Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-17

Footway Group AB: Footway planerar riktad nyemission om upp till 400 msek

Detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller
indirekt, i eller till, aktieägare i Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA eller i något annat
land där distribution av detta pressmeddelande skulle strida mot
tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare
handlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan
åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Footway Group AB ("Footway") har idag offentliggjort att Footway
lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Sportamore
AB ("Sportamore") att förvärva samtliga aktier i Sportamore
("Erbjudandet"). Vid fullföljande av Erbjudandet kommer Footway att
genomföra en riktad nyemission av B-aktier i Footway om upp till 400
miljoner kronor.

Emissionslikviden från den riktade nyemissionen ska primärt användas
till det kontantvederlag som Footway erbjudit sig att erlägga i
Erbjudandet. Den riktade nyemissionen kommer att genomföras till en
teckningskurs om 21 kronor per nyemitterad B-aktie i Footway. Då den
riktade nyemissionen är kopplad till Erbjudandet kommer nyemissionen
endast att genomföras förutsatt att Erbjudandet fullföljs.

Den riktade nyemissionen är täckt av bindande teckningsåtaganden till
ett belopp om 350 miljoner kronor. Bland de som ingått
teckningsåtaganden finns Rutger Arnhult via bolag, Svea Ekonomi AB
(publ), Stiftelsen Industrifonden och Altocumulus.

Det känns roligt att kunna gå ut med den här nyheten och intresset har
varit väldigt stort. Extra positivt att Svea Ekonomi med sin
entreprenöriella anda och sin position som en innovativ bank väljer
att åta sig att delta i den föreslagna emissionen samt att vi har
fortsatt uppbackning från de som känner oss bäst, våra större
befintliga ägare", säger Daniel Mühlbach, Footways VD.

Footway avser att inom kort kalla till en extra bolagsstämma att
hållas den 10 mars 2020 för att bemyndiga styrelsen att besluta om
den riktade nyemissionen. Aktieägare i Footway, som tillsammans
representerar cirka 85 procent av rösterna och cirka 82 procent av
aktierna i Footway, har förbundit sig att vid den extra bolagsstämman
rösta för det föreslagna bemyndigandet.

För ytterligare information

Daniel Mühlbach, VD
Email: daniel.muhlbach@footway.com
Mobil: 073-533 65 45

Susanne Cederström, IR
Email: ir@footway.com
Mobil: 073-526 60 98

Om Footway
Footway grundades 2010 för att påskynda hur internets transparens gör
kundernas värderingar inom kvalitet, pris och miljö avgörande för
framtidens produktutveckling. Footway är en e-handelsplattform som
möjliggör diskussion och engagemang mellan konsumenter. Syftet med
plattformen är att samla och synliggöra konsumenternas kollektiva
behov, värderingar och insikter för att hjälpa leverantörer att
tillverka bättre produkter som gynnar alla. För att möjliggöra snabb
tillväxt arbetar Footway med globala strukturer, crowdsourcing och
hög grad av automatisering. Footway har idag 34 anställda med kontor
i Stockholm och centrallager i Helsingborg. Bolaget hade under 2019
intäkter om 991 msek motsvarande en årstillväxt om 30,4 procent. EBIT
för helåret 2019 uppgick till 14,8 msek.

Footways aktier är listad på Nasdaq First North Growth Market med
kortnamn FOOT B och FOOT PREF. Erik Penser Bank AB är Certified
Adviser och nås på 08-463 83 00 eller via email:
certifiedadviser@penser.se. Mer information om bolaget finns på
footway.se/investors (https://www.footway.se/investors.html)

Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg för
offentliggörande den 17 februari 2020 08:00 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/footway-group-ab/r/footway-planerar-riktad-ny...
https://mb.cision.com/Main/12671/3036865/1195134.pdf

Författare Cision News