har efter
den avslutade avvecklingen av verksamheten fiberentreprenader åter
kunnat fokusera på utveckling av affärsverksamheten.

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1,3 Mkr
(1,4 Mkr). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 0,6 Mkr (0 Mkr) och
har belastats med 0,7 Mkr (1,3) avseende planenliga avskrivningar på
goodwill hänförlig till förvärvet av Exalt-bolagen 2016.

Kassaflödet var under perioden uppgick till -1,6 Mkr och är bland
annat hänförlig till den amortering om 3,0 Mkr av låneskulden hos
Swedbank.

Januari - juni 2018
Koncernens omsättning uppgick under perioden till 19,9 Mkr. För
motsvarande period 2017 uppgick den till 25,0 Mkr, men då ingick del
som avser fiberentreprenader till bostäder som numera är avvecklad.

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1,4 Mkr
(-12,6 Mkr). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -0,2 Mkr (-21,6
Mkr) och har belastats med 1,3 Mkr (6,3 Mkr ) avseende planenliga
avskrivningar på goodwill hänförlig till förvärvet av Exalt-bolagen
2016. Förklaringen till resultatutfallet 2017 är att man under första
kvartalet gjorde en reservering på totalt 15,1 Mkr för avvecklingen
av fiberentreprenader.

Kassaflödet var under perioden uppgick till -0,7 Mkr och är bland
annat hänförlig till den amortering om 3,0 Mkr av låneskulden hos
Swedbank.

Väsentliga händelser under kvartalet
Det beslutades på årsstämman den 18 juni om en riktad
kvittningsemission till Johan Stenman genom bolag på 8,0 Mkr till
emissionskursen 1,00 kr. Utspädningseffekten blir då 14,8% och hålls
nere genom att kursen väsentligt överstiger rådande marknadskurs.
Emission kommer att genomföras i september.

På årsstämman i juni avböjde Peter Mörsell omval, valberedningen
arbetar nu för att förstärka styrelsen under året.

Bolaget har under perioden amorterat 3 Mkr av låneskulden till
Swedbank. Efter denna amortering och ovanstående kvittningsemission
kommer bolagets låneskuld att halveras.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Inga väsentliga händelser har skett efter periodens utgång.

Marknadsutsikter
IT-trender som mobilitet, Internet of Everything (IoE, alltings
internet), IoT (Internet of Things, sakernas internet),
digitalisering och molnlösningar förstärker behovet av en säker och
stabil nätverksinfrastruktur. Alla dessa trender medför ett stort
behov av att bygga nya eller uppgradera sina fysiska nät, vilket vi
ser som en stark tillväxttrend för våra kommunikationsexperter både
för installation samt drift och övervakning.

Väldigt många verksamhetskritiska och samhällskritiska funktioner
styrs idag digitalt, något som också skapar sårbarheter och
utmaningar. Genom detta påverkas våra kunder som får allt större
behov att hantera grunden för digitalisering, vilket är en säker och
högtillgänglig datakommunikation. Utmaningen är att hitta expertis,
det innebär att våra kunder kommer att behöva se över hur
arbetsformen (vad man ska göra själv respektive ta hjälp av externa
experter) ska se ut framåt.

Ett ökat intresse märks för outsourcade driftlösningar, till exempel
nätverk eller WiFi som en tjänst. Den här typen av avtal är fleråriga
och ger goda ekonomiska synergieffekter. Under hösten fokuserar vi på
att marknadsföra våra olika driftslösningar.

Vi uppskattar att marknaden för IP och Internetvideo ökar med tre
gånger fram till 2020. Vi ser också att många företagskunder och
operatörer kommer att behöva uppgradera sin infrastruktur samt
effektivisera driften av dessa nät för att kunna hantera den
tillväxten.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Bolagets verksamhet är föremål för risker som helt eller delvis ligger
utanför bolagets kontroll och som kan inverka på omsättning och
resultat. Bolagets likviditet är självfallet helt beroende av
utfallet från vidmakthållandet av befintliga affärer, hur vunna
affärer utfaller samt det operativa genomförandet. Styrelsen och
ledningen arbetar kontinuerligt, både med befintliga och tilltänkta
nya finansieringslösningar. Bland riskerna finns i övrigt framförallt
projektförseningar, obestånd hos kunder och leverantörer som ändrade
politiska beslut.

Finansiell ställning
Per den 30 juli 2018 uppgick koncernens likvida medel till 3,0 Mkr,
soliditeten var 34,6% och det egna kapitalet uppgick till 16,0 Mkr.

Uppskjuten skattefordran uppgick per den 30 juni 2018 till 11,9 Mkr
vilket vid maximal möjlighet till nyttjande och 22 % schablonskatt
motsvarar 54,0 Mkr i resultat.

Vid kvartalets utgång uppgick de finansiella skulderna till totalt
19,7 Mkr, varav 15,2 Mkr utgjorde av lån från bolagets största ägare
Johan Stenman genom bolag och resterande 4,5 Mkr avser Swedbank.
Bolaget har under perioden amorterat 3 Mkr av lånet till Swedbank.
2,5 Mkr av lånet till Swedbank har tagits över av Johan Stenman varav
hans lån ökat med motsvarande. Lånet till Johan Stenman löper under
2018 med en ränta på 1,99 %. Efter beslut om riktad nyemission på
årsstämman kommer 8 Mkr av Johan Stenmans lån att kvittas till
aktier. När emission är genomförd kommer låneskulden till Johan
Stenman att uppgå till 7,2 Mkr.

Granskning
Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets
revisorer.

Kommande rapporter
Rapport för kommande kvartal kommer att presenteras enligt följande:

Delårsrapport kvartal 3 - 20 november 2018

Bokslutskommuniké - 19 februari 2019

Styrelsens och verkställande direktörens försäkran
Styrelsen och verkställande direktören intygar att rapporten ger en
rättvisande bild av koncernens verksamhet, finansiella ställning och
resultat.

Sundbyberg den 27 augusti 2018

Exalt AB (publ)

Styrelsen och VD

Vid frågor om denna rapport, vänligen kontakta:

Bengt-Åke Älgevik, styrelseordförande
Tel: 070 873 18 38
bengt@algevik.com

Rapporten finns tillgänglig på www.exalt.se under Investor relations,
Rapporter

Exalt AB (publ)
Hallonbergsplan 5, 174 52 Sundbyberg
Tel: 08 619 84 00
www.exalt.se

Om Exalt AB (publ)
Exalt är genom dotterbolaget Exalt Network en helhetsleverantör av
kommunikationslösningar för företag, stadsnät, operatörer,
myndigheter och organisationer. Bolaget är ledande inom design,
installation, drift och underhåll av kommunikationsnät på såväl aktiv
som passiv nivå. Affärsidén baseras på att upprätthålla en stark
position på marknaden när det gäller hög kompetens, leveranskvalitet
och kostnadseffektivitet. Exalt är kvalitets- och miljöcertifierat
enligt ISO 9001/14001 och certifierat för Robust Fiber. Bolaget är
sedan 2005 noterat på Aktietorget (kortnamn EXALT). Se vidare
www.exalt.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/exalt/r/delarsrapport-januari--juni-2018,c2600947
http://mb.cision.com/Main/11547/2600947/897742.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.