Du är här

2018-02-09

Fingerprint Cards AB: Bokslutskommuniké januari - december 2017

Kostnadsanpassning och omfokusering * Förändrade marknadsförutsättningar för kapacitiva fingeravtryckssensorer
till smartphones
* Åtgärdsprogram initierat för att förbättra lönsamheten
* FoU-resurser styrs än mer om till nya, framväxande biometrimarknader
* Kassaposition om 920 Mkr
* Rörelseresultatet i det fjärde kvartalet exklusive jämförelsestörande
poster uppgick till -9,9 Mkr
* Avsättningar till inkuransreserv om 121,9 Mkr under 2017, har påverkat
bruttomarginalen med 4 procentenheter

Fjärde kvartalet 2017

* Intäkterna uppgick till 615,3 Mkr (1 618,7), en minskning med 62 procent
jämfört med fjärde kvartalet 2016
* Bruttomarginalen uppgick till 21 procent (44)
* Rörelseresultatet visar förlust om 40,6 Mkr (vinst: 520,0) och en negativ
rörelsemarginal om -7 procent (32)
* Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,05 Kr (1,35)
* Kassaflödet från den löpande verksamheten var negativt 1,7 Mkr (positiv
186,0)

Januari - december 2017

* Intäkterna uppgick till 2 966,0 Mkr (6 638,3), en minskning med 55 procent
jämfört med 2016
* Bruttomarginalen uppgick till 33 procent (48)
* Rörelseresultatet uppgick till 154,6 Mkr (2 578,5) och rörelsemarginalen
minskade till 5 procent (39)
* Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,38 Kr (6,40)
* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 376,9 Mkr (1 130,3)
* Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret
2017

Vd-kommentar

Kostnadsanpassning och omfokusering

Förändrade marknadsförutsättningar

2017 var ett utmanande år med minskad efterfrågan och resultat. Jag är dock
nöjd med att vår soliditet uppgick till 66 procent vid slutet av 2017, och
vår kassaposition om 920 Mkr. Vårt resultat i det fjärde kvartalet påverkades
av en tilltagande förändring av marknadsförutsättningarna för kapacitiva
fingeravtryckssensorer för smartphones. Vi verkar i en tuff marknad med hög
konkurrens, men jag är besviken på vinstutvecklingen för helåret och det
fjärde kvartalet. Rörelseresultatet om -41 Mkr i det fjärde kvartalet
inkluderar poster av engångskaraktär, men det underliggande rörelseresultatet
om -10 Mkr är absolut inte tillfredsställande. För att långsiktigt förbättra
lönsamheten har vi lanserat ett flertal aktiviteter som kommer att ge effekt
med början i det andra kvartalet 2018.

Marknaden för kapacitiva sensorer för smartphones utgör huvuddelen av vår
affär. Vår marknadsandel i OEM-ledet, exklusive Apple, uppgick till cirka 40
procent för helåret 2017. Denna marknad har mycket snabbt utvecklats till en
mogen massmarknad med ökande konkurrens och fallande priser. Ett påtagligt
skifte i vår produktmix under det andra halvåret bidrog också till ett
minskat genomsnittligt försäljningspris. Även smartphones i premiumsegmentet
utrustas i allt större utsträckning med mindre och billigare sensorer.
Sammantaget minskade det genomsnittliga försäljningspriset för våra produkter
med cirka 30 procent under 2017.

Enligt flera externa bedömare minskade leveranserna av smartphones på den
kinesiska marknaden något jämfört med 2016. Vår bedömning är att
marknadsläget på den kinesiska smartphonemarknaden har mattats av ytterligare
under det fjärde kvartalet och vi förutser att vår försäljning kommer att
fortsätta försvagas under det första kvartalet 2018. Denna utveckling har
lett till en pågående konsolidering i hela värdekedjan.

Vi förväntar oss att marknaden för fingeravtryckssensorer för smartphones,
mätt i värde, kommer att minska under 2018. Jag vill understryka att vår
ambition är att behålla en ledande position inom smartphones, samtidigt som
vi flyttar tyngdpunkten i våra investeringar mot nya framväxande
biometrimarknader.

2018 - ett år av omställning för Fingerprints

Som tidigare kommunicerat initierade vi i början av 2018 ett omfattande
åtgärdsprogram för att anpassa företagets kostnadsbas till de rådande
marknadsförutsättningarna, och för att trygga företagets långsiktiga
utveckling och framgång. Som ett led i detta kommer vi att reducera
personalstyrkan med cirka 185 tjänster, och även minska våra externa
kostnader. Åtgärderna uppskattas innebära kostnadsbesparingar om cirka 360
Mkr under 2018, med genomslag i det andra kvartalet. På samma gång styr vi om
resurser för att säkerställa att vi har tillräckligt fokus på nya
tillväxtområden och att organisationen är anpassad för att framgångsrikt
konkurrera på en expanderande global biometrimarknad.

Samtidigt som vi ser en betydande potential för våra sensorer inom nya
användningsområden, vilket kommer att skapa framtida tillväxt, kommer det att
ta tid innan vi når signifikanta affärsvolymer utanför vår kärnaffär inom
smartphones.

Vår affär inom kapacitiva fingeravtryckssensorer för smartphones stod för ca
95 procent av vår totala omsättning under 2017. Vi fortsätter att flytta
tyngdpunkten i våra investeringar mot nya biometrimarknader med målsättningen
att nya områden ska stå för cirka 10 procent av omsättningen under 2018.

FoU-investeringar med fokus på nya, framväxande biometrimarknader

Cirka 50 procent av våra FoU-investeringar är redan kopplade till initiativ
som syftar till att utveckla nya biometriska teknologier och att expandera
inom nya lovande tillämpningsområden i olika branscher. Våra
utvecklingsinitiativ handlar både om nya tillämpningar för vår befintliga
teknologi och om att utveckla lösningar baserade på nya biometriska
modaliteter. Jag bedömer att det område som har störst potential de närmsta
åren är biometriska smarta kort. Storleken på den globala kortmarknaden, i
kombination med de stora fördelar som finns med att implementera biometrisk
autentisering inom betalningsområdet, gör att smarta kort har alla
förutsättningar att utvecklas till nästa biometriska massmarknad.
Fingerprints har väl etablerade samarbeten med flera av de största
korttillverkarna, till exempel IDEMIA och Gemalto (via Zwipe). Under
kvartalet startade vi även ett samarbete med NXP Semiconductors i samband med
deras nya kontaktlösa teknologiska genombrott för fingeravtryck-på-kort.

Även om det kommer att dröja innan vi når kommersiella volymer, finns tydliga
tecken på att marknaden för biometriska kort slutligen är på väg att ta fart,
med flera genomförda och planerade marknadstester. I början av 2018
tillkännagav vi till exempel ett samarbete med Visa i samband med det första
marknadstestet av kontakt- och kontaktlösa biometriska betalkort i USA. Dessa
tester är en viktig del i att utvärdera och kvalificera olika system för
nästa steg i processen, det vill säga de stora kortvarumärkenas certifiering
av den tekniska lösningen. Detta blir en mycket viktig milstolpe och kan
innebära att en helt ny volymmarknad skapas för Fingerprints biometriska
lösningar.

Vi ser också en påtaglig ökning av intresset för biometriska lösningar inom en
rad andra områden där säker och användarvänlig autentisering är viktigt, inte
minst i fordonsindustrin där biometri, till exempel i form av irisskanning,
kan bidra till att leverera individanpassad funktionalitet som ökar
säkerheten och bekvämligheten. Vårt nyligen offentliggjorda strategiska
samarbete med Gentex, en ledande teknikleverantör till fordonsindustrin, är
baserat på vår irisigenkänningsteknologi ActiveIRIS®. Detta är ett konkret
exempel på vår strategi att bredda vår biometriska teknikportfölj.

När vi nu går in i 2018 minskar vi vår organisation och fortsätter att ställa
om verksamheten mot nya områden. Jag vet att detta kommer att innebära svåra
förändringar för många av våra medarbetare, men anpassningen är nödvändig för
att värna vår konkurrenskraft. Jag vill rikta ett tack till alla anställda
för ert hårda arbete och engagemang under ett utmanande 2017.

Christian Fredrikson, vd

Idag klockan 09:00 CET presenterar Fingerprints vd Christian Fredrikson
rapporten tillsammans med CFO Hassan Tabrizi i en kombinerad webbsändning och
telefonkonferens. Presentationen sker på engelska.

Rapporten kommer att finnas tillgänglig
https://corporate.fingerprints.com/finansiell-info/finansiella-rapporter/

Webbsändningen och presentationsmaterialet finns tillgänglig
https://engage.vevent.com/rt/fingerprints/index.jsp?seid=118

För analytiker och media: Telekonferensen nås via +44 (0) 1452 560 304
(internationella deltagare) eller
08-506 921 86 (svenska deltagare). V.g. uppge konferens-ID 7459118.

-----------------------------------------------------------------------------------
| För information, vänligen kontakta:Christian Fredrikson, vd |
| |
| |
| |
|Hassan Tabrizi, CFO |
| |
| |
| |
|Investor Relations: |
|+46(0)10-172 00 10 |
|investrel@fingerprints.com |
| |
| |
| |
| |
|Press: |
|+46(0)10-172 00 20 |
|press@fingerprints.com |
| |
| |
| |
| |
|Denna information är sådan information som Fingerprint Cards AB är skyldigt |
|att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen |
|lämnades för offentliggörande den 9 februari 2018 kl. 07:00 CET. |
| Om Fingerprints |
|Fingerprint Cards AB, Fingerprints, är det ledande globala biometribolaget med |
|svenska rötter vars mission är att leda utvecklingen av biometrisk |
|interaktion som möjliggör individens bekvämlighet och integritet. Nyt...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.