Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-04

Fortsat vækst og øget fokus på klimasoftware

 

Fondsbørsmeddelelse nr. 26/2021

Fortsat vækst og øget fokus på klimasoftware

 

København, 4. november 2021

 

Resume

cBrain glæder sig over en fortsat god udvikling i Q3, både i Danmark og internationalt.

I forlængelse af resultaterne for første halvår herunder især et fortsat øget salg af abonnementer samt forøgelse af eksporten, opjusterede cBrain i august sine forventninger til regnskabsåret 2021 til en omsætningsvækst på 21-25% samt en indtjening før skat (EBT) på 13-17%. Udviklingen i Q3 underbygger denne opjustering.

På det danske marked ser cBrain en fortsat god udvikling og annoncerede i september en aftale med Arbejdstilsynet om leverance af en F2-baseret løsning. Internationalt vokser cBrain og har øget medarbejderstaben i bl.a. Berlin, hvor cBrain har initieret en række nye projekter.

Globalt øges presset på myndighederne for at leve op til Parisaftalens mål om at minimere udledningen af drivhusgasser, parallelt med at også biodiversitet og naturgenopretning får øget opmærksomhed.

Som leverandør til Miljøstyrelsen har cBrain opbygget ekspertise og en bred portefølje af F2-baserede løsninger, som understøtter myndighedernes arbejde i relation til klimaindsatsen. cBrain kalder denne type af løsninger for “klimasoftware”, og ved at understøtte en hurtig digitalisering af myndighedsprocesser kan cBrain bidrage til klimaindsatsen, herunder både genopretning af naturen og reduktion af drivhusgasudledning.

I sommer annoncerede cBrain en aftale, hvor cBrain skal levere en løsning til myndighederne i Guyana, der understøtter overvågning og regulering af international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter i Amazonas regnskoven. I oktober kunne cBrain annoncere en aftale i Californien, hvor cBrain skal rådgive lokale myndigheder omkring klimasoftware og digitalisering af processer i forbindelse med grøn omstilling af landbruget og indfangning af CO2 (“Carbon Farming”) med henblik på at reducere CO2-aftrykket i staten.

Klimasoftware til myndigheder udgør et stadigt vigtigere element i cBrains vækst- og eksportstrategi, og cBrain har påbegyndt opbygningen af en dedikeret enhed, som skal understøtte satsningen på klimasoftware. Samtidig har cBrain øget sit direkte engagement i relation til den globale klimadagsorden, bl.a. gennem et site event ved FN’s generalforsamling, deltagelse i sustainability week på Expo2020 i Emiraterne samt ikke mindst deltagelse på COP26 i Glasgow.

Det er derfor også særdeles glædeligt, at det på kort tid er lykkedes at annoncere de første internationale aftaler inden for klimaområdet.

 

Det danske marked

På det danske marked glæder cBrain sig over en fortsat god udvikling, hvor cBrain fortsat
øger sin omsætning, både gennem salg til nye kunder, salg af F2 udvidelsesmoduler og flere brugere til eksisterende kunderne, samt gennem leverance af fagløsninger, som konfigureres oven på F2 basisproduktet.

 

Eksempler på fagløsninger

En af de nye kunder i Q3 er Arbejdstilsynet. Her er tale om leverance af en F2-løsning, som konfigureres med henblik på at indgå som led i et større systemkompleks, der bl.a. understøtter inspektion af arbejdspladser.

Hos Erhvervsstyrelsen, som allerede anvender F2, har cBrain leveret en ny fagløsning, som understøtter anmeldelse og tilladelse af visse udenlandske direkte investeringer i Danmark. Den nye løsning er på få måneder designet, konfigureret og sat i drift.

Historisk har den offentlige sektor baseret digitalisering på skræddersyede løsninger. cBrain udfordrer denne tilgang ved i stedet at levere løsninger baseret på standardsoftware, hvilket giver markante fordele både i relation til kvalitet, pris og leverancehastighed.

cBrain glæder sig derfor over den fortsatte fremgang på det danske marked, som underbygger fordelene ved standardsoftware.

 

Tyskland

I Tyskland arbejder cBrain som leverandør til en af de største tyske myndigheder, og her fortsætter cBrain med at udvide medarbejderstaben på kontoret i Berlin i takt med nye opgaver.

cBrain har indgået en stor rammeaftale i Tyskland, som dækker standardsoftware og vedligeholdelse på op til 250 millioner kroner over de kommende år. Der er dog endnu ikke aktiveret omsætning af betydning i relation til denne aftale, og det vides endnu ikke hvornår dette vil ske, idet det afhænger af tidspunktet for idriftsættelse af et antal større projekter. Omsætningen genereres således i takt med at software licenser tages i brug.

 

Klimasoftware til offentlige myndigheder og verdensmål 13

I cBrains CSR-rapport 2020, som har titlen “Building Software for a more Sustainable World”, fortæller cBrain om selskabets stadig øgede fokus på klimasoftware og verdensmål nummer 13, som kaldes “Climate Action”.

Den globale kamp mod klimaforandringer drives i høj grad af regeringerne, og myndigheder over hele verden investerer derfor i løsninger til at understøtte klimaindsatsen.

Ved at understøtte en hurtig digitalisering, eksempelvis de mange processer hos Miljøstyrelsen, kan cBrain bidrage til klimaindsatsen, både hvad angår reduktion af drivhusgasudledning og genopretning af naturen.

cBrain kalder de F2-løsninger, som hjælper myndighederne i deres arbejde med at reducere drivhusgasudledning og naturgenopretning, for “klimasoftware til myndigheder”.

 

Hastighed er en af de største udfordringer for at nå Paris-aftalen

Der er en stigende bekymring for, at det ikke vil være muligt at overholde Paris-aftalens mål om en maksimal temperaturstigning på 1,5 grader frem til år 2100.

Når den globale kamp mod klimaforandringer samtidig drives af regeringerne, lægger det et stadig stigende pres på regeringer og myndigheder for ikke kun at tage beslutninger, men også at sikre en hurtig implementering af de ordninger, som understøtter klimaindsatsen.

Udfordringen for myndighederne er imidlertid, at mange af de ordninger som understøtter klimaindsatsen, kræver komplekse digitale løsninger til brug for myndighedernes administration og forvaltning af ordningerne. Som eksempler herpå kan nævnes tilskudsordninger, tilsynsordninger og udstedelse af tilladelser.

Normalt tager det ofte meget lang tid for myndighederne at etablere de nødvendige systemer og sætte dem i drift. Men her har cBrain, i kraft af F2-teknologien, en unik mulighed for at bidrage, fordi F2 gør det muligt at konfigurere og idriftsætte løsninger langt hurtigere og dermed accelerere klimaindsatsen.

Dette viser cBrain bl.a. gennem arbejdet hos Miljøstyrelsen.

 

Miljøstyrelsen

En af cBrains store projekter er en fortsat digitalisering af fagprocesser hos Miljøstyrelsen. Som leverandør til bl.a. Miljøstyrelsen etablerer cBrain, gennem konfigurering af F2, en bred portefølje af F2-baserede klimaløsninger, herunder både løsninger, som understøtter genopretning af naturen, og løsninger, som understøtter reduktion af drivhusgasudledning.

De F2-baserede klimaløsninger hos Miljøstyrelsen understøtter bl.a. inspektion, styring af tilladelser/afgørelser samt tilskudsordninger, herunder eksempelvis Natura2000 naturbeskyttelse, klima-lavbund samt sø- og vandløbsrestaurering.

 

F2-løsning til Klima-Lavbund leveret på få måneder

Folketinget har sat som mål, at den danske CO2-udledning skal reduceres med 70% inden år 2030. Et centralt element for at nå dette mål er de såkaldte Klima-lavbundsordninger.

Klima-lavbundsordninger har til formål at reducere landbrugets drivhusgasudledning ved at udtage kulstofrige lavbundsjorder, og det forventes, at klima-lavbundsordninger vil kunne bidrage med en væsentlig del af den samlede danske reduktion af drivhusgasudledning frem til år 2030. Klima-lavbundsordninger er dermed et centralt element i den danske klimaindsats.

Klima-lavbund er et eksempel på en tilskudsordning, som er kompleks og derfor normalt tidskrævende at etablere, bl.a. fordi der her gøres brug af geografiske kort, samtidig med at tildeling af midler er baseret på en scoring af ansøgninger.

Kun få måneder efter, at den danske regering endelig havde vedtaget lovgivningen omkring klima-lavbundsordninger, kunne Miljøstyrelsen åbne for ansøgninger baseret på en ny F2-løsning. Dette viser styrken af F2-teknologien, og hvordan F2 kan være med til at accelerere myndighedernes klimaindsats.

 

Eksport af klimasoftware

Gennem samarbejdet med bl.a. Miljøstyrelsen opbygger cBrain en ekspertise og en portefølje af konkrete løsninger, i form af klimasoftware til myndigheder. Samtidig er Danmark førende internationalt, både i relation til digitalisering og klimaindsatsen.

Det giver cBrain en ekspertise og stærk referenceposition, hvilket gør det til et centralt element i cBrains eksportindsats at markedsføre og genbruge de danske erfaringer og løsninger. I det en stor del af fagprocesser er baseret på internationale aftaler og konventions, er klimaløsninger i høj grad de samme på tværs af lande. Det giver cBrain mulighed for at opbygge et bibliotek af løsninger, som hurtigt kan kopieres, tilpasses og sættes i produktion.

I foråret har cBrain derfor taget en række initiativer med henblik på yderligere at styrke dette forretningsområde. I relation til eksporten bemærkes det, at omkring 40% af EU’s genopretningspakke er afsat øremærket til digitalisering indenfor klimaområdet og 20% til digitaliseringsindsats.

Internationalt kan cBrain notere en god interesse hos myndigheder i en række lande, som er interesserede i at høre om de danske erfaringer og cBrains løsninger. cBrain har således, bl.a. i samarbejde med Eksportrådet, afholdt en række møder i forskellige lande med præsentation af danske erfaringer og klimaløsninger.

Det var derfor særdeles glædeligt, at cBrain i juni kunne annoncere den første aftale, hvor det er lykkedes cBrain at eksportere klimasoftware til Guyana i Sydamerika. Her leverer cBrain en løsning til myndighederne i Guyana, som er udviklet i samarbejde med Miljøstyrelsen. Løsningen understøtter overholdelse af CITES-konventionen, som overvåger og regulerer international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter. Ordningen er tiltrådt af mere end 180 lande.

 

cBrain rådgiver om Klimasoftware i Californien

I slutningen af oktober annoncerede cBrain, at selskabet har indgået en aftale med en offentlig myndighed i Californien. Her skal cBrain rådgive myndigheden omkring digitalisering af myndighedens processer i forbindelse med indfangning af CO2 (“Carbon Farming”) med henblik på at reducere CO2-aftrykket i staten.

Rådgivningsprojektet i Californien trækker på cBrains ekspertise som leverandør af digitale løsninger til den offentlige sektor, samt den specialviden omkring digitalisering inden for miljøområdet, som cBrain bl.a. har opbygget som leverandør til Miljøstyrelsen.

Aftalen underbygger, ligesom aftalen i Guyana, at danske erfaringer inden for offentlig digitalisering og klima kan eksporteres og genbruges. Samtidig håber cBrain naturligvis, at aftalen i Californien, ligesom i Sydamerika, vil føre til yderligere aftaler.

Hertil kommer, at aftalen understøtter cBrains indgang på ...

Författare GlobeNewswire