Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-02-28

Eyeonid Group AB: Bokslutskommuniké 2021

Bokslutskommuniké 2021

Stockholm 2022-02-28

Bokslutskommuniké 2021

Oktober-december 2021 (Proforma Oktober-december 2021 (inkl.
exkl. Bolder)* Bolder)

 • Periodens nettoomsättning · Periodens nettoomsättning

uppgick till KSEK 2981 (KSEK 2 uppgick till KSEK 7278 (KSEK 2
470) 470)

 • EBITDA för perioden uppgick · EBITDA för perioden uppgick

till KSEK -842 (KSEK -5 826) till KSEK -6707 (KSEK -5 826)

 • Periodens resultat uppgick · Periodens resultat uppgick

till KSEK -55 805   (KSEK -8 till KSEK -51 328   (KSEK -8
609) 609)

 •    Resultat per aktie: SEK

-0,15 (SEK -0,07)

 •    Eget kapital per aktie:

SEK 0,21 (SEK 0,56)

Januari-december 2021 (Proforma exkl. Januari-december 2021 (inkl. Bolder)
Bolder)*

 • Periodens nettoomsättning uppgick · Periodens nettoomsättning uppgick

till KSEK 10764 (KSEK 5 848) till KSEK 17877 (KSEK 5 848)

 • EBITDA resultat före · EBITDA resultat före

omstruktureringskostnader KSEK- 19 734 omstruktureringskostnader KSEK- 26 665
(KSEK -20 165) (KSEK -20 165)

 • EBITDA för perioden uppgick till · EBITDA för perioden uppgick till

KSEK -20 756 (KSEK -20 165) KSEK -27 687 (KSEK -20 165)

 • Periodens resultat uppgick till · Periodens resultat uppgick till

KSEK -85 027 (KSEK -31 500) KSEK -85 027 (KSEK -31 500)

 • Resultat per aktie: SEK -0,25 (SEK

-0,24)

 •    Eget kapital per aktie: SEK 0,21

(SEK        0,56)

*I och med dotterbolaget Bolder Sweden AB:s konkurs den 25 januari 2022 har alla mellanhavanden med Boldergruppens verksamhet upphört, se avsnitt Finansiell översikt nedan. Eftersom Bolders verksamhet inte ingår Eyeonids verksamhet framåt presenteras en proforma resultaträkning för året exklusive Bolders verksamhet. Denna syftar endast till att ge en tydligare bild av kärnverksamheten och är inte koncernens officiella resultaträkning vilken innefattar Bolders verksamhet till och med 2021-12-31.  

Året i sammanfattning
Proforma exkl. Bolder* Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Helår 2021
Nettoomsättning (KSEK) 2 438 2 542 2 803 2 981 10 764
Tillväxt nettoomsättning 137% 136% 120% 21% 84%
(%)
Resultat före -5 825 -6 057 -8 032 -842 -20 756
avskrivningar (EBITDA)
(EBITDA exklusive (-5 825) (-6 057) (-4 427) (-842) (-19 734)
omstruktureringskostnader)

*I och med dotterbolaget Bolder Sweden AB:s konkurs den 25 januari 2022 har alla mellanhavanden med Boldergruppens verksamhet upphört, se avsnitt Finansiell översikt nedan. Eftersom Bolders verksamhet inte ingår Eyeonids verksamhet framåt baseras nyckeltalen på proforma resultaträkning för året exklusive Bolders verksamhet. Denna syftar endast till att ge en tydligare bild av kärnverksamheten och är inte koncernens officiella resultaträkning vilken innefattar Bolders verksamhet till och med 2021-12-31.  

Året i sammanfattning
Koncernen inkl. Bolder Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Helår 2021
Nettoomsättning (KSEK) 2 438 2 814 5 346 7 278 17 877
Tillväxt nettoomsättning 137% 149% 320% 195% 206%
(%)
Resultat före -5 825 -8 165 -6 990 -6 707 -27 687
avskrivningar (EBITDA)
(EBITDA exklusive (-5 825) (-8165) (-3385) (-6707) (-26 665)
omstruktureringskostnader)

Väsentliga händelser under perioden (oktober - december)

 • Den 14 oktober meddelades att styrelsen utsett Georg Tsaros till ny VD för Eyeonid Group AB.
 • Styrelsen för Eyeonid Group AB meddelade den 9 november beslut om en fullt garanterad nyemission, med företrädesrätt för befintliga aktieägare, om ca 26,1 MSEK före emissionskostnader. Emission var villkorad av godkännande vid extra bolagsstämma. Samma dag gick kallelse till extra bolagsstämma den 26 november 2021 ut.
 • Den 26 november hölls extra bolagsstämma i Stockholm. Stämman godkände styrelsens förslag om nyemission.
 • Den 26 november meddelades att EyeonID fördjupar sitt samarbete med Telenor koncernen via lansering genom Telenor Danmark.
 • Den 1 december meddelades att Topdanmark lanserar EyeonIDs ID-skyddslösning i samarbete med Skimsafe.
 • Den 17 december meddelades att styrelsen beslutat att lock-up i förvärvsavtalet av Bolder Sweden AB återtagits.
 • Den 22 december offentliggjordes utfallet i företrädesemissionen som genomfördes i december. Emissionen tecknades av befintliga aktieägare till 54,2%, resterande av garanter. I och med emissionen tillfördes Eyeonid Group AB ca 26,1 MSEK före emissionskostnader.

Väsentliga händelser under perioden (januari - september)

 • Den 11 januari inledde Masmovil kommersiell lansering i den spanska marknaden.
 • Den 15 mars meddelades att Eyeonid Group AB ingått avtal om att förvärva Bolder Sweden AB med tillhörande dotterbolag. Affären förutsatte godkännande av en extra bolagsstämma vars kallelse gick ut dagen efter, den 16 mars.
 • Den 23 mars lanserades EyeonIDs nya grafiska profil och webbplats.
 • Den 16 april hölls extra bolagsstämma i Stockholm, samtliga beslut fattades i enlighet med kallelsen och var enhälliga. I och med detta blev det klart att Eyeonid Group AB kommer att förvärva Bolder Sweden AB med tillhörande dotterbolag i enlighet med det avtal som tecknades den 15 mars.
 • I och med extra bolagsstämmans godkännande av förvärvet av Bolder Sweden AB den 16 april meddelades att teckningskurs för TO3 och TO4 fastställs till 1,15 SEK. I och med att förvärvet kommer betalas genom en riktad nyemission till en fastlagd kurs om 1,15 SEK kommer det att påverka teckningskursen för TO3 och TO4 i enlighet med dess villkor.
 • Den 20 april kallades aktieägarna till årsstämma 2021 den 21 maj 2021.
 • Den 6 maj tillträdde EyeonID samtliga aktier i Bolder Sweden AB.
 • Den 7 maj meddelades att Bolder och Unisport AS initierar gemensam utveckling inom befintligt samarbetsavtal mellan parterna.
 • Den 7 maj meddelades också att Bolder tecknat ett samarbetsavtal med det amerikanska företaget Stereolabs SAS.
 • Den 21 maj hölls årsstämma i Eyeonid Group AB i Stockholm. Det beslutades bland annat att välja Erik Hallberg till styrelsens ordförande samt styrelseledamöterna Filip Weintraub, Pontus Karsbo, Lena Lohajner-Lindberg och Carl Höglund.
 • Den 27 maj meddelades att Bolder ingår Proof of Concept (PoC) avtal med ett norskt museum för användning av Bolders kamera- och plattformslösning i offentliga miljöer.
 • Den 1 juni meddelades att utfallet av teckningsoption TO7 tecknades till ca 61,3 %, vilket innebar att Eyeonid Group AB tillfördes ca 10,5 MSEK före emissionskostnader.
 • Torsdagen den 17 juni höll EyeonID digital kapitalmarknadsdag.
 • Den 5 juli meddelades att den nederländska försäkringskoncernen Interpolis lanserar proaktivt ID-skydd baserat på EyeonID's ID-monitoreringslösningar.
 • Den 4 augusti meddelades att Eyeonid Group AB reviderar mål avseende kassaflöde i befintlig verksamhet inom ID-skydd.
 • Den 9 augusti tecknade Eyeonid Group AB avtal med en dansk telekomoperatör avseende lansering av ID-skyddslösningar i Danmark.
 • Den 24 augusti fattade styrelsen i Eyeonid Group AB beslut om genomförande av tilläggsköpeskillingen enligt det ingångna förvärvsavtalet. Tilläggsköpeskillingen erlades genom en riktad nyemission.
 • Den 30 augusti meddelades att Eyeonid Group AB ska omstruktureras för att skapa tillväxt med långsiktig och uthållig lönsamhet.
 • Den 24 september meddelade styrelsen att starta processen att genomföra en företrädesemission om cirka 25 MSEK med övertilldelningsutrymme om 5 MSEK. För detta meddelades att avtal ingåtts med G&W Fondkommission som finansiell rådgivare.
 • Den 28 september meddelade styrelsen att VD Patrik Ugander lämnar sitt uppdrag från och med 28 september och att Tomas Olsson, VD för Bolder Sweden AB, ersätter som tillförordnad VD.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 11 januari meddelades att Filip Weintraub lämnar Eyeonid Group ABs styrelse pga konfliktande intressen i hans investeringsportfölj.
 • Den 13 januari kallades till extra bolagsstämma den 1 februari 2022.
 • Den 17 januari meddelades att styrelsen i Eyeonid Group AB beslutat att upphöra med att finansiera Bolders verksamhet framåt. Anledningen var att Bolders verksamhet inte utvecklat sig i den takt som förväntat och att betydande risker identifierats kopplade till verksamheten.
 • Den 24 januari meddelades att Eyeonid Group Abs dotterbolag Bolder Sweden AB ansöker om konkurs. Skälet till beslutet var beskedet att moderbolaget Eyeonid Group AB skulle upphöra med vidare finansiering av Bolders verksamhet.
 • Den 1 februari hölls extra bolagsstämma. Samtliga beslut var i enlighet med kallelsen. 

VD-ord

Fjärde kvartalet kännetecknades av stora insatser från såväl personal som ledning och styrelse. Ett flertal osäkerhetsmoment rörande verksamheten behövde tas kontroll över, hanteras och struktureras, och strategiska överväganden fordrades genomgående. Samtidigt tyngdes kvartalet av omstruktureringskostnader som skapade tryck på likviditeten. Dessa fasas ut löpande fram till och med andra kvartalet 2022. Reservering av omstruktureringskostnader som belastade tredje kvartalet bidrog till ett proforma EBITDA resultat i fjärde kvartalet om KSEK -842 jämfört med KSEK -5 826 föregående år.

En total genomlysning av bolaget gjordes under perioden. Det resulterade bland annat i att fortsatt finansiering av Bolderstrukturen, som förvärvades under maj 2021, stoppades, vilket i sin tur ledde till att bolagsgruppen upphörde med sin verksamhet. Ett svårt men riktigt beslut som bidrog till en markant reducering av såväl risker som kostnader. Ny ledningsgrupp upprättades samtidigt som ett flertal tekniska och kommersiella fokusområden sattes.

Under perioden lades stort fokus på att färdigställa en uppgradering av Eyeonids plattform och lansering av det som internt går under namnet Dynamic Matches. En insats som ger ett flertal möjligheter när det kommer till bolagets datahantering och leveranser. Parallellt med och som resultat av detta, utformades en ny kommersiell struktur som introduceras och testas mot olika kundgrupper under första kvartalet 2022.

Bolaget står idag med två starka plattformar; Intelligenceplattformen som ligger till grund för Eyeonids ID-säkerhetstjänster, med kapacitet att ta sig an diverse andra komplexa vertikaler över tid, samt NLP-plattformen under EyeonTEXT som betraktas som en oslipad diamant och där arbetet med dess kommersialisering kommer intensifieras under kommande kvartalen. För att säkra bolagets fortsatta utveckling kommer bolagets styrelse och ledning, som kommunicerat i VD uppdatering den 14 februari, att inom sitt mandat och ansvar arbeta för att säkra det rörelsekapital som kommer att krävas.

Syftet har uteslutande varit att skapa de bästa förutsättningarna för Eyeonid och dess aktieägare.

Insatserna är höga, likaså de potentiella vinsterna.

Vi är tacksamma för vår personals, våra aktieägares, samt våra partners stöd under perioden.

Med vänlig hälsning,

Georg Tsaros,

VD, Eyeonid Group AB

Verksamheten

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketer...

Författare Cision