Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-20

Genova Property Group AB (publ): Årsstämma i Genova Property Group AB (publ)

Genova Property Group AB (publ) höll idag årsstämma i Stockholm.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om
vinstutdelning och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för
räkenskapsåret 2018. Vidare beslutade årsstämman om vinstutdelning
till aktieägarna i enlighet med styrelsens förslag, vilket innebär
att utdelning kommer att lämnas enligt följande.

· 1,00 kronor per stamaktie, motsvarande totalt 50 000 000 kronor,
att betalas vid två tillfällen om 0,50 kronor per stamaktie vid
vardera tillfälle. Avstämningsdagar för utdelning bestämdes till
måndagen den 27 maj 2019 och onsdagen den 25 september 2019.

· 10,50 kronor per preferensaktie, motsvarande totalt 31 500 000
kronor, varvid 2,62 kronor ska utbetalas under kalenderårets första
och tredje kvartal och 2,63 kronor ska utbetalas under kalenderårets
andra och fjärde kvartal. Avstämningsdagar för utdelning är den 20
augusti 2019, den 20 november 2019, den 20 februari 2020 respektive
den 20 maj 2020.

· 10,50 kronor per preferensaktie som kan komma att emitteras enligt
bemyndigande som årsstämman beslutade om (se vidare nedan)
motsvarande totalt 10 500 000 kronor.

Beslutet innebär att 81 500 000 kronor av de 164 967 897 kronor som
stod till årsstämmans förfogande tas i anspråk för vinstutdelning.
Under antagande att bemyndigandet till att emittera preferensaktier
som beslutades utnyttjas i dess helhet och att emission av
preferensaktier sker före den 20 augusti 2019 kommer 92 000 000
kronor av de 164 967 897 kronor som stod till årsstämmans förfogande
tas i anspråk för vinstutdelning.

Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades
ansvarsfrihet avseende förvaltningen under räkenskapsåret 2018.

Beslut om arvode till styrelse och revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att för tiden
intill nästa årsstämma arvode ska utgå med 100 000 kronor per
styrelseledamot med undantag för styrelseordföranden som är anställd
i koncernen som ska erhålla en ersättning om 90 000 kronor i månaden
samt tjänstebilsförmån och för Andreas Eneskjöld som ska erhålla en
ersättning om 90 000 kronor i månaden samt tjänstebilsförmån (samt i
enlighet med separat uppdragsavtal).

Arvode till revisor ska utgå enlig godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med huvudaktieägarnas förslag att
styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter och att bolaget
ska ha en revisor utan suppleant. För tiden fram till slutet av nästa
årsstämma omvaldes till styrelseordförande Micael Bile och till
styrelseledamöter omvaldes Andreas Eneskjöld, Jan Björk, Knut Ramel,
och Erika Olsén. Information om styrelseledamöterna finns på bolagets
hemsida, www.genova.se

Till revisionsbolag omvaldes Ernst & Young AB, auktoriserade revisorn
Henrik Nilsson kommer att vara huvudansvarig revisor för
räkenskapsåret 2019.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga
styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera
tillfällen, och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, fatta
beslut om nyemission av högst 20 000 000 stamaktier. Nyemission ska
kunna ske med kontant betalning eller med bestämmelse om apport eller
kvittning. Vid fullt utnyttjande av emissionsbemyndigandet kommer det
totala antalet stamaktier i bolaget att öka från 50 000 000 till 70
000 000.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
preferensaktier

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga
styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller
tillfällen, och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, fatta
beslut om nyemission av högst 1 000 000 preferensaktier. Nyemission
ska kunna ske med kontant betalning eller med bestämmelse om apport
eller kvittning. Vid fullt utnyttjande av emissions bemyndigandet
kommer det totala antalet preferensaktier i bolaget att öka från 3
000 000 preferensaktier till 4 000 000 preferensaktier.

Kompletta förslag

Styrelsens och huvudaktieägarnas kompletta förslag finns tillgängliga
på Genova Property Group AB:s (publ) hemsida, www.genova.se.
Protokoll från årsstämman kommer att tillgängliggöras på bolagets
hemsida senast den 3 juni 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

CEO, Michael Moschewitz, telefon 0707 13 69 39,
michael.moschewitz@genova.se

Om Genova

Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt
fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med
fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 31 december 2018 ägde
bolaget fastigheter till ett värde om drygt 2,6 miljarder kronor och
en uthyrbar yta om 136 015 kvm samt innehade 4 984 bostadsbyggrätter.

Avanza Bank är bolagets Certified Adviser.

E-mail - corp@avanza.se, telefon - 08-409 421 20

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/genova-property-group-ab--publ-/r/arsstamma-i...
https://mb.cision.com/Main/13559/2819433/1048398.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.