Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-28

Ferronordic AB: Kallelse till årsstämma i Ferronordic AB (publ)

Aktieägarna i Ferronordic AB (publ) ("Bolaget") kallas till årsstämma
den 25 juni 2020.

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av
COVID-19-pandemin kommer Bolagets årsstämma 2020 att hållas utan
fysiskt deltagande i enlighet med lagen (2020:198) om tillfälliga
undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och
föreningsstämmor. Eftersom det inte kommer att finnas något möte med
möjlighet att rösta fysiskt eller ställa frågor till
bolagsrepresentanter uppmanar Ferronordic AB aktieägare att delta
genom förhandsröstning via post eller e-mail.

Då någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom
ombud inte kommer att hållas, kommer det heller inte finnas möjlighet
att ställa några frågor vid stämman. Frågor gällande Bolagets och
dess dotterbolags verksamhet kan dock ställas på förhand genom att
frågor sänds per post adresserad till Ferronordic AB, Box 5855, 102
40 Stockholm eller via e-mail to AGM@ferronordic.com, senast 15 juni
2020. Styrelsens ordförande och Bolagets VD kommer att besvara sådana
frågor från aktieägare och svaren publiceras på Bolagets hemsida
www.ferronordic.com den 20 juni 2020. En presentation av VD kommer
också att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida runt 10 juni.2020.

Aktieägare som vill delta i stämman måste vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 18 juni 2020 samt anmäla
sitt deltagande till Bolaget genom att avge en förhandsröst genom att
sända ett ifyllt formulär för förhandsröstning som finns tillgänglig
på Bolagets hemsida (www.ferronordic.com) till Ferronordic AB, Box
5855, 102 40 Stockholm eller via e-mail till AGM@ferronordic.com
senast 17.00 CET onsdag 24 juni 2020.

Förhandsröstning sker genom markering av svarsalternativen JA eller
NEJ vid varje beslutspunkt för vilket aktieägaren avser att rösta.
För att avstå från att rösta i ett ärende lämnas rutan omarkerad.
Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i
något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan
ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en
ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma för beslut i ett
visst ärende ska äga rum om stämman beslutar om det eller om ägare
till minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget begär det.

Information om de vid stämman fattade besluten offentliggörs den 25
juni 2020 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Vidare information och instruktioner finns tillgängliga i kallelsen
till årsstämma och i formuläret för förhandsröstning tillgängliga på
Bolagets hemsida (www.ferronordic.com).

Förslag till dagordning

Ärenden:

1. Val av ordförande
2. Justering av röstlängden
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av justeringsmän
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

7. Fråga om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

8. Beslut om fördelning av de till stämmans förfogande stående
vinstmedlen

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören

10. Bestämmande av det antal styrelseledamöter som skall väljas av
stämman

11. Fastställande av arvode åt styrelsens ledamöter samt revisor
12. Val av styrelse
13. Val av styrelseordförande
14. Val av revisor
15. Beslut om valberedningen
16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
17. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram baserat på av Bolaget
emitterade teckningsoptioner

18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Beslutsförslag

Punkt 1: Valberedningen inför årsstämman, bestående av Jörgen Olsson,
företrädande Skandinavkonsult i Stockholm AB, Fredrik Liedholm,
företrädande Scandsib Group Ltd, Per-Olof Eriksson, företrädande
aktieägare som är anställda i koncernen, och Jan Dworsky,
företrädande Swedbank Robur, föreslår Staffan Jufors som ordförande
vid stämman.

Punkt 2: Den röstlängd som föreslås godkänd under denna punkt på
dagordningen är den röstlängd som upprättats av Euroclear Sweden AB
på uppdrag av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna
förhandsröster och kontrollerats och tillstyrkts av
justeringspersonerna.

Punkt 4: Personer att jämte ordföranden justera protokollet föreslås
separat 4 juni 2020 på Bolagets hemsida (www.ferronordic.com).
Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera
röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i
stämmoprotokollet.

Punkt 8: Utdelningsbara medel som står till bolagsstämmans förfogande
uppgår till 239 850 957 kr. Mot bakgrund av rådande marknadsosäkerhet
och för att ytterligare säkerställa Bolagets motståndskraft mot
fortsatta störningar under en längre tid, föreslår styrelsen att
ingen utdelning utbetalas och att hela beloppet balanseras i ny
räkning.

Punkt 10: Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter
förblir sex ledamöter utan suppleanter.

Punkt 11: Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande
tillerkänns ett arvode om 600 000 kr och att övriga styrelseledamöter
förutom Lars Corneliusson tillerkänns ett arvode om 300 000 kr
vardera. Sammanlagt styrelsearvode uppgår till 1 800 000 kr. Inget
särskilt arvode utgår avseende arbete i styrelsens utskott.
Valberedningen föreslår vidare att arvode åt revisor utgår enligt
avtal mellan Bolaget och KPMG AB.

Punkt 12: Valberedningen föreslår omval av Annette Brodin Rampe,
Magnus Brännström, Lars Corneliusson, Erik Eberhardson, Håkan
Eriksson och Staffan Jufors. Presentationer av de föreslagna
styrelseledamöterna finns på Bolagets webbplats: www.ferronordic.com
(http://www.ferronordic.ru).

Punkt 13: Valberedningen föreslår omval av Staffan Jufors som
styrelsens ordförande.

Punkt 14: Valberedningen föreslår omval av KPMG AB som Bolagets
revisor för perioden till nästa årsstämma.

Punkt 15: Valberedningen föreslår att stämman antar följande principer
avseende Bolagets valberedning.

Valberedningen består av fyra ledamöter. Styrelsens ordförande skall
vid utgången av tredje kvartalet 2020 kontakta de fyra största
identifierade aktieägarna och uppmana dem att utse sin representant
till valberedningen. Aktieägare som är anställda i koncernen anses i
detta hänseende som en aktieägare. Avstår en aktieägare från sin rätt
att utse ledamot övergår rätten att utse ledamot till närmast
följande största aktieägare (förutsatt att denne inte redan utsett
eller har rätt att utse ledamot). Om ledamot avgår skall den
aktieägare som utsåg den avgående ledamoten ombes utse ny ledamot.
Valberedningens ordförande skall vara den ledamot som utsetts av den
största aktieägaren (om valberedningen inte överenskommer annat).

Valberedningen skall verka i samtliga aktieägares intresse. I
valberedningens uppgifter skall ingå att utvärdera styrelsens
sammansättning och arbete samt att lämna förslag till bolagsstämman
avseende:

· Val av ordförande vid årsstämman,
· Antal styrelseledamöter,
· Val av styrelse och styrelseordförande,
· Val av revisor (i samarbete med styrelsens revisionsutskott),
· Arvode till styrelsen, styrelseutskott och revisor, samt
· Valberedning inför nästa årsstämma.

Valberedningens mandattid gäller tills ny valberedning konstituerats.
Sker väsentliga ägarförändringar under valberedningens mandattid
skall valberedningen tillse att ny större aktieägare bereds plats i
valberedningen. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras
senast sex månader före årsstämman.

Valberedningens ledamöter uppbär ingen ersättning från Bolaget men får
erhålla ersättning för skäliga utlägg.

Punkt 16: Styrelsen föreslår att stämman antar följande riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare:

Dessa riktlinjer avser ersättning och andra anställningsvillkor för
Ferronordics ledningsgrupp. Riktlinjerna gäller för anställningsavtal
som ingås efter att riktlinjerna godkänts av bolagsstämman och
ändringar i befintliga avtal som görs därefter.

Grundläggande principer

Ersättning till ledningen baseras på gällande marknadsvillkor på de
marknader där Ferronordic verkar. Ersättning ska även vara
konkurrenskraftig i syfte att attrahera och behålla kompetenta
ledningspersoner.

Fasta ersättningar

Fasta ersättningar fastställs individuellt baserat på de kriterier som
angetts ovan samt den enskilde ledningspersonens ansvarsområde och
prestation. Ledningspersoner bosatta i utlandet med lön i rubel eller
annan lokal valuta kan få sin fasta ersättning justerad för att
reflektera valutakursförändringar.

Rörliga ersättningar

Utöver fast ersättning kan ledningen erhålla rörlig ersättning. Rörlig
ersättning betalas vid uppfyllande av förutbestämda och mätbara
prestationskriterier, i första hand baserat på utvecklingen för hela
koncernen och/eller del av koncernens verksamhet som ledningspersonen
i fråga ansvarar. Rörlig ersättning för såväl VD som övriga
ledningspersoner får inte överstiga 100% av den fasta ersättningen.

LTI-program

Bolaget har möjlighet att införa ett incitamentsprogram för anställda
i ledningsfunktioner i Bolaget samt dess dotterbolag baserat på
aktier eller teckningsoptioner enligt separat beslut.

Andra förmåner

Ledningspersoner har rätt till sedvanliga icke-monetära förmåner,
såsom tjänstebil och sjukvårdsförsäkring. Därutöver kan tjänstebostad
och andra förmåner erbjudas i enskilda fall, såsom ersättning för
bostad och skola för utlandsboende ledningspersoner.

Pensionsersättningar

Utöver sådana pensionsförmåner som ledningen har rätt till enligt lag
får ledningspersoner erbjudas pensionsförmåner som är
konkurrenskraftiga i det land där personen i fråga är eller har varit
bosatt eller till vilket personen har en väsentlig anknytning.
Pensionsplaner skall vara premiebaserade utan garanterad
pensionsnivå.

Avgångsvederlag

Avgångsvederlag ska inte överstiga 12 månader.

Styrelsens beredning av och beslutsfattande i samband med ärenden som
gäller ledningens löner och andra anställningsvillkor

Ersättningsutskottet ansvarar för att:

1. bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper,
ersättningar och andra anställningsvillkor för ledningen,

2. uppfölja och utvärdera pågående och under året avslutade program
för rörliga ersättningar för ledningen,

3. uppfölj...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.