Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-25

Fram: FRAM^ OFFENTLIGGÖR INFORMATIONSMEMORANDUM OCH INFORMERAR OM INVESTERARTRÄFF

FRAM^ OFFENTLIGGÖR INFORMATIONSMEMORANDUM OCH INFORMERAR OM INVESTERARTRÄFF

FRAM SKANDINAVIEN AB (publ) (Fram^ eller Bolaget) offentliggör idag informationsmemorandum med anledning av den företrädesemission som Bolaget genomför med teckningsperiod 1 - 15 februari 2019.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN.

Styrelsen i Fram^ beslutade den 13 december 2018, med stöd av bemyndigande vid årsstämman den 11 maj 2018, om nyemission av B-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare, motsvarande ett belopp om cirka 25 MSEK före emissionskostnader. I samband med företrädesemissionen genomförs även en riktad emission om 15 MSEK till en kvalificerad och långsiktig ägare.

Föreliggande kapitalisering är uteslutande offensiv och kommer att användas som tillväxtkapital för ett antal utvalda ventures som bedöms besitta förutsättningar för en särskilt god utökad värdeökningspotential. Kapitalanskaffningen möjliggör även expansiva förvärv där Fram^ endera kan starta om befintliga digitala verksamheter, alternativt genomföra en digital transformation och/eller geografisk expansion av etablerade bolag med undervärderad kassaflödespotential.

Uppdaterad information avseende företrädesemissionens säkerställande
I pressmeddelandet avseende företrädesemissionens offentliggörande från den 13 december 2018 framgår att teckningsåtaganden i företrädesemissionen överstiger 10 MSEK. I informationsmemorandumet framgår på sid. 39 att teckningsåtaganden uppgår till cirka 13,2 MSEK, motsvarande cirka 52,2 procent av företrädesemissionen. Anledningen till förändringen är att Bolaget inhämtat teckningsåtaganden motsvarande det nya högre beloppet.

Informationsmemorandumets tillgänglighet
Informationsmemorandumet avseende företrädesemissionen finns idag tillgängligt på Bolagets hemsida (https://investors.wearefram.com/ https://investors.wearefram.com/ ) och Arctic Securities AS, filial Sveriges hemsida (www.arctic.com/secse http://www.arctic.com/secse ). Direktregistrerade aktieägare kommer att tillsändas informationsfolder och förtryckt emissionsredovisning. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer att tillsändas informationsfolder.

Anmälningssedlar kan kostnadsfritt beställas via e-post; subscription@arctic.com mailto:subscription@arctic.com eller per post på adress Arctic Securities AS, filial Sverige, Biblioteksgatan 8,111 77, Stockholm.

Investerarträff
I samband med företrädesemissionen kommer Bolagets styrelseordförande Christopher Brinkeborn Beselin att informera om verksamheten och framtidsplaner.
• Datum och tid: 6 februari 2019, kl. 12:00 - 13:00
• Plats: Arctic Securities, Biblioteksgatan 8, Stockholm
• Förtäring: Lunch serveras
• Anmälan: Via email till invitation.sweden@arctic.com mailto:invitation.sweden@arctic.com , ange namn och kontaktuppgifter

Tidsplan
+-------------------------------+------------------------------------------------------------+
| 31 januari 2019 | Offentliggörande av Q4 rapport 2018 |
+-------------------------------+------------------------------------------------------------+
| 1 - 15 februari 2019 | Teckningsperiod i företrädesemissionen |
+-------------------------------+------------------------------------------------------------+
| 1 - 13 februari 2019 | Handel med teckningsrätter av serie B |
| | på Nasdaq First North |
+-------------------------------+------------------------------------------------------------+
| 1 februari 2019 (tillsvidare) | Handel med BTA av serie B till dess att |
| | Bolagsverket registrerat företrädesemissionen |
+-------------------------------+------------------------------------------------------------+
| 21 februari 2019 | Offentliggörande av slutligt utfall i företrädesemissionen |
+-------------------------------+------------------------------------------------------------+

Rådgivare
Arctic Securities AS, filial Sverige är finansiell rådgivare och Hamilton Advokatbyrå är legal rådgivare till Fram^ i samband med nyemissionerna.

Stockholm den 25 januari 2019

För ytterligare information, vänligen kontakta
Stefan Di Rolfo, vVD & CFO
Telefon: +46 8 124 00 425
E-post: stefan.dirolfo@wearefram.com mailto:stefan.dirolfo@wearefram.com

Max Bergman, VD
Telefon: +84 70 724 6216
E-post: max.bergman@wearefram.com mailto:max.bergman@wearefram.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
FRAM Pressrelease 2019-01-25.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=25024

Kort om Fram^
Fram^ bedriver verksamhet inom två affärsområden - företagsbyggande inom ramen för affärsområdet Venture Building samt IT-utveckling inom ramen för affärsområdet Standing Teams. Ledningsgrupp och styrelse i Fram^ har över 60 års gemensam erfarenhet av bolagsbyggande och investeringar, framförallt i tillväxtmarknader. Bolagsledningens samlade erfarenheter från globala och regionala ledare som Kinnevik, Cevian Capital, McKinsey & Company, Rocket Internet, Ericsson, Lazada och Bima utgör en mångfacetterad och nödvändig grund för att framgångsrikt bygga bolag i tillväxtmarknader. Bolagets goda tillgång till stark digital expertis inom affärsområdet Standing Teams samt ovan nämnda erfarenheter och kompetenser hos Bolagets styrelse och ledningsgrupp utgör en symbiotisk plattform där Fram^s två affärsområden kan ta hävstång på varandra för att driva på koncernens fortsatta snabba tillväxt

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB, telefonnummer +46 8-5030 1550, e-post ca@mangold.se mailto:ca@mangold.se .

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Fram^. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Fram^ kommer endast att ske genom det memorandum som Fram^ offentliggör. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Fram^ för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securités Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom efter skriftligt godkännande från Fram^ och enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende emissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "planeras", "uppskattas", "kan", och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.