Du är här

2016-04-08

Generic Sweden AB: Generic Sweden AB - Kallelse till Årsstämma 2016

Aktieägarna i Generic Sweden AB (publ) kallas till årsstämma tisdagen
den 10 maj 2016 kl. 17.30 i Waterfront Building, Klarabergsviadukten
63 i Stockholm.

RÄTT TILL DELTAGANDE

Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena
tisdagen den 3 maj 2016, dels anmält sin avsikt att delta senast
tisdagen den 3 maj 2016.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste
registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan
registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd tisdagen
den 3 maj 2016. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag
måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

Anmälan kan göras skriftligen under adress Generic Sweden AB (publ),
Hangövägen 18, 115 41 Stockholm (märk kuvertet "årsstämma"), via
e-post till info@generic.se, per telefon 08-601 38 00 eller per
telefax 08-716 01 03. Vid anmälan ska anges namn, person- eller
organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid samt, i
förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras
vid stämman. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör
fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.generic.se, och kan även
beställas från bolaget på ovan angivna adress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8. Beslut om
(i) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och

koncernbalansräkning,

(ii) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,

samt

(iii) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter,
styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

11. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor

12. Beslut om valberedning

13. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare

14. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

15. Avslutning

UTDELNING (PUNKT 8 (ii))

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att årsstämman
beslutar om utdelning om 0,30 kronor per aktie för räkenskapsåret
2015. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås torsdagen den 12
maj 2016. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas
utdelningen komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg
tisdagen den 17 maj 2016. Sista dag för handel i bolagets aktier
inklusive rätt till utdelning är tisdagen den 10 maj 2016.

STYRELSE M M (PUNKT 2 och 9-11)

Valberedningen, som består av Fredrik Svedberg (Krantz Svedberg
Förvaltning AB) och Martin Gren (Grenspecialisten AB) föreslår
följande:

Ordförande vid stämman: advokat Erik Gabrielson

Antalet styrelseledamöter och suppleanter: fem ordinarie ledamöter
utan suppleanter

Styrelsearvode: oförändrat 150.000 kronor till styrelsens ordförande
och 75.000 kronor vardera till övriga i bolaget ej anställda
ledamöter

Styrelse: omval av Hans Krantz, Fredrik Svedberg, Kent-Åke Jönsson,
Erik Gabrielson och Stefan Widén (för mer information, se
valberedningens förslag som finns tillgängligt på bolagets hemsida)

Antal revisorer och revisorssuppleanter: en revisor utan suppleanter

Revisorsarvode: enligt löpande räkning

Revisor: omval av PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig revisor
Magnus Brändström

Ägare till 70 procent av aktierna och rösterna i bolaget har förklarat
att de kommer att stödja valberedningens förslag samt att de avser
att omvälja Hans Krantz som styrelseordförande.

VALBEREDNING (PUNKT 12)

Valberedningen föreslår att bolagsstämman uppdrar åt styrelsens
ordförande att, baserat på ägandet i slutet av september månad 2016,
sammankalla en valberedning bestående av en representant för var och
en av de tre största aktieägarna i bolaget. Valberedningen ska
kvarstå till dess nästa valberedning har utsetts. För det fall en
ledamot av valberedningen inte längre representerar någon av de tre
största aktieägarna i bolaget får valberedningen entlediga ledamoten.
För det fall en ledamot av valberedningen avgår eller entledigas får
valberedningen utse en annan representant för de större aktieägarna
att ersätta sådan ledamot. Inget arvode utgår för arbete i
valberedningen. I händelse av att valberedningen får externa
kostnader för rekrytering/utvärdering av ledamöter ska dock denna
kostnad ersättas av bolaget. Valberedningen ska utarbeta förslag att
läggas fram för årsstämman 2017 rörande (i) stämmoordförande, (ii)
val av styrelse, (iii) styrelsearvode, (iv) arvodering av revisor,
(v) val av revisor samt (vi) utseende av valberedning för
nästkommande årsstämma.

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE (PUNKT 13)

Styrelsen föreslår riktlinjer huvudsakligen innebärande att bolaget
ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att
kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas.
Utöver fast lön kan rörlig ersättning enligt särskilda
incitamentsprogram utgå. Pensionsvillkoren för ledande
befattningshavare ska vara marknadsmässiga och ska baseras på
avgiftsbestämda pensionslösningar. Uppsägningslön och avgångsvederlag
ska sammantaget inte överstiga 12 månadslöner för respektive
befattningshavare. Rörlig ersättning, som inte får överstiga 30
procent av den fasta lönen, ska bestämmas utifrån i förväg uppställda
mål avseende ekonomiska nyckeltal eller andra mål för
befattningshavarens ansvarsområden. Sådan ersättning utbetalas i form
av lön eller pensionsavsättning. Styrelsen ska äga rätt att frångå
riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för
detta.

BOLAGSORDNING (PUNKT 14)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändringar av
bolagsordningen varigenom orten för styrelsens säte ändras från Nacka
till Stockholm. Bolagsordningens § 2 ska därefter lyda:

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

DOKUMENTATION

Årsredovisningen och övrigt beslutsunderlag hålls tillgängliga hos
bolaget och på bolagets hemsida, www.generic.se, senast tre veckor
före stämman och sänds till de aktieägare som begär det och uppger
sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära
upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Nacka i april 2016

Styrelsen för Generic Sweden AB (publ)

Tel: 08-601 38 00 E-post: fredrik.svedberg@generic.se

Generic Sweden AB (publ) bedriver konsult- och telekomverksamhet med
fokus på kritisk kommunikation inom områden där det ställs krav på
extremt hög tillförlitlighet. Konsultverksamheten tillhandahåller
tjänster och lösningar för lednings- och kommunikationssystem till
försvaret, myndigheter och industrin. Telekomverksamheten är en
specialiserad teleoperatör, som driver ett eget radionät och erbjuder
meddelandetjänster för kritiska situationer under varumärkena
Minicall och Messit. Gruppen omsatte 110 Mkr under 2015 och har drygt
70 anställda. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North Premier med
kortnamnet GENI. Remium Nordic AB är bolagets Certified Adviser.
Ytterligare information om bolaget finns på www.generic.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/generic-sweden-ab/r/generic-sweden-ab---kallel...
http://mb.cision.com/Main/660/9951786/498334.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.