Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-17

FXI: Kallelse till årsstämma i FX International Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i FX International Aktiebolag (publ), 556797-0800, kallas
härmed till årsstämma torsdagen den 17 oktober kl. 15.00 på Dunkers,
Kungsgatan 11 i Helsingborg.

Kallelse till årsstämma i FX International Aktiebolag (publ)
Aktieägarna i FX International Aktiebolag (publ), 556797-0800, kallas
härmed till årsstämma torsdagen den 17 oktober kl. 15.00 på Dunkers,
Kungsgatan 11 i Helsingborg.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska
· vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen
den 11 oktober 2019, och

· anmäla sig till bolaget senast fredagen den 11 oktober 2019
skriftligen till FX international Aktiebolag, Derbyvägen 6E, 212 35
MALMÖ. Anmälan kan också göras per e-post info@fxi.se. I anmälan ska
uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer,
aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt bör, i förekommande
fall,

uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan
bör, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis
och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller
annan förvaltare, måste, för att äga rätt att

deltaga vid bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget
namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering

måste vara genomförd senast torsdagen den 10 oktober 2019, vilket
innebär att aktieägare som önskar sådan

omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före
nämnda datum.

Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig,
daterad och av aktieägaren undertecknad

fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år,
såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har

angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska
ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis

eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För
att underlätta inpasseringen bör kopia av

fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman.
Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets

hemsida www.fxi.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar
bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna
kallelse till 20 312 529 st.

Bolaget innehar inga egna aktier.
Förslag till dagordning:
1) Stämman öppnas.
2) Val av ordförande vid stämman.
3) Upprättande och godkännande av röstlängd.
4) Godkännande av dagordningen.
5) Val av en eller två justeringsmän.
6) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
8) Beslut
i) om fastställande av resultaträkning och balansräkning;
ii) om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den
fastställda balansräkningen;

iii) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande
direktör.

9) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
10) Val av styrelse och revisor.
11) Beslut om bemyndigande för styrelsen att
a) besluta om emissioner
b) besluta om optionsprogram för nyckelpersoner
c) besluta om optionsprogram för nya styrelseledamöter
d) besluta om namnändring
e) besluta om flytt av bolagets säte till Malmö från Helsingborg
f) besluta om att byta marknadsplats
12) Stämman avslutas.
Beslutsförslag i korthet:
Val av ordförande vid stämman (punkt 1)
Valberedningen föreslår att stämman utser Johan Olsson till ordförande
vid stämman.

Resultatdisposition (punkt 7 b)
Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat
enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår
vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden samt val av styrelse
och revisor (punkterna 8 och 9)

Valberedningen har meddelat att de dels föreslår att styrelsearvode
ska utgå med ett prisbasbelopp för var och en avstyrelseledamöterna,
dels att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd debitering
för utfört arbete, dels attstyrelsen ska bestå av fem
styrelseledamöter, dels att Hans Forsberg, Jonas Hagberg, Michael
Kliman, Mårten Aldén ochJohan Olsson omväljs. Slutligen föreslås att
som bolagets revisor välja Niklas Paulsson till slutet av den
årsstämma somhålls under det kommande räkenskapsåret. Niklas Paulsson
är auktoriserad revisor hos E&Y i Helsingborg.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt
11)

a) Styrelsen föreslår att stämman beslutar att under tiden fram till
nästa stämma inte bemyndiga styrelsen att genomföra någon ytterligare
emission.

Styrelsen menar att bolaget har nödvändigt rörelsekapital för den
löpande verksamheten samt att det kapitalsom finns även kan användas
för ökning av förvaltat kapital i bolagets fonder/konto som ett led i
att ökamöjligheten att attrahera mer externt kapital till våra
fonder/konton.

b) Styrelsen förslår att stämman beslutar att erbjuda VD ett
incitamentsprogram motsvarade 500 000 optionermed 12 månaders löptid.
Optionernas villkor är lösen på 2kr och erhålls vederlagsfritt.

c) Aktieägareförslag till incitamentsprogram för styrelseledamöter
omfattar totalt 2 000 000 optioner med löptidpå 12 månader.
Optionernas villkor är lösen på 2kr och erhålls vederlagsfritt.

Omfattningen av optionsprogram kan om de fullt ut utnyttjas
konverteras till maximalt 2 500 000 aktier vilket skulle innebära en
utspädningseffekt beroende på om övriga utstående optioner utnyttjas
eller ej på mellan ca 8,1 - 12,2%.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta (punkt 11)
d) Om namnbyte
e) Om flytt av bolagets säte från Helsingborg till Malmö
f) Om byte av marknadsplats för bolagets aktier, optioner mm
Övrigt
Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom
fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär

kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Derbyvägen 6E i
Malmö samt på bolagets webbplats (www.fxi.se)

från och med tre veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare
som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära
upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Helsingborg i september 2019
FX International Aktiebolag (publ)
STYRELSEN
Valberedningens förslag till beslut vid FX International AB:s (publ)
bolagsstämma den 17 oktober 2019 kl. 15.00

Förslag till ordförande för årsstämman (punkt 1)
Valberedningen föreslår att Johan Olsson vals till stämmans
ordförande.

Förslag till antalet styrelseledamöter samt, i förekommande fall,
antalet revisorer (punkt 2)

Valberedningen föreslår stämman att antalet styrelseledamöter ska vara
fem.

Förslag till arvode till styrelsens ledamöter (punkt 3)
Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöter ska utgå med
ett prisbasbelopp vardera.

Förslag till arvode till styrelsens ordförande (punkt 4)
Valberedningen föreslår att styrelsearvode till styrelsens ordförande
ska utgå med två prisbasbelopp.

Förslag till arvode till revisorer (punkt 5)
Valberedningen förslår att arvode till revisorer ska utgå enligt
godkänd räkning med sedvanliga debiteringsnormer.

Förslag till val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter
samt, i förekommande fall, val av revisorer (punkt 6)

Valberedningen föreslår att sittande styrelseledamöter omvals som
ordinarie styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår att Johan Olsson omvals som styrelsens
ordförande.

Styrelsen föreslår att bolagets revisorer Ernst & Young Aktiebolag,
med Niklas Paulsson som huvudansvarig revisor, och Lars Starck

omväljs som revisorer till slutet av den årsstämma som hålls under det
kommande räkenskapsåret.

Förslag till eventuella ändringar i valberedningen riktlinjer (punkt
6)

Valberedningen har inga förslag till ändringar.
Helsingborg i september 2019
FX International AB (publ)
VALBEREDNINGEN
Bilaga till agenda Bolagstämma 191017 FX International Aktiebolag
(publ) avseende punkt 11.

11.a Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
Styrelsens förslag;
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att det inte är att anse
nödvändigt att tillföra mer

kapital till bolaget som läget ser ut just nu utan att avvakta med
eventuellt bemyndigande till

nästa stämma eller om behov uppstår under året för kapitalresning för
exempelvis förvärv

eller andra beslut som kan kräva nytt kapital att styrelsen i så fall
kallar till extra stämma.

11.b Förslag från aktieägare om införande av incitamentsprogram.
Baldsby A/S vilken kontrolleras av Björn Wennerlund har föreslagit att
årsstämman den 17 okt

2019 beslutar att införa ett teckningsoptionsprogram riktat till VD
för Bolaget.

Det föreligger särskilda skäl till att låta VD att delta i
incitamentsprogrammet som en

nyckelperson i företagets utveckling.
VD föreslås tilldelas 500 000 optioner.
Varje teckningsoption kommer att ge innehavaren rätt att teckna 1 ny
aktie för en

teckningskurs om 2 kronor per aktie under perioden fram tom 1/12 2020.
För optionsrätten

utgår inget vederlag. Optionsrätten kan utnyttjas så snart
registrering skett hos Bolagsverket.

Styrelsen äger rätt att besluta om tilldelning av teckningsoptioner.
Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är en önskan om
att få ett

optionsprogram infört ägnat för tilldelning till VD då detta förväntas
leda till att intresset för

bolagets utveckling - liksom bolagets aktiekursutveckling - förstärks
och att fortsatt

företagslojalitet under de kommande åren stimuleras.
11.c Förslag från aktieägare om införande av incitamentsprogram.
Baldsby A/S vilken kontrolleras av Björn Wennerlund har föreslagit att
årsstämman den 17 okt

2019 beslutar att införa ett teckningsoptionsprogram riktat till nya
styrelseledamöter.

Det föreligger särskilda skäl till att låta styrelseledamöter att
delta i incitamentsprogrammet,

eftersom dessa kommer att vara verksamma i bolaget på ett sätt som går
att likställa med en

anställd i bolaget. Totalt kommer programmet att omfatta högst 2 000
000 teckningsoptioner.

Bilaga till agenda Bolagstämma 191017 FX International Aktiebolag ...

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.