Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-18

Fastighets AB Trianon: Kallelse till årsstämma i Trianon

Aktieägarna i Fastighets Aktiebolaget Trianon (publ) kallas till
årsstämma onsdagen den 17 juni 2020 klockan 16.00 på Restaurang
Bastards innergård, Mäster Johansgatan 11 i Malmö.

Rätt till deltagande
Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska dels vara införd i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 11 juni
2020, dels anmäla sig hos bolaget senast torsdagen den 11 juni 2020.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste registrera
aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan registrering,
som kan vara tillfällig, måste vara verkställd torsdagen den 11 juni
2020, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste
underrätta förvaltaren.

I bolaget finns totalt 36 465 500 aktier, varav 1 521 118 A-aktier och
34 944 382 B-aktier, som totalt berättigar till 5 015 556,2 röster.
Bolaget innehar inga egna aktier.

Anmälan
Anmälan om deltagande i stämman kan ske skriftligen till Fastighets
Aktiebolaget Trianon (publ), Västra Kanalgatan 5, 211 41 Malmö (märk
kuvertet "årsstämma"), via telefon 040-611 34 00 eller via e-post
till info@trianon.se. Vid anmälan ska anges namn,
person-/organisationsnummer, aktieinnehav, telefonnummer dagtid samt,
i förekommande fall, uppgift om antal biträden (högst två) som avses
medföras vid stämman.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig daterad
fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska
bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande som utvisar
behörig firmatecknare för den juridiska personen bifogas. Fullmakten
i original samt eventuellt registreringsbevis eller motsvarande bör i
god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angiven adress.
Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida, www.trianon.se,
och sänds till aktieägare som begär det.

Information med anledning av coronaviruset
Mot bakgrund av coronaviruset och Folkhälsomyndighetens
rekommendationer vill Trianon uppmana aktieägare att använda sig av
möjligheten att företrädas av ombud eller förhandsrösta (se nedan),
istället för att närvara fysiskt vid årsstämman, detta för att minska
risken för smittspridning. VD:s anförande kommer att sändas på
www.trianon.se och även finnas tillgängligt på webbplatsen i
efterhand. Ingen mat eller dryck kommer att erbjudas på stämman.
Eventuella frågor som aktieägare vill ha besvarade kan med fördel
skickas in till bolaget före stämman på info@trianon.se.

Förhandsröstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på
förhand. Trianon uppmanar aktieägarna att använda den möjligheten i
syfte att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid
stämman. Vid förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas.
Formuläret finns tillgängligt på www.trianon.se. En aktieägare som
utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt
anmäla sig till stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller som
anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara Trianon tillhanda senast torsdagen
den 11 juni 2020. Det ifyllda formuläret ska skickas till den
postadress eller e-postadress som anges under rubriken "Anmälan"
ovan. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis
eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller
om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse
förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker
är rösten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av
förhandsröstningsformuläret.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Godkännande av dagordning

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

8. Verkställande direktörens redogörelse

9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

10. Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

12. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

14. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor

a) omval av Olof Andersson

b) omval av Viktoria Bergman

c) omval av Mats Cederholm

d) omval av Boris Lennerhov

e) omval av Elin Thott

f) omval av Sofie Karlsryd (suppleant)

g) omval av Ebba Leijonhufvud (suppleant)

h) nyval av Jens Ismunden

i) nyval av Axel Barchan

j) omval av Mats Cederholm (styrelseordförande)

k) omval av Mazars SET Revisionsbyrå AB

l) nyval av Rasmus Grahn (personlig medrevisor)

15. Beslut om valberedning

16. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

17. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande

18. Avslutning

BESLUTSFÖRSLAG

Utdelning (punkt 10)

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning
lämnas samt att bolagets ansamlade medel överförs i ny räkning.

Styrelse m m (punkterna 2, 12-14)

Valberedningen, som består av Torbjörn Granevärn (Olof Andersson
Förvaltnings AB), ordförande, Jan Barchan (Briban Invest AB), Malin
Ruijsenaars (AB Grenspecialisten) samt styrelseordförande Mats
Cederholm, föreslår, mot bakgrund av att Jan Barchan avböjt omval,
följande:

·
att Mats Cederholm ska utses till bolagsstämmans ordförande,

· att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter med två
suppleanter,

· att styrelsearvode ska utgå med totalt 1 000 000 kronor, varav
styrelsens ordförande ska erhålla 250 000 kronor, övriga ledamöter
som inte är anställda i bolaget ska erhålla 125 000 kronor vardera
samt att styrelsesuppleanterna ska erhålla 62 500 kronor vardera,

·
att Olof Andersson, Viktoria Bergman, Mats Cederholm, Boris Lennerhov
och Elin Thott omväljs till ordinarie styrelseledamöter, att Sofie
Karlsryd och Ebba Leijonhufvud omväljs till styrelsesuppleanter samt
att Jens Ismunden och Axel Barchan väljs till nya styrelseledamöter,

· att Mats Cederholm omväljs till styrelseordförande,
· att bolaget ska ha två revisorer, utan suppleanter,
· att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning inom
ramen för offert, och

· att Mazars SET Revisionsbyrå AB omväljs till bolagets revisor för
tiden intill slutet av nästa årsstämma, varvid avsikten är att Anders
O Persson ska vara huvudansvarig revisor, samt att Rasmus Grahn väljs
som ny revisor (personlig medrevisor till Anders O Persson).

Jens Ismunden, född 1976, Magister företagsekonomi vid Lunds
universitet, är verksam som Senior Advisor för AB Grenspecialisten
och RoosGruppen AB. Styrelseledamot i Lendify AB. Jens Ismunden
innehar 1 350 B-aktier i Trianon.

Axel Barchan, född 1993, Ek. kand. vid Lunds universitet, tidigare
verksam inom investment banking på Carnegie. Axel är styrelseledamot
och verksam i Briban Invest AB, styrelseledamot i Utvecklings AB
Laburnum och Nok9 AB. Axel Barchan innehar 13 900 B-aktier i Trianon.

Förslaget avseende revisorer överensstämmer med revisionsutskottets
rekommendation.

För ytterligare information om de föreslagna styrelseledamöterna, se
valberedningens förslag som finns tillgängligt på bolagets hemsida
(http://www.trianon.se).

Valberedning (punkt 15)
Valberedningen föreslår att årsstämman uppdrar åt styrelsens
ordförande att, baserat på ägandet i slutet av september månad 2020,
sammankalla en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt
en representant för var och en av de tre största aktieägarna i
bolaget. Om någon av de tre största aktieägarna väljer att avstå från
sin rätt att utse en ledamot av valberedningen övergår rätten till
den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största
aktieinnehavet. Valberedningen ska kvarstå till dess nästa
valberedning har utsetts. För det fall en ledamot av valberedningen
inte längre representerar någon av de tre största aktieägarna i
bolaget får valberedningen entlediga ledamoten. För det fall en
ledamot av valberedningen avgår eller entledigas, får valberedningen
utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta
sådan ledamot. Valberedningen ska utföra vad som åligger
valberedningen enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 16)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande
följande. Trianon ska erbjuda marknadsmässiga ersättningsnivåer och
anställningsvillkor som möjliggör att kunna rekrytera och behålla
ledande befattningshavare med hög kompetens och kapacitet att nå
uppställda mål. Ersättningen till den verkställande direktören och
övriga ledande befattningshavare får utgöras av fast lön,
pensionsförmåner och övriga förmåner. Styrelsens förslag till
ersättningsriktlinjer överensstämmer i sak med tidigare års
ersättningsprinciper, men är mer detaljerade än tidigare på grund av
nya lagkrav.

Emissionsbemyndigande (punkt 17)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för
styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller
flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna,
besluta om emission av nya aktier. Sådant emissionsbeslut ska även
kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller annat
villkor. Bemyndigandet får inte utnyttjas i större utsträckning än
att totalt högst 2 100 000 aktier ges ut. Syftet med bemyndigandet är
att möjliggöra förvärv samt finansiering, kommersialisering och
utveckling av bolagets projekt.

___________________

H...

Författare Cision News