Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-09-22

Företrädesemission i AB Igrene

I avvaktan på kapitalanskaffning genom nyemission har Igrene sålt den kärnborrigg man ägt och som använts för att lokalisera lämpliga platser för produktionshål inom Morafältet. Nu har styrelsen också beslutat om en företrädesemission att genomföras i november månad innevarande år.

Emissionsvillkor

Styrelsen har idag beslutat att genomföra en nyemission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Varje unit består av fyra aktier och en teckningsoption TO2.

Varje ingående teckningsoption TO2 medför rätt att teckna en ny aktie till kursen 2,75 kr fram till den 10 juni 2024 enligt särskilt schema. TO2 kommer efter emissionen att upptas till handel.

Varje på avstämningsdagen den 9 november 2021 innehavd aktie ger en uniträtt. Det krävs fyra uniträtter för att teckna en unit. Teckningskursen per unit är 4 kr.

Teckningsperioden löper från och med den 12 till och med den 26 november 2021. Handel med uniträtter sker från och med den 12 till och med den 23 november 2021.

Igrene kommer vid full teckning att utöka antalet aktier med 22 524 220 stycken, och tillföras 22,5 Mkr före emissionskostnader. Efter emissionen uppgår då antalet aktier till 45 048 440 aktier, och aktiekapitalet till 4 504 844 kr. Härutöver kommer totalt 6 731 055 nya aktier att fram till 2024 kunna tecknas vid fullt utnyttjande av TO2 och den tidigare utgivna TO1, vilket skulle medföra ytterligare kapitaltillskott om totalt 18,5 Mkr.

Nyemissionen kommer att omfattas av teckningsförbindelser, och kan även komma att omfattas av garantier. Förväntade emissionskostnader och omfattningen av förhandsutfästelser kommer att redovisas närmare inför teckningsperiodens inledning.

Bakgrund och motiv

Igrene har funnit metangas av hög kvalitet i några av de områden som Bolaget undersökt. I ett av dessa områden bedöms tillgången på gasen så riklig att Igrenes styrelse funnit det motiverat att ansöka om tillstånd enligt Minerallagen och Miljöbalken för kommersiell utvinning av denna gas inom ett område sydväst om Mora centralort, Morafältet.

Avnämare av gasen kommer att utgöras av företag i Mellansverige inom en radie om femton mil från Mora och som sedan länge är beroende av flytande naturgas. Idag utvinns denna gas utomlands, främst i Ryssland och Nordsjön. De positiva effekterna på bla miljö, säkerhet och industriell självförsörjningsförmåga som uppstår när Igrene kan inleda kommersiella leveranser av inhemskt producerad naturgas torde vara lätta att inse.

Igrene har även inlett ett strategiskt samarbete med det kanadensiska företaget Proton Technology, som utvecklat en teknik för att spjälka upp metangasen redan i berggrunden. Härvid transporteras ren vätgas upp till markytan medan koldioxiden stannar kvar i underjorden.

 Igrene har emellertid erfarit att tillståndsgivande myndigheter och politiska beslutsfattare ännu inte insett den mycket viktiga nationella resurs som den svenska metangasen kan utgöra inför omställningen till ett fossilfritt samhälle. Denna senfärdighet och bristande insikt har medfört att Igrenes ansökningar om vissa myndighetstillstånd avslagits eller fördröjts. Igrene har tvingats överklaga beslut och i vissa fall påpeka uppenbara felhanteringar av pågående ärenden, vilket vid flera tillfällen under Igrenes historia påverkat Bolagets operativa och finansiella planering.

I syfte att minska de politiska riskerna och oförutsägbarheten i processerna har Igrene under hösten 2021 inlett åtgärder för att öka förståelsen hos myndigheter och politiker. Det är styrelsens bedömning att denna kampanj kommer att ge positiva resultat för Bolagets verksamhet redan under innevarande år. För att minska eventuella frågeställningar kring Igrenes fortsatta finansiering väljer styrelsen att fatta emissionsbeslutet i god tid före teckningsperioden.

Det är styrelsens uppfattning att Igrenes verksamhet omfattar mycket stora potentiella värden i såväl kommersiella som miljömässiga termer, och att fortsatta satsningar är klart motiverade förutsatt ökad förståelse för Igrenes verksamhet hos vissa instanser.  Medlen från nyemissionen kommer att användas för följande åtgärder:

- fortsatt arbete med att erhålla tillstånd för utvinning av metangas i kommersiell skala,
- förbereda konkreta försök med utvinning av vätgas utan utsläpp av koldioxid,
- fortsatt informationsverksamhet om fördelarna med inhemskt och miljöanpassat tillvaratagande av Siljansringens metanfyndigheter,
- fortsatta fältarbeten och fördjupning av påbörjade produktionsbrunnar,
- förbereda finansieringen av en produktionsanläggning för LNG och utveckla det tekniska underlaget för denna, samt för
- kvittning av upptagna brygglån.

Mats Budh, tf VD

mats.budh@igrene.se

+4670 650 62 26

Denna information är sådan information som AB Igrene är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 22 september 2021.

Om Igrene

AB Igrene prospekterar efter gas i Siljansringen i Dalarna. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har cirka 3 000 aktieägare.

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteoritkrater.

Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen. Ett stort antal provborrningar har genomförts, och i flertalet av dessa hål förekommer kraftiga flöden av ren metangas.

Arbetet med att försöka fastställa hur stora gasvolymer det handlar om pågår.

Igrene har ansökt hos Bergsstaten och Länsstyrelsen Dalarna om rätt att gå i kommersiell produktion av naturgas enligt Minerallagen respektive Miljöbalken.

Se www.igrene.se

Författare Cision